husqvarna

SWECO Hydroprojekt úspěšný globální rozvoj

Co stojí za úspěchem české firmy na velkých a mnohdy dlouhodobě trvajících zahraničních projektech? Odpověď na tuto otázku nám umožnil rozvést pan Jaroslav Fiala, ředitel divize Export, jenž má na starosti akvizici a koordinaci nových i stávajících projektů ve velké části světa. Vyzdvihl podporu a progresivní přístup ze strany vedení společnosti i přidanou hodnotu v podobě sdíleného know-how v rámci korporátní skupiny SWECO, jejímž členem je Sweco Hydroprojekt a.s. od roku 2007. S tím souvisí také rozvoj vybraných zaměstnanců, kteří se pravidelně účastní programů výzkumu a vývoje nebo školení a seminářů v zemích, kde skupina SWECO působí, s cílem udržovat a rozvíjet technické a manažerské dovednosti.

Na konkrétních příkladech v tomto článku uvidíme, že bez erudovaných expertů s bohatými zkušenostmi na zahraničních trzích prakticky nelze uspět. Právě v tomto směru má Sweco Hydroprojekt potřebný náskok, který mu přináší výhodnější postavení. Velký důraz je kladen na spolupráci s místními subjekty, které podporují implementaci projektů v zájmových oblastech. Pečlivým přístupem k tendrům se firma dostala k projektům financovaným mezinárodními finančními institucemi, mezi které patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová banka (WB), Evropská investiční banka (EIB) či Německá rozvojová banka (KfW). Těmito zakázkami vstoupila na exotické trhy, kam by jinak pronikala těžko. Pojďme tedy detailněji nahlédnout na zajímavé projekty na Seychelách, Srí Lance nebo třeba ve Vietnamu.

Seychely - historický milník

Roku 2015 dosáhla společnost Sweco Hydroprojekt a.s. mimořádného úspěchu získáním zakázky na Seychelách. Jedná se o jeden z prvních projektů v oblasti vodního hospodářství financovaný Evropskou investiční bankou (EIB) za účasti českého subjektu v pozici člena sdružení, které je držitelem kontraktu. Zde se z bodu nula až do současnosti podílí na rozsáhlé modernizaci nakládání s odpadními vodami na ostrově Mahé a výstavbě nového kanalizačního systému na ostrově La Digue s cílem snížit riziko kontaminace zdrojů podzemní vody používaných k výrobě pitné vody.

Jihovýchodní Asie – široké spektrum aktivit

Srí Lanka:

Sweco Hydroprojekt působí na Srí Lance jakožto součást mezinárodního konzultačního týmu a významně se podílí na realizaci rozsáhlého projektu: „Odkanalizování a čištění odpadních vod pro města v jihozápadní části Srí Lanky“, jehož hlavním cílem je podpora pokračujícího úsilí vlády Srí Lanky směřovat k odkanalizování zájmového území, které zlepší kvalitu života a optimalizuje sociální a hospodářský rozvoj. “Očekáváme, že projekt povede ke zvýšení účinnosti a radikálnímu zlepšení čištění odpadních vod, lepší hygieně a ochraně životního prostředí, současně také k celkovému zlepšení zdraví a kvality života obyvatel trojice cílových oblastí Negombo, Galle-Unawatuna a  Kelaniya-Peliyagoda, které jsou pro ostrov Srí Lanka těmi nejdůležitějšími regiony”, vysvětlil Jaroslav Fiala význam projektu koordinovaného s  dánskými kolegy. Společně tak před sebou mají opravdovou výzvu. Například jen samotné vypracování více než tisícistránkové nabídky trvalo čtvrt roku! Vynaložená práce je opravdu smysluplná a přímo podpoří nejen zdraví místních obyvatel, ale i biodiverzitu pobřežních a mořských ekosystémů. Během pětileté účasti na tomto projektu budou postupně aktualizovány veškeré dostupné podklady, následně budou vypracovány studie proveditelnosti, koncepční a realizační projektové dokumentace a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele staveb. Ve fázi výstavby bude tým vykonávat rovněž stavební dozor.

Vietnam: softwarové problémy během realizace projektu

Sweco Hydroprojekt a.s. poskytuje technickou asistenci v projektu, jehož cílem je aktualizovat model odvodnění a kanalizace pro Ho Či Minovo město, který byl připraven v roce 2001 a posoudit možné scénáře z pohledu vlivu klimatických změn na povrchové odvodnění a kanalizaci. Součástí náročného úkolu je navrhnout v návaznosti na zmapování kanalizační a dešťové sítě celého města také příslušná protipovodňová opatření. Tento projekt spadá do souboru rozsáhlých investic do vodohospodářské infrastruktury jednoho z hlavních asijských velkoměst s populací blížící se 9 mil. obyvatel. Cílem je udržitelným způsobem zlepšit služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod. Financování zajišťuje vietnamská vláda a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD). Zajímavostí je, že při tvorbě hydraulického modelu, který představuje finální výstup této fáze projektu, požaduje klient po celou dobu fyzickou přítomnost dedikovaného experta na místě. A právě zde se ukazuje profesionalita odborníků firmy Sweco. Manažer firmy nám názorně popsal obtíže spojené nejen s omezeným cestováním v době koronaviru, které by mohly jiné firmy od projektu odradit. Představte si například situaci, kdy náhle dojde k restrukturalizaci státních institucí v zemi, kde projekt realizujete, a vy následně půl roku nevíte, kdo Váš projekt převezme na straně objednatele. „Často jsme také kvůli neadekvátnímu topografickému průzkumu neměli k dispozici relevantní data, a tak záleželo jen na zkušenosti našich inženýrů, jak v rámci daného projektu postupovat dál. Za normálních okolností bychom měli problém, ale díky dvacetiletým zkušenostem našeho experta, který věděl, jak se konkrétní modely chovají a dokázal předpovědět, co by se mělo dít, jsme mohli pokračovat v práci“, vyjádřil Jaroslav Fiala neskrývaný respekt na adresu svých kolegů a pokračoval: “Často přichází komplikace, které musíme brát jako výzvy, protože všichni chtějí ideální scénáře, ale ideální projekty neexistují. Podnikání v zahraničí je primárně o lidech. Proto na klíčové pozice obsazujeme zkušené profesionály, kteří pak mají po ruce mladší kolegy, kteří zase oplývají patřičným entuziasmem a mladistvou energií.”

Střední Asie – silná pozice za poctivý kus práce

Tádžikistán:

Řešení vodního hospodářství mimoměstských oblastí

Pro firmu Sweco Hydroprojekt je Střední Asie důležitým zdrojem obchodních příležitostí. Působí zde už od roku 2014, patří jí nepřehlédnutelné místo na trhu a daří se jí postupně budovat zajímavé portfolio klientů napříč obory. Do hledáčku Světové banky se dostalo financování projektu zaměřeného na zásobování vodou ve venkovských oblastech Tádžikistánu. Společnost Sweco Hydroprojekt byla s ohledem na své reference z vybraných projektů vybrána, aby se podílela na jeho přípravě. Výsledek zamýšlených prací by měl zásadně zlepšit současnou situaci v sektorech vodárenství a odvádění a čištění odpadních vod se zaměřením na nedostatečně pokryté venkovské oblasti, konkrétně na tři lokality v regionu Khatlon: Vakhsh, Vosse a Danghara-Temurmalik. Záměrem je vybudovat vodovodní systém s jednoznačným cílem zásobovat obyvatele na venkově pitnou vodou, což bude mít rovněž pozitivní dopad na životní prostředí i na všeobecné zdraví. V rámci projektu bude vypracována studie proveditelnosti, projektová dokumentace, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, posouzení vlivu na životní prostředí a sociální dopad (ESIA) a technická asistence v oblasti finančního řízení. Příjemcem a zadavatelem pro tyto konzultační a inženýrské služby je místní vláda, jmenovitě státní organizace „Khojagii Manziliyu Kommunali“. Nedostatečná technická připravenost klienta bohužel způsobila téměř roční prodlevu s negativním dopadem na implementaci a plánování projektu.

Rekonstrukce vodní elektrárny Qairokkum

Sweco Hydroprojekt a.s. se stala vítězem mezinárodní soutěže. Společně se švédskými kolegy ze skupiny SWECO získala další velkou zakázku na rekonstrukci vodní elektrárny Qairokkum v Tádžikistánu. Účelem projektu je zvýšení kapacity ze stávajících 126MW na 174MW, přičemž bude zapotřebí zavést moderní technologie a provést rozsáhlé stavební úpravy. Odhadované investiční náklady činí 157 milionů eur. Bezpochyby jeden z klíčových hydrotechnických projektů v Tádžikistánu je financován ze zdrojů EBRD. “Tímto úspěchem výrazně posilujeme naše působení ve Střední Asii a aktivitách EBRD a pokračujeme v soutěžích o další významné zakázky v tomto regionu”, shrnul Jaroslav Fiala.

Kyrgyzstán:

Z rozhovoru s představitelem české firmy, která svou činností pomáhá k distribuci pitné vody v odlehlých částech rozvojových zemí, vyplynul zajímavý závěr. Obchodní příležitosti v zemích Střední Asie mohou mít podstatně vlídnější tvář, než jaké jsou představy vyvolané médii. Takovým příkladem je právě Kyrgyzstán. EBRD se zabývá činnostmi v oblasti zásobování vodou v Kyrgyzské republice, která se vyznačuje zanedbanou a nespolehlivou infrastrukturou a velmi omezeným čištěním odpadních vod. V roce 2019 se město Tokmok obrátilo na EBRD se žádostí o financování obnovy vodovodní sítě a čištění městských odpadních vod. Společnost Sweco Hydroprojekt, která v tomto výběrovém řízení zastupovala skupinu SWECO, uspěla se svou nabídkou na zpracování studií a projektů, které se primárně zaměřují na čtyři klíčové oblasti zájmu. První oblastí je obnova systému zásobování vodou a vybraných opatření pro zlepšení čištění odpadních vod. Druhou je pak zlepšení základu pro výběr plateb za vodné a stočné založené na skutečné spotřebě. To přispěje k účinnějšímu a hospodárnějšímu využívání pitné vody. Dalším zájmem je zlepšení celkové efektivnosti vodárenské společnosti včetně účtování a výběru poplatků za vodné a stočné. V neposlední řadě jde o zlepšení finančního a provozního řízení společnosti. Česká firma bude po dobu tří let podporovat vodárenskou společnost Tokmok ve všech aspektech realizace projektu včetně přípravy projektové dokumentace, technických specifikací, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele, asistence při zadávání veřejných zakázek, vyhodnocování výběrového řízení a uzavírání smluv s vybranými zhotoviteli, správy a dohledu nad realizací zakázky i přípravy environmentálního a sociálního plánu. Poskytne také cenné knowhow vodárenské společnosti Tokmok ve formě přístupu k osvědčeným postupům při realizaci projektu a zadávání veřejných zakázek a dále také poradenství v konkrétních technických otázkách včetně environmetálních a sociálních požadavků. Tímto způsobem navazuje společnost Sweco Hydroprojekt a.s. na dřívější úspěšně zpracované projekty obdobného typu. Změna politické situace však způsobila opoždění realizace tohoto projektu.

Kazachstán:

Zavlažovací procesy v jižním Kazachstánu

Další výběrové řízení, z něhož vyšla vítězně právě firma Sweco Hydroprojekt a.s., vypsala EBRD na vypracování studie proveditelnosti zavlažování pro oblast nacházející se v jižní části Kazachstánu. Kromě vlastní studie proveditelnosti je náplní prací i tzv. ESIA studie. Tento pilotní projekt EBRD je v tomto odvětví výsledkem efektivní a dlouhodobé spolupráce v rámci skupiny SWECO. Kazachstán je tak další zemí na mapě světa, kam SWECO rozšiřuje své aktivity díky zahraničním investicím do vodohospodářské infrastruktury.

Balkán - konkurence pro firmy ze západu Evropy

Černá Hora:

spěšné působení v zahraničí pomohlo společnosti Sweco rozšířit své aktivity také na Balkán, kde se ve spolupráci s německou sesterskou společností Sweco GmbH podílí na posílení odolnosti dopravních staveb vůči změně klimatu v Černé Hoře. Zadání tohoto úkolu je součástí technické a environmentální spolupráce na rozsáhlé rekonstrukci hlavních silnic Černé Hory, k jejímuž dokončení schválila EBRD státní půjčku ve výši 40 milionů EUR. Zájmové území pokrývá následujících tří dílčí projekty: obnova silničního úseku Rozaje– Spiljani (cca 20 km), obnova a modernizace silničního úseku Tivat – Jaz (cca 16 km), obnova a modernizace úseku silnic Danilovgrad – Podgorica (cca 16 km). Všechny zúčastněné strany, zajišťující v Černé Hoře silniční infrastrukturu, si jsou si vědomy změn klimatu s přímým dopadem na síť silnic a dálnic. Cílem tohoto úkolu je vyhodnocení trojice dílčích projektů. Dále pak konzultační činnost během zavádění opatření ke zmírnění dopadu klimatických změn do plánování a navrhování budoucích projektů. Nedílnou součástí je také snaha vytvořit institucionální rámec pro celou Černou Horu, aby bylo možné praktické postupy aplikovat při realizaci budoucích projektů a také na všech stávajících silnicích, na nichž lze očekávat negativní projevy měnících se klimatických podmínek.

Rozvoj aktivit v rusky mluvících zemích Evropy

Bělorusko:

Sweco Hydroprojekt je nedílnou součástí významného kontraktu na vypracování studií proveditelnosti pro osm jednotlivých municipalit v Bělorusku. Studie poslouží jako důležitý dokument pro následnou rekonstrukci a modernizaci infrastruktury v oblasti čištění odpadních vod v Bělorusku. Na základě tohoto projektu je Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) připravena investovat 60 milionů EUR do běloruského vodohospodářského sektoru. Studie proveditelnosti poskytnou přehled o potřebných opatřeních a postupech k jejich implementaci v rámci jednotlivých municipalit. Hlavním úkolem české firmy je poskytnout klientům technické posouzení, finanční analýzu a vyhodnotit vlivy na životní prostředí dle evropských regulí. V důsledku implementace tohoto projektu bude sníženo znečištění v povodí Baltského moře, stejně tak dojde ke zlepšení životních a sociálně-ekonomických podmínek v zájmových regionech.

Gruzie:

EBRD se dohodla na financování výstavby čistírny odpadních vod ve městě Kobuleti v Gruzii a nabídne podporu při řízení projektu a jeho realizaci, která bude prováděna Městským rozvojovým fondem (MDF), působícím jako prováděcí agentura jménem gruzínského Ministerstva financí. Sweco Hydroprojekt a.s., jako člen konsorcia, získalo kontrakt na řízení a realizaci projektu na podporu výstavby čistírny odpadních vod (ČOV). Záměrem je dokončení modernizace stávající ČOV, která nebyla uskutečněna kvůli finančním problémům na straně předchozího dodavatele stavby. Dodatečné stavební práce se zaměřují na zavedení nového systému odvodnění kalu na ČOV. Výsledný efekt spočívá v trvalém čistění odpadních vod z města i sousedních oblastí, což umožní minimalizovat vypouštění nečištěné odpadní vody do moře. Tím se výrazně zlepší kvalita vody v nejznámějším přímořském letovisku Gruzie a podpoří se rozvoj infrastruktury v municipalitě Kobuleti. S tím přímo souvisí i lepší sociálně-ekonomická situace v celém regionu. Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. díky svým odborným znalostem odvádí vysoce profesionální práci a umí svým klientům ušetřit značné množství starostí, času i finančních prostředků. Právem patří mezi lídry v konzultační činnosti a projektování vodohospodářských staveb. Inspiruje rozsahem a kvalitou služeb i za hranicemi naší země, kde její práce pomáhá zlepšovat mnohdy obtížné životní podmínky obyvatel a přispívá k ochraně životního prostředí. Svými výsledky na mezinárodním poli tak mimo jiné skvěle reprezentuje české stavebnictví.