Komatsu potřebuju bagr

Rekonstrukce vodní nádrže Koryčany

Text: Ing. Ivan Demjan, foto: TALPA-RPF s.r.o.

Vodní nádrž Koryčany je přehrada vybudovaná na řece Kyjovce nedaleko města Koryčany, ležícího v západní části Chřibů. Její výstavba začala v roce 1953 a dokončena byla v roce 1958. Do trvalého provozu byla uvedena o deset let později, v roce 1963. Přehrada zde vznikla především proto, aby se stala vodním zdrojem pro skupinový vodovod Kyjov a zásobovala tak pitnou vodou tuto rozvíjející se průmyslovou oblast. Jejím dalším vodohospodářským účelem bylo a dosud je zajištění minimálního průtoku na řece Kyjovce nebo naopak zabránění povodňovým stavům. Přehrada slouží také jako zdroj surové vody pro rybochovné hospodářství pod hrází.

Od dokončení přehrady v roce 1958 uplynulo více než šedesát let a tomuto věku odpovídal i její stav. Povodí Moravy proto naplánovalo velkou rekonstrukci za účelem zvýšení průtočné kapacity vodního díla pro přechod desetitisícileté povodňové vlny.

Ve výběrovém řízení, vypsaném v roce 2018 na provedení této rekonstrukce, zvítězilo sdružení společností TALPA-RPF, Rovina a Váhostav. Stavební práce započaly v květnu roku 2017 a stavba byla dokončena v červnu 2020. Celkové náklady na rekonstrukci činily cca 95 mil Kč bez DPH.

V průběhu rekonstrukce byla vybudována druhá samostatná spodní výpust, která nyní v případě povodňových stavů umožňuje efektivní regulaci hladiny vody v nádrži a tím i kontrolu nad průběhem povodně. V první fázi opravy bylo nutné osadit nové bezpečnostní uzávěry, neboť stavba musela být prováděna za plného provozu z důvodu nutnosti zásobování oblasti pitnou vodou z nádrže, v níž byla pouze dočasně snížena hladina. Práce proto probíhaly částečně pod vodou za spolupráce specializované skupiny potápěčů, jejíž úkolem byla montáž ocelového kesonu na vnější zeď odběrného objektu. Po zajištění bezpečnosti díla bylo následně možné pokračovat v rekonstrukci betonových konstrukcí.

Na řadu přišla mimo jiné rekonstrukce koruny hráze, která byla navýšena proti původnímu stavu. Do hloubky cca 3 m pod korunu hráze byla umístěna nová těsnící jílocementová stěna, navazující na těsnící jádro. Další významnou změnou je zvýšení průtočné kapacity bezpečnostního přelivu, skluzu, vývaru a úpravy odpadního koryta. Bylo vybudováno nové přemostění skluzu i odpadního koryta.

Stejně tak došlo k rozšíření, prodloužení a prohloubení vývaru. V podhrází byly na obou stranách provedeny četné terénní úpravy. Dále bylo důležité zřídit zde provozní a přístupové komunikace.

V době dokončování vodního díla v padesátých letech byly v některých místech pod vzdušnou patou hráze i v hrázi samotné zjištěny průsaky vod. Dlouhodobá měření jednoznačně prokázala netěsnost skalního podloží (přestože bylo v minulosti dvakrát injektováno), tvořeného „magurským flyšem“ s typickým střídáním vrstev pískovců a prachovcovo-jílovcových hornin. V místě založení hráze navíc geologickou situaci komplikuje disjunktivní tektonika a zřejmě i svahové pohyby. Významnou součást rozsáhlé rekonstrukce hráze tudíž tvořily vrtné a injektážní práce.

V ose hráze byla realizována nová injektážní clona. Z hrázové štoly byly do podloží a břehových zavázání odvrtány až 40 m hluboké jádrové vrty s krokem cca 1 m, do kterých byla pod vysokým tlakem aplikována jílocementová injektážní směs. Injektáž prováděná sestupným způsobem zajistila maximální účinnost. Výsledná metráž injektážních vrtů činila cca 6,5 km. Kromě toho byly na návodní i vzdušné straně hráze vybudovány tlakoměrné vrty v celkové délce takřka 500 m a dále cca 200 m pozorovacích vrtů.

Postupně došlo k vybourání a rozšíření původních objektů bezpečnostního přelivu i skluzu do pravého břehu. Skluz byl přitom rozšířen na 9 m a vývar z původních 3 m až na konečných 7 m se současým prohloubením o 1,8 m. Vyvolané investice tvořily přeložky veřejného osvětlení, silových, sdělovacích a řídících kabelů, přeložka vodárenského odběrného potrubí a odběru vody pro rybí hospodářství. Na místě byl také nainstalován zcela nový kamerový systém.

Výsledkem více než tříleté práce je zmodernizované plně funkční vodní dílo, které odpovídá současným bezpečnostním předpisům a zároveň představuje majestátní dominantu v nádherné krajině Chřibského pohoří.

Kontakt:

TALPA-RPF s.r.o.

Holvekova 36
Ostrava – Kunčičky 718 00
Tel.: 596 237 019
E-mail: talparpf@talparpf.cz

www.talparpf.cz