Komatsu potřebu bagr

Ocelové konstrukce hal a recyklace: ekologické a ekonomické výhody

Montované haly se budují napříč celým Českem. V kontextu přísných ekologických norem a environmentálních zákonů je zřejmé, že se budeme stále více přibližovat energetické soběstačnosti budov. Výhoda ocelových konstrukcí spočívá v tom, že se po skončení jejich životnosti dají částečně recyklovat.

Montované haly všech typů odpovídají za 40 % všech vyprodukovaných emisí CO2, a za dalších 10 % v důsledku výroby a přepravy stavebních materiálů. Vlády evropských zemí se zavázaly snížit v následujících 5 letech emise CO2 a to průměrně o 5 %. Pro stanovení celkové zátěže životního prostředí se berou v potaz následující kritéria: materiál (a odpad), spotřeba energie, doprava a znečištění, úspora vodyekologie a duševní zdraví.

Stavebnictví je jedním z největších spotřebitelů materiálních zdrojů a tvůrcem odpadů, přičemž zhruba 8-10 % stavebního materiálu je vyváženo na skládky. Je tedy důležité zacházet s materiály efektivně a snižovat tak množství odpadu jak při výrobě, tak při výstavbě. Následně je také nutné stavební dílce recyklovat a poté je i opakovaně používat. Mezi nejlepší recyklovatelné materiály patří ocelové konstrukce, které lze recyklovat ze 100 % použitého materiálu jak při výrobě, tak i po skončení jejich životnosti.

Ocel je mimořádně udržitelným materiálem, protože její výroba je ekologická a po skončení její životnosti ji lze znovu použít. Disponuje navíc vlastnostmi, které jsou uvedeny v seznamu níže.

Ocel využívaná k montáži ocelových konstrukcí má následující vlastnosti:

  • Efektivita výroby
  • Rychlost výstavby a využívání dopravy „just in time“
  • Minimum odpadu při výrobě
  • Kvalita oceli umožňují efektivní statické návrhy
  • Dlouhodobá životnost ocelových konstrukcí
  • Ekologie, duševní zdraví a recyklace ocelových konstrukcí

Efektivnost výroby

Ocelové konstrukce se vyrábějí pomocí efektivních výrobních procesů s minimálním využitím nadbytečných zdrojů.

Rychlost výstavby a využívání dopravy „just in time“

Ocelová konstrukce se na stavbu dopravuje pomocí nákladních automobilů s maximální nosností od 6 do 24 t, u větších konstrukcí i více.  Konstrukce je na staveniště přepravována podle potřeb stavby a je do ní pak i rychle zakomponována "just in time". Často se stává, že sloupy nebo i jiné části ocelových konstrukcí jsou zabudovávány přímo z návěsu kamionu. Konstrukce jsou obvykle navrženy tak, aby se daly rychle smontovat, čímž se šetří energie a čas montážních pracovníků. Náklady na ocelové konstrukce jsou oproti například zděným stavbám o poznání nižší.

Minimum odpadu při výrobě

Ocelová konstrukce je při výrobě hospodárná a šetrná k životnímu prostředí. Velkou výhodou je, že konstrukce lze svařovat, a proto při výrobě vzniká minimum odpadu. Zpravidla se uvádí, že odpad při výrobě činí do 5 % celkové hmotnosti konstrukce. Tento odpad je však 100% recyklovatelný.

Kvalita oceli umožňují efektivní statické návrhy

Ocel má jednu vynikající vlastnost, a to konkrétně, že ji lze vyrábět v mnoha jakostních třídách. Při statickém posouzení je kladen důraz na hodnotu meze kluzu a meze pevnosti oceli. Vhodná volba oceli je vyjádřena třídou oceli, např. S235, S355, lze použít i vysokopevnostní ocel s mezí kluzu až 1000 MPa. Značka oceli je totožná s charakteristickou hodnotou meze kluzu. Při návrhu ocelové konstrukce statik vybere třídu oceli a statickým výpočtem prokáže, že zvolená ocel splňuje všechny mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Je lepší ušetřit množství materiálu a použít ocel s vyšší mezí kluzu S355 (a vyšší). Rozdíl mezi nosností např. profilů IPE 300 S235 a S355 je přibližně 30 %, což lze využít při statickém posouzení a místo IPE 300 S235 použít lehčí a levnější jakostní ocel IPE 270 S 355. To nejen šetří peníze investorů, ale také spotřebu energie při výrobě.

Dlouhodobá životnost ocelových konstrukcí

Ocel má dlouhou konstrukční životnost a při ochraně nedegraduje. Ocel lze chránit v závislosti na korozním prostředí mnoha opatřeními. Jedním z nich je například zinkování galvanické či žárové. Dalšími ochrannými prvky jsou nátěry, které jsou navrženy podle agresivity prostředí, korozního prostředí a mohou být i v několika vrstvách. Samostatnou kapitolou je protipožární ochrana ocelových konstrukcí.

Ekologie a duševní zdraví a recyklace ocelových konstrukcí

Výstavba a návrhy ocelových konstrukcí vedou k vysoce hodnotné architektuře, protože ocel je tvárná a lze díky ní realizovat stavby tam, kde jiné materiály vzhledem ke své houževnatosti již neobstojí. Největší díla poslední doby jsou ikonami měst, jako je Eiffelova věž v Paříži nebo Golden Gate Bridge v San Francisku. Jak již bylo zmíněno, ocelové konstrukce jsou plně recyklovatelné, přičemž 45 % běžné nově vyrobené oceli pochází z recyklovaných zdrojů. Ocelové konstrukce byly, jsou a budou nedílnou součástí architektury, a to i ve spojitosti s ekologickými normami.