Cime 3 kvartal 2024

Nízké pořizovací náklady montovaných hal. Rozbor nákladové efektivity montovaných hal

Nízké pořizovací náklady montovaných hal mohou být důležitým faktorem při rozhodování o jejich výstavbě. Nákladová efektivita montovaných hal závisí na několika faktorech, které je třeba zvážit. Níže v tomto článku rozebereme některé klíčové aspekty, které ovlivňují pořizovací náklady a nákladovou efektivitu montovaných hal.

Typ a velikost haly

Rozhodnutí o typu a velikosti haly bude mít významný dopad na náklady. Větší haly mohou vyžadovat více materiálů a práce na montáži, což může zvýšit pořizovací náklady. Čím je hala větší, tím rostou náklady na výstavbu, ovšem snižuje se cena/m2, protože čím jsou haly větší, tím se snižují jednotkové ceny materiálů.

Materiály montovaných hal

Použité materiály mají klíčový vliv na náklady. Montovaná hala je často postavena z ocelových rámů a stěn, což může být cenově efektivní v porovnání s tradičními stavebními materiály. Rozhodujícím aspektem u materiálů je unifikovanost materiálů s co nejmenšími požadavky na požární odolnost. Nejlevnější haly jsou haly nezateplené. U hal zateplených hraje roli typ izolačního jádra, levnější jsou sendvičové panely s PIR jádrem než s jádrem s minerální vlny či skládané střechy.

Montážní práce

Náklady na pracovní sílu jsou důležitým faktorem. Montované haly jsou obvykle rychlejší na postavení než tradiční stavby, což může snížit náklady na pracovní sílu. Důležitým aspektem u lidské práce je připravenost staveniště, protože dobře připravená spodní stavba zrychlí montáž, a tudíž je i levnější. Lidská práce bude patřit k čím dál více výrazným položkám u montovaných hal.

Zeměpisná poloha

Místo, kde bude hala postavena, může ovlivnit náklady. Dostupnost pracovní síly, materiálů a logistiky mohou hrát rozhodující roli. Důležitým aspektem je umístění stavby v rámci zatížení větrem a sněhem. Většina Česka je ve sněhovém pásmu 70 – 100 kg/m2, ovšem více hornaté oblasti hrají výraznou roli při statickém návrhu montované haly. Samotné návrhy ve vyšších oblastech má za následek vysoké výsledné ceny jak konstrukcí, tak všech nosných prvků jako jsou plechy či sendvičové panely na střeše. Větrné pásmo hraje také významnou roli při statickém návrhu a také hraje roli, pokud je hala umístěná v zástavbě, pak je levnější než na otevřeném prostranství.

Stavební předpisy, doba výstavby

Různé regiony mohou mít odlišné stavební předpisy, které mohou ovlivnit náklady na povolení, inspekce a dodržování normativů. Česká legislativa se může držet národních normativů a může se lišit o Německé či Slovenské legislativy. Většina montovaných hal se navrhuje staticky dle Eurokódů. Rychlost, s jakou může být hala postavena, má ovlivnit náklady na pracovní sílu.

Technologie a inovace

Použití moderních technologií a inovativních stavebních postupů může snížit náklady a zvýšit efektivitu. Vzhledem ke stále dražší lidské práci se na stavbách používají v maximální míře různé stavební stroje, manipulátory, plošiny či vakuové přísavky pro snadnou montáž jednotlivých komponent montované haly.

Údržba a energetická efektivnost

Nízké náklady na údržbu a energetická efektivnost mohou přispět k celkové nákladové efektivitě v dlouhodobém horizontu. U vytápěných hal je nutné navrhnout takové izolační materiály, které odpovídají danému druhu využití montované haly. Většina hal se nyní navrhuje na střeše hodnotě součinitele prostupu tepla U=0,15 W/m2K. Tato hodnota odpovídá sendvičovým panelům s jádrem PIR tloušťky 140 mm, nebo skládané střeše s polystyrenem tloušťky 240 mm. Na stěnách se navrhuje hodnota součinitele prostupu tepla U=0,18 W/m2K, což odpovídá PIR sendvičovým panelům s PIR jádrem tloušťky 120 mm nebo s minerálním jádrem tloušťky 200 mm.

Finanční možnosti

Dostupnost financí a možnost financování mohou ovlivnit celkové náklady na projekt. Nízké úroky úvěrů u komerčních bank poskytují dřívější návratnost a také dostupnost možnosti si postavit konkrétní typ a cenu montované haly.

Závěrem lze říct, že celkový rozbor nákladové efektivity montovaných hal by měl zahrnovat detailní analýzu těchto faktorů a zhodnocení jejich vzájemných vztahů a dopadů. Rovněž je důležité brát v úvahu dlouhodobé náklady na údržbu a provoz, nejen pořizovací náklady, při rozhodování o vhodnosti montovaných hal pro konkrétní potřeby.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na odborníky od výrobce a dodavatele profesionálních montovaných hal společnosti PROMO HALY s.r.o.