Komatsu potřebuju bagr
16:58

Letos se zahájí na D3 do Rakouska dalších 9 km. Podaří se v roce 2022 zahájit posledních 16 km? A kdy dostaví Rakousko svých 15 km silnice S10?

Text, tabulky a zákres: Ing. Lukáš Mašín, PRAGOPROJEKT a.s., video, vizualizace a snímky z dronu: ŘSD ČR, foto: PRAGOPROJEKT a.s. a ŘSD ČR

Jihočeská dálnice D3 patří k našim nejrozestavěnějším dálničním tahům. V roce 2019 jsme psali o zprovoznění nových 20 km D3 až k Českým Budějovicím a zahájení dalších 20 km stavbami budějovického dálničního obchvatu (0310/I, 0310/II), jejichž realizace pokračuje i v „kovidovém“ období 2020-2021. Letos přibude téměř 9 km další zahajované stavby (0311) až po Kaplici nádraží. A tak i v roce 2021 bude patřit dálnice D3 k největším dálničním staveništím. Do konce roku 2022 by mělo být na D3 zahájeno posledních 16 km na dvou stavbách ke státní hranici (0312/I, 0312/II). Rozsahem stavby se sice letos dostane D3 (28 km) částečně do stínu zahájení realizace prvního PPP projektu s výstavbou nové dálnice D4 (32 km), ale svým mezinárodním významem je D3 jakožto prodloužení dálničního tahu E55 až k hranicím s Rakouskem určitě prvořadý projekt. Podaří se zprovoznit D3 až ke státní hranici do roku 2025? Proč se letos v Rakousku nezahájí plánovaná výstavba úseku navazující rychlostní silnice S10 a kdy dojde k propojení české a rakouské dálniční sítě?


Rozestavěný obchvat Č. Budějovic navazuje v lokalitě MÚK
Úsilné na již zprovozněné stavby dálnice D3, o kterých jsme
psali v roce 2019

Ani COVID nezastaví D3 – stavba 0311 se dere k hranici

Přestože v Česku a všude kolem trvá už rok složitý život spojený s koronavirovou epidemií přinášející nárůsty nemocných i hospitalizovaných, neustálá omezení, nouzové stavy, zákazy a příkazy, máme v tomto „kovidovém“ světě pro řidiče na trase E55 výbornou zprávu: na dálnici D3 je k zahájení připravena další stavba 0311.

Ještě v roce 2019 bylo plánováno zahájení na rok 2020. A dokonce se i podařilo, že tendr, resp. výběrové řízení na zhotovitele stavby zahájilo ŘSD skutečně v září 2020 s termínem odevzdání nabídek v listopadu téhož roku. Dodatečné dotazy a informace (dnes již v počtu přes 200) však opakovaně oddálily odevzdání nabídek, a tak je aktuálně platný termín stanoven na duben 2021. Těžko odhadnout, zda nedojde k dalším posunům, ale pokud by proběhlo uzavření tendru v reálné době a výběr zhotovitele bez dalších podání na ÚOHS, pak by mohla být stavba 0311 zahájena už ve třetím kvartálu roku 2021 s termínem ukončení v letech 2023/2024, což ještě bude záviset na termínu podpisu smlouvy se zhotovitelem.

D3 0310/I – vizualizace a aktuální stav výstavby na rozhraní staveb

0310/I Vizualizace rozhraní staveb s velkou OK u Hodějovic, kde navazuje stavba 0310/II (pohled k jihu)
0310/I Výstavba v uzlu na rozhraní staveb s budoucí velkou OK v 01/2021 (stejná lokalita jako na vizualizaci)

Pro stavbu se podařilo i v období omezení mobility, kontaktů či činnosti úřadů a organizací dokončit majetkoprávní přípravu stejně jako zajistit vydání potřebných stavebních povolení, která jsou již pravomocná. Za to patří velký dík ŘSD ČR Správě České Budějovice i zúčastněným dílčím zhotovitelům a poskytovatelům služeb. Každá infrastrukturní stavba, jejíž přípravu se v tomto „kovidovém“ období podaří dokončit a zahájit její realizaci, je velmi cenná jak pro udržení výkonů dopravního stavebnictví, tak pro ekonomický rozvoj příhraničního regionu v této hospodářsky i jinak složité době. Nutno poznamenat, že je o to cennější, když vidíme, že někde se to nedaří, jak bude ostatně uvedeno v závěru u reakcí na odložení zahájení stavby úseku S10 v Horním Rakousku. A to si ještě připomeňme, že v roce 2015 nastal u stavby 0311 (stejně jako 0312 a mnoha dalších staveb) stav, kdy vydání novely tzv. zákona EIA zničehonic zneplatnilo dříve vydané, platné stanovisko EIA a bylo nutné celý proces EIA opakovat!

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tABULKA1.jpg.

Základní údaje o stavbě 0311 Třebonín – Kaplice nádraží jsou uvedeny v tabulce č. 1. Stavba zahrnuje jednu mimoúrovňovou křižovatku MÚK Kaplice nádraží těsně před koncem úseku, která je navržena jako prstencovitá ve spodní úrovni (viz výřez z vizualizace) a bude využita pro napojení současné silnice I/3 do doby zprovoznění dalších dálničních úseků k hranici.

D3 0311 Vizualizace MÚK Kaplice nádraží před koncem úseku, jehož stavba má být zahájena během roku 2021

Zahájením stavby 0311 se prodlouží již rozestavěný úsek D3 na téměř 29 km. K dosažení státní hranice tak zbývá zahájit v roce 2022 posledních 16 km, jak je přehledně uvedeno v zákresu i v tabulce č. 2.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je tabulka2.jpg.

Obchvat Č. Budějovic – stavby 0310/I a 0310/II se staví, ale…

Obchvat Českých Budějovic (podrobnosti k oběma stavbám naleznete v tabulce č. 1) pokračoval ve výstavbě i po celý pandemický rok. Postup prací ilustrují některé fotografie. Současně se však potýkal a stále ještě potýká hned s několika problémy, z nichž nejvážnějším je změna technologie výstavby hloubeného tunelu Pohůrka o délce 999 m.

D3 stavba 0310/I

Toto mimořádně náročné inženýrské dílo bylo do výsledné podoby návrhu stavby vloženo jednak na základě striktního požadavku stanoviska EIA „realizovat nadstandardní opatření pro snížení nejen hlukové zátěže, ale i negativních vlivů na faktory pohody. Použít při tom kombinace různých technických opatření jako hlubokých nebo překrytých zářezů…“ a dále také na základě požadavku Statutárního města Č. Budějovice a dalších obcí dotčených výstavbou dálnice D3.

D3 0310/I Mimořádné inženýrské dílo – hloubený tunel Pohůrka (999 m) – předvýkop tunelu na počátku roku 2021 před pokračováním odkopu dle upraveného postupu výstavby

Tunel vede ve složitém geologickém, resp. hydrogeologickém území, kde podchází městskou radiálu Dobrovodskou silnici i Dobrovodský potok a jeho tubus tvoří současně hráz nové retenční nádrže na tomto potoce. A to vše ve stísněných prostorových podmínkách mezi zástavbou budějovické čtvrti Suché Vrbné a Dobrou Vodou v nejnižším místě trasy. Gravitační odvodnění srážkových vod předzářezu tunelu zde muselo být dokonce řešeno raženou štolou.

D3 0310/II – vizualizace a aktuální stav výstavby na začátku úseku

D3 0310/II Vizualizace začátku úseku s přeložkou elektrizované tratě do Č. Velenic a novým ocelovým mostem
D3 0310/II Výstavba přeložky železniční tratě s již osazenými ocelovými mostními oblouky nad budoucí dálnicí v 01/2021 (stejná lokalita jako na vizualizaci)

Budování tunelu Pohůrka na stavbě D3 0310/I z Úsilného do Hodějovic nabralo výrazné zdržení. V roce 2019 byl termín dokončení celého obchvatu deklarován investorem do roku 2022. V minulém roce investor avizoval posun do roku 2023 a aktuálně na rok 2024. Situaci na problematickém úseku komentoval v období 2020-2021 investor v médiích následovně[1]. 12. 5. 2020: „Protože jsme při stavbě detekovali agresivní spodní vodu, místy vysoký sloupec spodní vody a zároveň jsme na nejnižším místě úseku D3, pod korytem potoka, hledáme způsob, jak to s péčí řádného hospodáře postavit, aby byl s běžnou údržbou nenarušený výhled stoleté technické životnosti… Předpokládáme, že se přikloníme k druhé technologii, tedy hloubení a ukládání monolitických prvků. Tam by se prodlužoval harmonogram o necelý rok čili by otevření tunelu proběhlo v roce 2023.“ 28. 5. 2020: „Rozhodnutí o dalším postupu na tunelu Pohůrka padne příští týden.“ 9. 7. 2020: „Dnes došlo k definitivnímu rozhodnutí, že dojde ke změně technologie stavby tunelu. Je to vše kvůli velmi agresivní spodní vodě. I když se zde dělaly průzkumy, nemohl nikdo tušit, že to bude tak velký problém. Přesnější harmonogram i navýšení rozpočtu budou známé až z realizační dokumentace stavby.“ 7. 9. 2020: „Bohužel musíme konstatovat, že se zahájení provozu z důvodu problematiky tunelu Pohůrka zásadně zpozdí. Lze očekávat, že zprovoznění Pohůrky, a tím celé stavby, bude až v roce 2024. Zhotovitel nyní zpracovává realizační dokumentaci, na základě které se rozhodne o dalším postupu.“ 27. 1. 2021: „Cílem je zprovoznit celý obchvat do konce roku 2024. Navýšení nákladů je spojené se změnou postupu. Oproti technologii podzemních stěn, stanovené v zadávací dokumentaci, které měly být součástí nosné konstrukce tunelu, je dnes zpracovávána dokumentace na výstavbu nosné konstrukce tunelu v zajištěné stavební jámě. “Řešení tunelu Pohůrka se tak protáhlo z roku 2019 až do letošního roku. Dne 5. 2. 2021 se přímo na stavbě sešli ministr dopravy Havlíček spolu s GŘ ŘSD Mátlem, hejtmanem Jihočeského kraje Kubou a primátorem Č. Budějovic Svobodou (viz foto).

D3 0310/I – 0310/II Zasmušilé výrazy aktérů (zleva primátor Budějovic Svoboda, hejtman Kuba a ministr dopravy Havlíček) na závěrečném brífinku dne 5.2.2021, kde ministr dopravy oznamuje zprovoznění severní části obchvatu s tunelem Pohůrka až v roce 2024

GŘ ŘSD Radek Mátl rekapituloval postup: „Zhotovitel vytvořil zkušební lamely a prověřil prostředí. Průzkumy jsme vyhodnotili na podzim 2019, zjistilo se, že varianta milánských stěn může způsobit problémy." Na závěr zhodnotil situaci ministr dopravy Karel Havlíček: "Stavba obchvatu skončí do roku 2024. Nicméně úseky před tunelem a za tunelem by mohly být hotové do roku 2023, takže máme řádově dvanáct měsíců, které by znamenaly, že budeme mít postavený celý obchvat s výjimkou tunelu. Řešíme, jak na to reagovat: buď specifickou komunikací, která by se udělala uvnitř města; musíme si říci, jaké by vedly trasy, které silnice a jak by se musely zkapacitnit. Nebo by se šlo cestou B, že by se to celé zprovoznilo naráz až v roce 2024[2]." Jak dodal, stát nechce přetížit provoz uvnitř města. Situaci řeší s hejtmanem Kubou i primátorem Svobodou (ČTK, ceskenoviny.cz, 5.2.2021). Hejtman Martin Kuba to komentoval jako velmi špatnou zprávu pro všechny Jihočechy: „Nedostavěný tunel neumožní řidičům Budějovice ani v roce 2023 objet. Bude to znamenat i nadále velké komplikace pro dopravu v největším jihočeském městě.“ (Právo, 6. 2. 2021). Během roku 2021 má investor zpracovat dopravní modely a návrhy, jak situaci řešit.

D3 stavba 0310/II

Dokončení stavby 0310/II pozdrží realizace zářezu na hlavní trase ve staničení cca km 142 jižně od MÚK Roudné v lokalitě poblíž Rožnovského lesa v sousedství budoucího ekoduktu (viz foto). Zde po detekci sesuvného území, po zjištěních ČGS (České geologické služby), po doplňkovém GTP (geotechnickém průzkumu) a po jednáních RAMO (rady monitoringu) došlo k úpravám projektu i realizační dokumentace. Práce mají v této stavební sezóně pokračovat.

0310/II - vizualizace a aktuální stav těžby zářezu u ekoduktu

D3 0310/II Vizualizace úseku s ekoduktem - mostem pro biokoridor (SO 221) v km 141,830 a rozsáhlým odřezem svahu Rožnovského lesa (pohled k jihu)
D3 0310/II Odtěžování území v km cca 142 v lokalitě řešení detekovaného sesuvného území, které zbrzdilo postup prací (stejná lokalita jako na vizualizaci)

Cílem je dospět ke hranici v roce 2025 – stavby 0312/I a 0312/II

V lednu loňského roku bylo pro obě stavby vydáno společné závazné stanovisko EIA (ZS EIA), tj. do 5 let od doby, kdy bylo novelou tzv. zákona EIA předchozí stanovisko zneplatněno. Je skvělé, že se podařilo zvládnout v procesu hodnocení i projednání s rakouskou stranou, která opatření v úvodí Malše uznala za dostačující a nepožadovala další mezistátní konzultace. Vlastní ochrana řeky Malše (část je součástí soustavy NATURA 2000 jako „Horní Malše“) a zvláště pak perlorodky říční, žijící v jejích vodách, je z hlediska bezpečného dodržení koncentrace chloridů zajištěna v posledním úseku odvedením, lépe řečeno přečerpáním vod od dálnice do povodí Vltavy. Pro plnění podmínek ZS EIA je důležité, že předepsané zřízení náhradních tůní bylo již péčí budějovické správy ŘSD realizováno a potvrzeno AOPK. Díky vydání ZS EIA mohla být na obou stavbách dokončena dokumentace ve stupni DÚR (pro 0312/I zDÚR – dokumentace ke změně ÚR, pro 0312/II nová DÚR, neboť předchozí již pravomocné ÚR bylo po rozhodnutí správních soudů zrušeno). Územní řízení pro zÚR, resp. nové ÚR, byla zahájena pro obě stavby v roce 2020 s předpokladem vydání a získání právní moci v roce 2021. Současně na obou stavbách probíhala majetkoprávní příprava, u které to daná situace umožňovala. U obou staveb probíhá také zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) a proběhl také výběr zhotovitelů vybraných částí zadávací dokumentace (PDPS), která by měla být pořízena v období 2021-2022 současně se zajištěním vydání stavebních povolení. Tendry na zhotovitele stavby chce investor vyhlásit v příštím roce a obě stavby do konce roku 2022 také zahájit, což by znamenalo jejich zprovoznění do roku 2025.

D3 0312/I Vizualizace pravé odpočívky Suchdol (SO 126) ve směru do Rakouska
D3 0310/II Výstavba nejdelší estakády tohoto úseku přes řeku Malši (SO 203) o délce 792 m (pohled k jihu)
D3 0312/I Vizualizace estakády Zdíky (SO 211) o 15 polích v délce 610 m

Zajímavostí je, že tentokrát je výstavba velké odpočívky Suchdol s ČS PHM již přímo zahrnuta ve stavbě 0312/I. V případě některých dálničních staveb se totiž realizují až dodatečně. Zde se řidiči mohou těšit, že jak při cestě do zahraničí nebo na Lipensko, tak při cestě z Rakouska jim odpočívka blízko hranice nabídne vysoký komfort parkování (215 míst NA, 257 míst OA), odpočinku, občerstvení a doplnění pohonných hmot.

D3 0312/II Vizualizace 1. fáze výstavby nového pravého jízdního pásu v úseku podél I/3 jako druhé poloviny dálnice
D3 0312/II Vizualizace 2. fáze výstavby levého jízdního pásu v trase silnice I/3 (provoz bude převeden na nový PJP)

Další zvláštnost spočívá u stavby 0312/II v tom, že zde byl v letech 1990-1994 na silnici I/3 vybudován v předstihu obchvat Dolního Dvořiště v délce 1,66 km jako ½ profil dálnice. Dojde tak k postupu výstavby analogicky jako na stavbě D3 0309/II. Nejprve bude při zachování provozu na I/3 vystavěn nový pravý jízdní pás. Na něj pak bude přesunut provoz a bude dokončena rekonstrukce levého jízdního pásu včetně úpravy a rozšíření migračních průchodů, jak ukazuje výřez z vizualizace.

Zásadní přínos dokončení D3 k hranici představuje eliminace neuralgických bodů na silnici I/3 (E55) poblíž Nažidel, ale nejen tam. Nebezpečné úseky čítající nepřehledné horizonty, prudké zatáčky či úzkou vozovku s minimální krajnicí bez možnosti předjíždění, které jsou trvale osazeny značením s výstražnými smrtkami (viz foto), nahradí nová dálnice.

Silnici I/3 v posledním úseku od Kaplice na jih ke státní hranici někteří také říkají „silnice smrti“ a řidičům to připomíná i dopravní značení. To má změnit dálnice D3

Konkrétně údolí Hněvanovického potoka u Nažidel, kde došlo před 18 lety v březnu roku 2003 k tragické nehodě zájezdového autobusu, bude překlenuto mimořádným dílem – mostní estakádou Suchdol o 21 polích v délce 857 m (viz výřez z vizualizace).

D3 0312/I Vizualizace estakády Suchdol (SO 213) o 21 polích v délce 857 m, největšího mostního díla tohoto úseku

A co Rakouská S10?

Možná to bude pro české čtenáře k nevíře, ale je to skutečnost. Po celé dekádě příprav (od 2010) dalšího úseku rychlostní silnice S10 od Freistadtu nad Rainbach se zásadně odsunul plánovaný termín zahájení stavby o 2 roky (z 2021 na 2023) a dokončení dokonce o 3 roky (z 2024 na 2027). Úseky komunikace S10 naleznete podrobněji rozepsané v tabulce č. 2. Posuny na svém webu uvedl ASFiNAG již v roce 2020. Důvodem je především „třepotající se myš“ (Fledermaus – netopýr). Projednávání hodnocení EIA se u stavby značně protáhlo, mimo jiné z důvodu řešení kompenzačních opatření (na ploše až 15 ha) pro netopýry, motýly i zajištění ochrany dalších zvláště chráněných druhů. Pro projednání EIA sdružení BBfR (Hnutí občanů pro Rainbach) angažovalo vídeňského právníka a videokonferenční projednání EIA v době „kovidových“ opatření trvalo několik dnů. Posun výstavby samozřejmě působí mezi mnoha občany i jejich představiteli doslova poprask. Starosta Rainbachu Lorenz Günter se ptá: „Vždy se mluví o ochraně fauny a flóry, ale kdo ochání lidi?… Je tragédií, jak dlouho je plánováno dopravní řešení“, přičemž apeluje na kritiky stavby, aby se vcítili do situace lidí postižených současnou dopravou na silnici B310. Zemský radní pro dopravu Steinkellner jasně říká: „Nemám žádné pochopení pro jednotlivé odpůrce, kteří využívají všechny možnosti k oddálení důležitých projektů. Při plném porozumění pro ochranu netopýrů a motýlů nesmí tato ochrana stát nad zájmem o zlepšení kvality života tisíců občanů, kteří tu šanci ztrácejí.“ A v souvislosti s koronavirovou pandemií dodává: „Na jedné straně se hovoří o největší ekonomické krizi od druhé světové války, na druhé straně se brání extrémně důležitým ekonomiku stimulujícím záměrům.“

Takže nad Rainbachem 7 km před hranicí bude S10 nejdříve v roce 2027. A na hranici? Asi až po roce 2030. Obnovení projekčních prací aktualizací původní studie z roku 2004 na posledním úseku S10 se dvěma tunely do Wullovitzu bylo uváděno ASFiNAGEM na rok 2020. Letos se na webu objevil posun na rok 2021. Tak uvidíme. Zatím asi platí názor rakouské ministryně Leonore Gewesslerové (ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie – zkráceně BMK), která na otázku „Jaký je současný stav s ohledem na pokračování S 10 v úseku od Rainbachu Nord po státní hranici poblíž Wullowitz?“ z interpelace rakouského poslance Deimeka odpověděla 27. 1. 2021 velmi jednoduše: „Pokračování S10 ke státní hranici závisí na objemu dopravy a plánech na pokračování rychlostní silnice v České republice a ASFINAG ji v současné době aktivně neplánuje.“ Ovšem tato formulace, bohužel, je u silnice S10 na webu ministerstva BMK (dříve BMVIT) už po mnoho let, přičemž mezitím od roku 2015 do letošního roku Češi dokončili, rozestavěli nebo rozestaví od Veselí nad Lužnicí dalších skoro 56 km dálnice D3! Odpověď ministryně Gewesslerové je také v ostrém kontrastu se stále častějšími mediálními výstupy v Horním Rakousku, kde se v případě spojení S10 – D3 (E55) otevřeně hovoří o uzavírání mezer na „mezinárodní dopravní ose Balt – Praha – Linec – Graz – Jadran“. U pokračování výstavby a přípravy D3 v jižních Čechách se dále píše „o dobrém pokroku projektu D3“. A zaznívají i varování: „Potřebujeme východní lineckou tangentu mezi dálnicemi S10/A7 a A1… Pokud Češi opravdu dokončí dálnici do roku 2025, budou si muset linečtí dojíždějící zvyknout na dopravní zácpu až do Engerwitzdorfu.“ Engerwitzdorf je obec ležící u A7 cca 10 km před začátkem města Linec.

D3 0312/II Poslední most a poslední metry české dálnice D3 v místě přechodu státní hranice u D. Dvořiště/Wullowitz, kde se napojí rakouská rychlostní silnice S10 (pohled k jihu)

Tak jen doufejme, že si podobné souvislosti při dokončení tahu E55 uvědomí všichni odpovědní představitelé státu, samospráv i investorské organizace ŘSD také na české straně a napojení jihočeské D3 přes středočeskou D3 a pražský okruh D0 bude včas připraveno, zahájeno a zprovozněno. Ministr dopravy Karel Havlíček zatím stále opakuje záměr zprovoznit jihočeskou D3 na hranici do roku 2024/2025 a stavbu středočeské D3 zahájit v roce 2024 s dokončením 2028. Uvidíme za rok.


[1] Zdroje: postupně 12.5.2020: mluvčí ŘSD Rýdl, ct24.cz; 28.5.2020: GŘ ŘSD Ing. Mátl, Twitter; 9.7.2020: mluvčí ŘSD Rýdl, zdopravy.cz; 7.9.2020: mluvčí ŘSD Studecký, idnes.cz; 27.1.2021: mluvčí ŘSD Studecký, idnes.cz

[2] Vysvětlení problematiky: Celý obchvat byl plánován od počátku jako jeden funkční celek se společným zprovozněním. Jde totiž o část trasy D3, která je překládána zcela mimo koridor dnešní silnice I/3. Dokonce je překládán z údolní polohy podél levého břehu Vltavy (východní strany) do pravobřežní partie až na úpatí Lišovského prahu (západní stranu). Trasa D3 obchvatu se tak na původní, resp. dnešní trasu silnice I/3 napojuje jen na severu v MÚK Úsilné a na jihu v MÚK Krasejovka. Mezilehlá MÚK Pohůrka situovaná pod jižním portálem tunelu slouží pro napojení města, avšak nedisponuje v této části žádnou plnohodnotnou alternativní kapacitní komunikaci, která mohla převést dopravu z D3 a tunel obejít. Otevření izolované části D3 na obchvatu tak nedávalo smysl, protože by to neumožnilo ulevit silnici I/3 ani v Č. Budějovicích, ani dál k jihu, ani „projít“ městem.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je pragoprojekt-viz.jpg.