Cime 3 kvartal 2024

Firma Čermák a Hrachovec vytvořila unikátní tvar spadiště pro kanalizační sběrač v Libni

S množstvím předpokládaných i nečekaných problémů při obnově kanalizačního sběrače v pražské ulici Nad Novou Libní se musela vyrovnat společnost Čermák a Hrachovec, a. s., která byla subdodavatelem rozsáhlého díla pro generálního zhotovitele INOS Zličín, s.r.o. Pro jednu z těžních šachet bylo navrženo atypické spadiště s tangenciálním nátokem a šroubovicovým obtokem, které je na území České republiky zcela ojedinělé.

Při rekonstrukci nevyhovujícího kanalizačního sběrače o délce 246 m, s výškovým rozdílem 40 m a s 5 spadišti se musel brát ohled na řadu omezení a ochranných pásem. Předně se kanalizace nachází v lesním svažitém pozemku a  pod zahrádkářskou kolonií poblíž přírodní chráněné památky Okrouhlík. V potaz se musely vzít také vodovody, kanalizace, plynovody, slaboproudé a  silnoproudé kabely, bludné proudy a  komunikace. Snahou firmy však bylo po dobu realizace stavby co nejméně omezovat a obtěžovat okolí. Už úvodní hloubení šachty TŠ2, kterým obnova v srpnu roku 2016 začala, přineslo výzvu oproti obvyklým zakázkám. Bylo nutné najít vhodný důlní jeřáb, který dosáhne dna o  hloubce šachty 23 m s  kruhovým profilem o  průměru 4,8 m. Speciálně pro tuto stavbu byl přestavěn jeřáb OVJ 75, který byl osazen delším lanem a výkonově a bezpečnostně upraven pro takové hloubky. Šachta byla vyhloubena hornickým způsobem a mezitím byly zahájeny práce na přeložce vodovodu DN800. Po dokončení přeložky vodovodu začalo hloubení šachty TŠ1. Oproti šachtě TŠ2 šlo o technicky rutinní práci kromě zajištění křížených inženýrských sítí a stávající stoky. Z těchto důvodů byla vyhloubena nepravidelná obdélníková jáma o rozměrech cca 5 x 5 m a hloubce 5,4 m. Náročný úkol představovala ražba pro novou stoku, která odstartovala po dokončení šachet TŠ1 a  TŠ2 v hloubce přes 20 m pod povrchem. Geologické a hydrogeologické podmínky v místě ražby zapříčinily nestabilitu horniny, velké tlaky na důlní výztuž a  významný přítok podzemní vody do díla. K  jejímu odvádění bylo nutné zajistit výkonné čerpání. Horninové prostředí, v  němž probíhala ražba štol a  hloubení jam, bylo nutné v  okolí výztuže zpevňovat jehlováním a  injektážemi. Důlní výztuž musely zesilovat horizontální výztuže a železobeton. Vyraženy byly 2 štoly rozměru 2,4 x 2,8 m o celkové délce 253 m. Nejnáročnější úkol přineslo hloubení šachty TŠ3. Podle projektové dokumentace bylo nutné vyrazit kruhovou jámu o průměru 6,7 m a hloubce 37,4 m, což je složité samo o sobě. Pro třicetitunový jeřáb RDK 300-1, který byl schopen obsloužit dílo takových rozměrů, bylo vytvořeno betonové pódium. Hloubení probíhalo opět hornickým způsobem. Křížení stávající stoky komplikovalo následnou výstavbu spadišťové šachty a  bezpečnost práce při hloubení a  ražbě. Proto hlavní stavbyvedoucí rozhodl o  realizaci obtokového potrubí stoky ve štole mimo objekt TŠ3. I  tentokrát bylo nutné zesílit důlní výztuž a  realizovat výkonný čerpací systém k  eliminaci značného přítoku podzemní vody. Šachta TŠ3 byla navržena pro atypické spadiště s  tangenciálním nátokem a  šroubovicovým obtokem, který je svým provedením v Česku unikátní. V průběhu realizace spadiště bylo nutné řešit spoustu detailů, které vznikaly díky originalitě a specifičnosti této stavby. Pro dosažení maximální vodotěsnosti díla došlo ke změně technologie realizace stoky. Z důvodů vysoké hladiny podzemní vody nad stokou bylo vhodnější použití potrubních segmentů, konkrétně železobetonových trub vejčitého profilu. Na dno štoly byly zabetonované kolejnice v celé délce 253 m, na které byly truby uloženy a následně zality cementopopílkem. Dopravu a čerpání betonu do hloubky 23 m a na vzdálenost až 150 m zajišťovaly speciální dopravní potrubí a vhodná čerpadla na betony. Jako poslední byly vybudované objekty tří vstupních šachet: spojná komora SK1 umístěná na stávající stoce, šachta Š2 a spojová šachta SŠ3 pro spadiště. Kanalizační objekty byly jedinečné svými tvary a umístěním. Vyzdívání a betonování takových objektů se přitom v dnešní době stává vzácným a  výrazně ubývá lidí, kteří mají vhodnou kvalifikaci a zkušenosti v oboru. Po dokončení nové stoky a objektů bylo dílo uvedeno do provozu a  stará spadišťová kaskáda zalita cementopopílkem. Pracovníci společnosti Čermák a  Hrachovec při jeho výstavbě vytěžili a odvezli přibližně 3 500 kubíků horniny a realizovali přes 250 m nové stoky. Uložená je v hloubce od 4 do 37 m pod povrchem. Na stoce byla vybudována jedinečná spadišťová šachta sahající do hloubky 37 m a revizní šachta v hloubce 23 m. Celá stavba trvala 4 roky.

Základní údaje o stavbě

Název stavby: Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Generální dodavatel: INOS Zličín s.r.o.

Subdodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.

Finanční objem zakázky: 84 622 000 Kč bez DPH (částka mezi ČaH a INOS)