Komatsu potřebu bagr

ENVIROX zná recept na dokonalou sanaci kanalizačních šachet

Tradiční česká firma vyznávající kombinaci nejmodernějších technologií spolu s poctivou a precizní manuální prací, poskytuje již více než dekádu komplexní řešení v oblasti problémů s kanalizací. Ze široké palety služeb se nyní zaměříme pouze na jednu specifickou činnost z hlediska provedení a aplikovaných materiálů. Vysvětlíme, jak přesně proces kvalitní sanace kanalizačních šachet probíhá a v čem spočívají výhody injektáže.

Šachty ztrácejí na funkčnosti vlivem mnoha faktorů. Co tedy vede až k sanaci? Za nepříznivé sedání okolí šachty mohou průsaky, při jejichž přítomnosti šachty nemohou účinně těsnit. Mezi další faktory patří úniky sirných plynů, způsobující poškození použitého betonu a malty. Častým problémem je také koroze zapříčiněná agresivním prostředím. Ta se projevuje nejvíce na vybavení šachty, typickým jevem je rez na kovových žebřících. Přítomnost ledu při namrznutí významně narušuje strukturu betonu. Stejný důsledek má také zvýšené dynamické zatížení, které vytvářejí kola projíždějících automobilů. Při nedostatečném založení šachty pak může tento provoz způsobovat dokonce její pokles pod únosnou mez. Tzv. sanační metody představují ideální způsob, jak takto zapříčiněný stav každé šachty efektivně zlepšit či v horším případě obnovit její funkci. Podle toho se sanace obecně dělí na dvě kategorie: lokální – opravné a celkové, jiným slovem renovační. Vždy záleží na “zdraví” konkrétní konstrukce. Na základě toho je následně individuálně posuzován nutný rozsah sanačních prací. Kromě stavu šachty hraje při jejich výběru roli také cena, okolí stavby, dostupnost a samozřejmě nároky na výslednou stavbu během dalšího provozního cyklu. Vynikající výsledky společnosti sídlící v  Bystřici nad Pernštejnem jsou založeny na spojení odborníků s letitými zkušenostmi v oblasti vodohospodářství nejen v České republice, ale na území celé EU. Bohaté zkušenosti jednoznačně ukázaly, že nejlepší výsledky přináší technologie injektáže. Envirox, s.r.o. patří podle slov jejího manažera, pana Jiřího Hájka, mezi hrstku firem, které u nás tento způsob sanace nabízí, a to včetně opravy napojení šachtice na potrubí a reprofilace dna. K injektážím využívají pracovníci firmy polyuretanovou pryskyřici, unikátní hmotu vyvinutou speciálně pro tuto metodu. Použití výhradně osvědčených cementových směsí špičkové kvality zaručuje maximální trvanlivost provedených oprav stejně jako dlouhou životnost šachty. Hlavní výhoda injektáží tkví jednoznačně v  možnosti zastavit tlakové nátoky balastních vod. Hned v  závěsu je minimální omezení opravovaného úseku. Tento rozdíl je markantní především při srovnání s běžně používanou rukávcovou technologií. Manuální opravy šachet zaručují také nesrovnatelně větší kvalitu finálního provedení, než je tomu zvykem u mechanického nanášení nástřikem, což můžeme vystihnout dvěma slovy: konec “šplíchání”! Navíc na místech, kde už je tlak nátoku velmi výrazný, bývá zpravidla prakticky nereálné mechanizovanou sanaci provádět. “Pomocí injektáže zespodu za využití PU pryskyřice a navrtávek jsme schopni dokonale zakonzervovat spoj zvenku. Nejprve se spoj obalí z vnější strany a poté, jakmile je nátok zastaven, dochází ke glazurování uvnitř pro dosažení optimálního efektu i po vizuální stránce”, přibližuje metodiku Jiří Hájek. Nyní si injektáže rozebereme, jak se říká pod drobnohledem. Tlaková injektáž je prováděna pumpou (injekční stroj) a  funguje na principu vyplnění trhliny tlakem v  intervalu 10-150 bar. Spojení mezi injektovanou konstrukcí a injekčním strojem zajišťuje výrobek označovaný jako injekční pakr neboli obturátor. Pružná injektáž znamená vyplnění trhliny s  ponecháním určité vůle tak, aby byla schopná přenášet v  omezené míře deformační pohyby, přičemž omezení schopnosti přenést deformaci závisí nejen na typu aplikované injekční hmoty, ale také na parametrech každé trhliny. Parametry znamenají její geometrii, zatížení i další vlastnosti. Silová injektáž, během níž je trhlina vyplněna takovou pryskyřicí, zajistí trvalé spojení stěn trhliny mezi sebou. Toto definitivní spojení zároveň umožňuje přenášet statickou i dynamickou zátěž definovanou projektem. Před zahájením pružné a  tlakové injektáže spár mezi prefabrikovanými dílci šachet je vždy pečlivě uváženo použití jednotlivých vybraných materiálů, strojního vybavení a nejrůznějších doplňků. Pracovní postup vždy plně koresponduje se zamýšleným účelem prováděné sanace i stavem samotné konstrukce, proto může docházet k jeho drobným změnám například v podobě úprav rozteče a polohy vrtů nebo změny pracovního tlaku. Sanovány jsou všechny netěsnící styky mezi prefabrikovanými skružemi. S ohledem na vlhkostní stav každé šachty je stanoven celkový rozsah injektáže. Sanace spár je zahájena přípravou injekčních vrtů o  průměru 10 mm z vnitřní strany šachtových stěn. Vrtá se pod úhlem 30-45° nebo vodorovně. Podstatné je správně protnout spáru přibližně v  polovině tloušťky konstrukce. Vrty jsou situovány jednostranně nebo šachovnicově z obou stran spáry, podle toho, jak to umožňuje daný prostor. Osové vzdálenosti leží v  rozmezí 150 mm – 400 mm. Rozteč vrtů závisí na stavu spáry, určující je také způsob jejího povrchového uzavření. Sanaci prvních spojů opět zahajuje příprava 10 mm injekčních vrtů z vnitřní strany šachtových stěn. Tentokrát jsou vrty vedeny pod menším úhlem 15-30°, aby směřovaly co nejblíže k vnější straně spoje v napojení. V počtu 2-3 kusů jsou vrty situovány jednostranně. Jejich počet a rozteč závisí na intenzitě nátoku. Alternativou k tomuto kroku je postup redukující počet potřebných vrtů, kdy je proveden injekční vrt z vnitřní strany potrubí do prostoru mezi těsnící gumu a místo nátoku. Po ukončení vrtných prací je potřeba ať už mechanicky nebo stlačeným vzduchem vyčistit otvory od vrtného prachu. V této chvíli dochází k osazení vrtů injekčními pakry (10/100 mm) s těsnícím dílem (30 mm). Envirox garantuje prvotřídní kvalitu obturátorů, aby během tlakové injektáže nedocházelo k jejich povolování a výstřelu z  injektované konstrukce. Díky tomu jsou pracovníci i přilehlé prostory v naprostém bezpečí. Sanované spáry jsou před injektáží povrchově uzavřeny rychlovazným cementem (alternativou je směs tohoto cementu s křemičitým pískem), EP tmelem, maltovou směsí nebo za použití montážní pěny. Minimální šířka tmelení cementovou směsí by měla činit 20 mm na každou stranu od spáry. Injektáž prvního pakru probíhá injekčním zařízením při pracovním tlaku 50-110 bar (max. 150 bar) až do momentu, kdy se injekční směs objeví v pakru dalším, popřípadě v jeho okolí. Tento postup se opakuje až do vyplnění spáry po celém obvodu šachtové skruže, případně její netěsné části. Podmínkou pro provedení uvedených kroků je minimální teplota podkladu a  injekčních látek 5 °C. Za deště se nedoporučuje injektovat vzhledem k  otevřeným prostorám. Při nutnosti je zásadní předehřát injekční pryskyřici na dostatečnou teplotu v  příslušném skladu. Obturátory lze postupně odstranit nejdříve 12 hodin po injektáži, s výjimkou obturátorů speciální konstrukce (jednodenní). Na závěr se vzniklé otvory ještě vyplní vhodnou minerální směsí, vykazující potřebnou objemovou stabilitu, nejčastěji opět rychlovazným cementem.

Kontakt:

ENVIROX s.r.o. Na Cihelně 469 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: +420 608 400 036 E-mail: info@envirox.eu www.envirox.eu