Cime 3 kvartal 2024

Společnost Passerinvest Group představila svou ESG strategii

Společnost Passerinvest Group, a.s. (dále jen Passerinvest), představila svou ESG strategii i konkrétní cíle, kterých chce v budoucnosti dosáhnout. Passerinvest aktivně a dlouhodobě podporuje snahu o naplňování cílů udržitelného rozvoje přijatých všemi členskými státy rady OSN v roce 2015. Prostřednictvím řady opatření si ve své ESG strategii stanovila soubor cílů týkajících se snížení uhlíkové stopy, spotřeby energie, snížení množství spotřebované vody i produkovaného nerecyklovatelného odpadu, rozvíjení nadstandardních partnerských vztahů v rámci místních komunit či vytváření vstřícného prostředí pro zaměstnance, nájemce a sousedy.

„Naše firma se vždy chovala zodpovědně a s respektem k životnímu prostředí, stejně tak v sociálních otázkách a problematice vztahů uvnitř dodavatelských řetězců. V rámci environmentálních otázek kromě tlaku na snižování uhlíkové stopy, energií a zdrojů obecně klademe dlouhodobě velký důraz na modrozelenou infrastrukturu (zelené střechy, parky, vodní prvky, dlážděné komunikace, poldry) a rozvoj biodiverzity. V sociálních otázkách je pro nás prioritou vytváření příjemného, bezpečného a funkčního zázemí a prostředí jak pro zaměstnance, tak nájemce i rezidenty z blízkého či širokého okolí. V řízení se snažíme klást vysoké morální nároky na vlastní společnost, ale stejně tak očekáváme obdobný přístup i od našich klientů a dodavatelů. Nyní se však dostáváme do éry, kdy se problematika udržitelnosti kvantifikuje a formalizuje a je důležitá nejen pro nás, ale i pro finanční instituce a naše klienty. Proto jsme již za rok 2022 připravili nefinanční report (legislativní povinnost až od roku 2025), ve kterém jsou všechny oblasti spadající do ESG agendy detailně popsány,“ uvedl Martin Unger, technický ředitel společnosti Passerinvest, který je zodpovědný za agendu ESG.

V rámci implementace ESG strategie byly definovány jednotlivé politiky a cíle, ke kterým hodlá společnost Passerinvest do budoucna směřovat.

E (environmental): Respekt k životnímu prostředí

Cílem společnosti je zavést v oblasti životního prostředí udržitelný a šetrný přístup při výstavbě i provozu veškerých administrativních a rezidenčních budov. Nadále přispívat k ochraně přírodních zdrojů a aktivně vyhledávat možnosti vedoucí ke snížení negativních dopadů na životní prostředí. Očekávaným výsledkem bude snížení uhlíkové stopy společně s energetickou náročností, stejně tak významné snížení množství produkovaného nerecyklovaného odpadu a spotřebu pitné vody.

S (social): Péče o nájemce a zaměstnance i Formování a podpora místního rozvoje

V sociální oblasti se bude společnost i nadále zaměřovat na poskytování nadstandardní kvality služeb pro své zaměstnance i nájemce. Jejich spokojenost je pro Passerinvest naprostou prioritou. Trvalou snahou je být zodpovědným stavitelem, správcem, sousedem a partnerem, který svým přístupem podporuje společenský rozvoj a vytváří dlouhodobé hodnoty pro společnost. Cílem je dosáhnout dlouhodobé spokojenosti nájemců i klientů a udržet fluktuaci zaměstnanců na nízké úrovni. Záměrem je rovněž nadále rozvíjet nadstandardní partnerské vztahy v rámci místních komunit a vyhodnocovat a maximalizovat sociální hodnotu realizovaných projektů.

G (governance): Etické a transparentní řízení

Společnost Passerinvest si zakládá na morálních a etických hodnotách zakotvených v biblickém Desateru. Prioritou je ctít tyto hodnoty jak ve vztahu k zaměstnancům, tak i obchodním partnerům. Všichni zaměstnanci splní školení Etického kodexu v oblasti udržitelnosti a bude nastavena efektivní ochrana oznamovatelů. Zavedena byla také politika udržitelného nákupu a uskuteční se proškolení klíčových dodavatelů v oblasti udržitelnosti.

Veškeré informace k agendě ESG, strategii, aktivitám i kompletní nefinanční report jsou k dispozici na stránkách společnosti Passerinvest.