Cime 2 kvartál 2024

Společnost Cemex musí doplnit plán na pokračování těžby štěrkopísku u Čeperky

Čeperka (Pardubicko) (ČTK) - Ministerstvo životního prostředí vrátilo k dopracování záměr výrobce cementu a betonu Cemex na pokračování v těžbě štěrkopísku u Čeperky na Pardubicku. Společnost plánuje rozšíření dobývacího prostoru, v lokalitě již léta těží surovinu zpod vodní hladiny plovoucím těžebním strojem. K dokumentaci měly připomínky úřady i obec Čeperka.

Ministerstvo životního prostředí požaduje doplnění podkladů tak, aby obsahovaly přesné a aktuální vyčíslení záboru zemědělského půdního fondu podle bonity půdy a tříd ochrany, na jejichž základě se bude možné se k záměru vyjádřit. Krajskému úřadu v Pardubicích chybí informace k ochraně lesů a následné rekultivaci.

Radnice v Čeperce navrhuje zpracovat novou dokumentaci s upřesněním problematiky vlivů na podzemní vody a se zohledněním aktuálních hlukových předpisů v akustické studii. Již dříve upozornila na to, že záměr není v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje a s územním plánem obce.

Podle dokumentace vlivu záměru na životní prostředí (EIA) se má u Čeperky ročně těžit až 300.000 metrů krychlových štěrkopísku po dobu až 18 let. Společnost Cemex chce přejít kontinuálně do plochy těsně sousedícího ložiska štěrkopísků Čeperka - Podůlšany. Současný dobývací prostor zaujímá plochu 65 hektarů, rozšířit se má o dalších asi 41 hektarů.

V říjnu 2020 lidé v sousední Stéblové těžbu štěrkopísku ve svém katastru odmítli. V místním referendu se proti ní vyslovilo přes 80 procent hlasujících. O těžbu v lokalitě usilovala těžařská společnost Šaravec a Ruč, která po plebiscitu nedoplnila ve lhůtě tří let dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).

Odpor vzbudil v roce 2018 také plán společnosti České štěrkopísky na těžbu štěrkopísků u Lohenic, místní části Přelouče na Pardubicku. Část obyvatel těžbu odmítla, měli obavy hlavně z velkého dopadu na krajinu, nárůstu dopravy a hluku a z narušení zdrojů vody. Záměr zatím nezískal kladné stanovisko EIA.