Cime 2 kvartál 2024

ŘSD připravuje přeložku silnice z Holic na Pardubicku do Čestic na Rychnovsku

Holice (Pardubicko) (ČTK) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) připravuje výstavbu přeložky silnice I/36 z Holic na Pardubicku do Čestic na Rychnovsku. Současná trasa vede zastavěnými sídly, nová by je měla obejít. Silnice má také místy nevyhovující parametry s omezením rychlosti, uvedlo ŘSD v oznámení o posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA).

Silnice I/36 v úseku mezi Holicemi a Česticemi propojuje silnice I/35 a I/11 a je vedena průtahem měst Holice a Borohrádek a zástavbou obcí Veliny a Čestice. Celková délka měří asi 14,16 kilometru, z toho v délce 8,8 kilometru prochází převážně obytnou zástavbou.

Nově navržená trasa přeložky začíná na jihovýchodním okraji města Holice na současné silnici I/35 a končí v místě napojení na silnici I/11 v obci Čestice. Od místa odpojení u Holic je vedena jižním obchvatem kolem městské části Staré Holice, vyhýbá se dobývacímu prostoru Ostřetín a pokračuje kolem ploch vymezených územním plánem města jako plochy průmyslové. V proluce zástavby mezi Holicemi a Velinami kříží silnici I/36, směřuje na severovýchod a po křížení s železniční tratí se napojuje do trasy silnice III/3183. Po ní a po silnici III/3055 je přeložka vedena k Borohrádku, kolem něj pokračuje severozápadním obchvatem a napojuje se na trasu současné silnice I/36, ve které pokračuje až do místa napojení na silnici I/11 na okružní křižovatce v Česticích.

S přeložkou silnice bude nutné vybudovat šest mostů přes místní komunikace a cesty, potok a železniční trať. Výstavba si vyžádá trvalý zábor téměř 39 hektarů půdy. Podle dokumentace budou vlivy na krajinu středně velké, ale měly by být významně eliminovány navrhovanými vegetačními úpravami.

Předpokládaný termín zprovoznění přeložky silnice I/36 je přibližně v roce 2035. V té době by již měla být dokončena kompletní dálnice D35 v úseku Hradec Králové - Mohelnice. Silnice I/36 bude mít stále význam jako trasa spojující D35 a silnici I/11 a bude obsluhovat spíše regionální města jako Holice, Borohrádek a městys Častolovice.