husqvarna

ŘSD ČR Správa Zlín významně urychluje výstavbu dálnice D55 na území Zlínského kraje

Na pátek 5. března 2021 byl investorem stavby D55 stanoven termín pro podání nabídek zhotovitelů pro realizaci stavby dálnice D 5508 Staré Město – Moravský Písek. Po uplynutí doby nezbytné k vyhodnocení nabídek a uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení by se ještě v tomto roce měly rozběhnout stavební práce, kterými se prodlouží staveniště dálnice na jih od Starého Města. Zde úsek navazuje na stavbu 5507, jejíž realizace byla na základě výsledků výběrového řízení konaného koncem loňského roku zadána sdružení firem Eurovia/Strabag vedeném Eurovií a kde vlastní stavební práce budou zahajovat v nejbližších dnech.

Předpokládaná doba výstavby úseku 5508 jsou 3 roky. Dálnice je navržena v kategorii R 25,5/120, nicméně směrové i výškové řešení, včetně rozhledu pro zastavení, vyhovuje nejvyšší dovolené rychlosti 130 km/h. Dokumentaci stavby pro Ředitelství silnic a dálnic ČR Správu Zlín vypracovalo sdružení firem vedené brněnskou společností HBH Projekt, která zajišťovala i výkon inženýrských činností spojených s projednáváním dokumentace pro stavební povolení a majetkoprávní vypořádání stavby. Projekt předpokládá vynaložení finančních prostředků ve výši 2.61 mld korun.

Stavební úsek 5508 začíná připojením na mimoúrovňovou křižovatku Staré Město – jih, která je v převážné části součástí předchozí stavby 5507. Následuje přímý úsek, na který navazují dva protisměrné oblouky o poloměru R = 5000m a mimoúrovňová křižovatka Nedakonice. Před koncem úseku, na styku s následující stavbou 5509 Moravský Písek - Bzenec, je vložen pravotočivý oblouk s poloměrem R = 1025 m. Směrové vedení trasy bylo určeno potřebou obejít zástavbu Nedakonic a nezasáhnout lesní komplex Kladíkov u Moravského Písku. Odstup osy dálnice od železniční trati byl v těchto místech navržen tak, aby umožnil vyvinout mimoúrovňovou křižovatku Nedakonice.

Mimoúrovňová křižovatka Nedakonice je situována v místě křížení s přeložkou silnice II/427. Jde o křižovatku kombinovaného tvaru - kosodélné a deltovité, s celkovou délkou všech větví 1224 metrů.

Dálnice zde prochází velmi plochým územím, které v minulosti formoval tok řeky Moravy. Zasahuje do katastrálních území obcí Staré Město, Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice a Moravský Písek. Prostorové vedení trasy v tomto rovinatém území nebylo možné navrhnout bez zajištění stálého čerpání dešťových vod z dálniční kanalizace. Stavba úseku 5508 je dlouhá 8800 metrů a je rozdělena do 106 stavebních objektů.

Křížení s komunikacemi bude zajišťovat celkem 9 mostů. V souvislosti s novostavbou výše zmíněných objektů budou provedeny přeložky a úpravy inženýrských sítí v celkovém počtu 50 vodohospodářských, elektro, plynovodních a drážních objektů. Ochranu obyvatel Nedakonic před hlukem bude zajišťovat protihluková stěna v celkové délce 466 metrů.

Vzhledem k rychlému postupu projekční a inženýrské přípravy navazujícího úseku D 5509 Moravský Písek – Bzenec, který rovněž pro investora zajišťuje společnost HBH Projekt, předpokládá investor stavby vydání všech potřebných stavebních povolení a dořešení zbývajících řízení v rámci majetkoprávního vypořádání ještě v průběhu letošního roku. To by umožnilo vyhlásit další výběrové řízení na zhotovitele stavby i pro úsek 5509 ještě v letošním roce. Není vyloučeno, že v krátkém časovém odstupu dvou let, budou postupně zahájeny realizace tří po sobě následujících dálničních staveb o celkové délce 21,4 km, zajišťované závodem ŘSD ČR ve Zlíně.

V letošním a příštím roce tak zůstane dálnice D55 na území Zlínského kraje v projekční a inženýrské přípravě pouze v úseku Napajedla – Babice, který je rozdělený do dvou etap: D 5506.1 Napajedla – Spytihněv a 5506.2 Spytihněv – Babice. Na území kraje bude dálnice D55 v provozu severně od Napajedel až po hranici s Olomouckým krajem a souvisle rozestavěná bude v úseku na jih od Babic až po hranici s krajem Jihomoravským.

https://www.youtube.com/watch?v=5QMXZnI0teE