Komatsu potřebu bagr

Rozpočet SFDI na rok 2023

Text: Ing. Zbyněk Hořelica ředitel SFDI, foto: SFDI

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) pro rok 2023 byl schválen vládou ČR v celkové výši 150,9 mld. Kč, což je o 23,3 mld. Kč více než schválený rozpočet na rok 2022. Na neinvestiční výdaje je v rozpočtu alokováno celkem 46,6 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 104,3 mld. Kč.

V rozpočtu SFDI na rok 2023 je počítáno se zapojením dluhového financování v celkové výši 30,7 mld. Kč. SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy intenzivně jedná o možnosti zapojení dalších zdrojů financování, jako jsou úvěry od bank včetně Evropské investiční banky a využití soukromého kapitálu. V současné době je připravována novela zákona o SFDI, která by měla umožnit zejména emitování dluhopisů pro financování dopravní infrastruktury a realizovat PPP ve všech módech dopravy. Struktura a parametry dluhového financování budou předloženy vládě ČR ke schválení.

Příjmová strana rozpočtu SFDI byla výrazně ovlivněna novelou zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, která nabyla účinnosti dnem 1. 7. 2022. Touto novelou došlo k významné redukci předmětu daně, a tedy i subjektů, které jsou povinny tuto daň platit, a tím i ke snížení inkasa, přičemž tato změna má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022. Na základě této skutečnosti došlo a nadále dochází k poklesu příjmů z daně silniční. Rozpočet daně silniční byl pro rok 2023 stanoven ve výši 1,3 mld. Kč, což je o 4,2 mld. Kč méně než ve schváleném rozpočtu pro rok 2022.

Nedílnou součástí rozpočtu SFDI je využití zdrojů EU. Pro rok 2023 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 27,6 mld. Kč. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Operačního programu Doprava. V průběhu roku 2023 se předpokládá úplné dočerpání prostředků OPD 2014-2020 alokovaných v předmětných prioritních osách a specifických cílech (poslední rok, kdy je možné čerpat prostředky OPD 2). Dne 8. 7. 2022 byl oficiálně schválen OPD 2021-2027 ze strany Evropské komise. V rámci tohoto operačního programu je v rozpočtu SFDI alokováno pro rok 2023 celkem 14,2 mld. Kč. Důležitou roli v oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí pak hraje tzv. CEF. Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci OPD. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2023 je v rozpočtu SFDI vyčleněno z CEF 2014-2020 celkem 2,5 mld. Kč a z CEF 2021-2027 celkem 6,1 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s využitím finančních prostředků v rámci RRF, a to ve výši 3 mld. Kč pro rok 2023. 

Z celkové částky schváleného rozpočtu na rok 2023 je pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) alokována částka ve výši 65,5 mld. Kč. Pro Správu železnic, s. o. (SŽ) je alokováno celkem 70,4 mld. Kč na pokrytí investičních a neinvestičních akcí. Ředitelství vodních cest (ŘVC) má v rozpočtu přidělenu částku 1,1 mld. Kč a ostatním příjemcům jsou alokovány finanční prostředky ve výši 13,9 mld. Kč.

Financování dopravní infrastruktury je stejně jako jiná ekonomická odvětví významně ovlivněno enormním nárůstem cen. Ministerstvem dopravy byla provedena prioritizace projektů dopravních staveb určených k financování. Tato prioritizace je stanovena pro krátkodobý časový horizont, tedy od roku 2023 (případně 2. pol. roku 2022) až do roku 2025, a to s ohledem na disponibilitu finančních prostředků v tomto období. Prioritizace je provedena pomocí multikriteriální analýzy. Hodnocení bylo provedeno Ministerstvem dopravy samostatně pro infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemských vodních cest. Projekty, které jsou v současné době v realizaci, jsou navrženy k dalšímu financování automaticky, aby nedocházelo ke zvyšování rozestavěnosti.

V období střednědobého výhledu, tedy v letech 2024 a 2025, bude připraven k realizaci značný objem jmenovitých investičních akcí, především příjemců ŘSD a SŽ, a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s MD v zavádění nových způsobů financování, jako je např. realizace akcí formou PPP. Tato forma financování je v současné době realizována na pilotním projektu dálnice D4, který spočívá v realizaci nových 32 km a obnově a dovybavení 16 km existujících 4pruhových úseků mezi Příbramí a Pískem. Uvažuje se také o aplikaci modelu PPP pro další úsek dálniční sítě, a to pro úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí v délce 35 km s přičleněním zodpovědnosti za údržbu sousedních úseků Litomyšl - Janov a Janov - Opatovec. Dne 20. 7. 2022 vláda také projednala materiál č. 853/22 s názvem „Záměr prověřit možnost realizace výstavby železniční infrastruktury metodou spolupráce veřejného a soukromého sektoru“, v rámci kterého Ministerstvo dopravy v úzké spolupráci se Správou železnic prověří vhodnost využití PPP modelu pro dva úseky konvenční železniční sítě, a to úseky Praha-Veleslavín – Praha - Letiště Václava Havla a úseku IV. koridoru Nemanice – Ševětín.