husqvarna

Revitalizace v Nedakonicích přivede vodu do Morávky a umožní migraci vodním živočichům

Povodí Moravy, s. p. zahajuje revitalizaci vodohospodářského uzlu v Nedakonicích. Jejím cílem je zabránit zanášení koryta Dlouhé řeky splaveninami, zlepšit odtokové poměry v lokalitě a umožnit migraci ryb. V rámci revitalizace vzniknou mokřady a tůně. Práce začnou v průběhu července a potrvají do konce roku 2022. 

Vlivem velkého množství splavenin, které jsou neseny Dlouhou řekou, a zejména vlivem historických nevhodně provedených vodohospodářských úprav dochází na Dlouhé řece pod Nedakonicemi k neúměrně rychlému zanášení koryta, které brání průtoku vody z Dlouhé řeky do Morávky. „Cílem revitalizace je řešení zanášení koryta Dlouhé řeky, obnova zavodnění Morávky a zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice. Revitalizace umožní rozdělit průtoky v Dlouhé řece tak, že převážná část průtoku bude vedena odlehčením do řeky Moravy a nebude docházet k zanášení Dlouhé řeky a Morávky. V zanášeném úseku  Dlouhé řeky vytvoříme meandrující kynetu a lokalitu obohatíme o mokřadní plochy a vodní tůně. Migrační prostupnost přes Nedakonický jez zajistí nový rybí přechod,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Kromě trvalého zvodnění více než sedmi kilometrů současného vysychajícího koryta Morávky, se koryto Morávky prodlouží o 200 metrů. Mezi tímto novým korytem a starým ramenem Moravy, které místní znají jako Oblůčí, Povodí Moravy vytvoří mokřadní plochu o výměře 5 330 m2. Ta bude tvořena mělkými tůněmi a dvěma ostrůvky, na které budou vysazeny stromy a keře. „Vodní hladina v tůních bude odpovídat plavební hladině v nadjezí jezu Nedakonice a hloubka vody v tůních se bude pohybovat mezi 20 – 60 cm. Mokřadní plochu bude zpočátku ohraničovat oplocenka bránící vstupu osob a zvěře z důvodu bezpečnosti. Je nutné vyčkat na odvodnění a stabilizaci uloženého sedimentu. Po nezbytně nutné době bude ale oplocenka odstraněna,“ vysvětluje Gargulák.

Pro zajištění migrační prostupnosti jezu Nedakonice bude vystavěn rybí přechod, jehož prostřednictvím se dostanou ryby do vyčištěného náhonu Morávky a pak dále do nadjezí jezu Nedakonice. Rybí přechod je navržen jako obtokové otevřené koryto s příčnými obtékanými kamennými přehrážkami a výškou hladiny v korytě rybochodu 50 - 60 cm.

Revitalizaci vítají i zástupci nedalekých Nedokonic. „Jsme rádi, že se podniku Povodí Moravy podařilo tento projekt po několika letech náročných příprav dovést až k samotné realizaci. Stavba vodohospodářského uzlu v Nedakonicích má pro obec kromě ekologického přínosu také velmi významný přínos ve zlepšení protipovodňové ochrany obce a tím ke zvýšení bezpečnosti pro naše občany. Postupným zanášením koryta Dlouhé řeky splaveninami totiž dochází dlouhodobě k omezování průtoku vody v dolní části jejího toku. To se významně projevuje především při povodňových průtocích, kdy díky špatnému odtoku vody dochází k rychlému nastoupání hladiny a ohrožení jak obecního tak soukromého majetku. Tyto situace se opakují téměř každoročně, především po prudkých deštích v oblasti Chřibů. Jedna z nejzávažnějších novodobých povodní se odehrála v roce 1999, kdy došlo dokonce k natržení ochranné hráze u místních rybníků. Díky novému stavebně-technickému řešení a úpravě koryta s přímým napojením na řeku Moravu by tyto problémy již v budoucnu neměly nastat. Další dlouhodobý problém, který by se realizací stavby měl vyřešit, je stávající vysoká hladina Dlouhé řeky v místě vyústění naší ČOV. Dlouhodobě se totiž hladina pohybuje o cca 30 cm výše, než bylo původně projektováno. Tento stav brání přirozenému odtékání vyčištěné vody, a proto musíme vodu nepřetržitě přečerpávat pomocí čerpadel, což zvyšuje náklady na provoz čistírny. Obec se od počátku přípravy stavby snažila vycházet investorovi akce maximálně vstříc a mimo jiné mu odprodala část svého pozemku o výměře 1.220 m2na kterém bude realizováno nové koryto, které propojí to stávající s řekou Moravou,“  říká nedakonický místostarosta Zdeněk Otrusina. 

Revitalizační úpravy budou trvat od července 2021 do konce roku 2022 a předpokládané náklady stavebních prací jsou vyčísleny na 78 mil. Kč. Projekt je financován z Operačního programu Životního prostředí.

V současnosti Povodí Moravy realizuje řadu revitalizačních opatření. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ doplňuje Gargulák. Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Knínického potoka u Veverských Knínic, revitalizace Trkmanky u Velkých Pavlovic a probíhající rozsáhlá revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky.