Mercedes

Povolování malých obnovitelných zdrojů energie bude snazší, Senát souhlasil

Praha 11. ledna (ČTK) - Povolování staveb malých obnovitelných zdrojů energie, hlavně fotovoltaických elektráren, bude zřejmě jednodušší. Senát dnes schválil příslušnou novelu energetického zákona, nyní ji dostane k podpisu prezident. Senátoři v souvislosti s novelou požádali vládu, aby v zájmu energetické soběstačnosti ČR zabezpečila dalšími úpravami efektivní uplatňování valorizace provozní podpory pro palivové zdroje elektrické energie. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s tím souhlasil.

Snazší povolování se podle novely bude týkat staveb obnovitelných zdrojů s výkonem do 50 kilowattů (kW). Dosud se týká zdrojů s výkonem do deseti kW. Nemělo by být pro ně třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu (ERÚ).

Při stavebních úpravách, jejichž součástí bude instalace obnovitelného zdroje energie, nemá být podle novely posuzován vzhled stavby. Ministerstvo financí podle této předlohy bude moci za mimořádné tržní situace poskytovat obchodníkům s energiemi úvěry za účelem odvrácení škod v národním hospodářství nebo k řešení situace. O úvěru nebo zápůjčce by rozhodovala vláda, podmínky by stanovila nařízením.

Senátoři v souvislosti s novelou požádali vládu také o to, aby zvážila zavedení provozní podpory výstavby menších bioplynových stanic u malých a středních zemědělců, které by byly zaměřeny zejména na zpracování statkových hnojiv, odpadů a další lokálně dostupné biomasy. V další chystané novele by měl kabinet upravit kompetence Státní energetické inspekce, od čehož senátoři kvůli potřebě rychlého schválení předlohy upustili. Lidovci prosadili požadavek, aby kabinet zajistil ochranu zemědělského půdního fondu a aby výstavbu solárních elektráren o výkonu nad jeden megawatt umožnili na nejkvalitnější zemědělské půdě pouze výjimečně.

Kabinet předložil novelu hlavně kvůli snížení energetické závislosti na Rusku. Novinky mají podpořit budování malých výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zjednodušení se bude týkat i staveb umístěných na území významném z hlediska životního prostředí či památkové péče.

Vládní návrh počítal s tím, že obnovitelné zdroje energie do tohoto limitu 50 kW v zastavěném území nebo zastavitelné ploše se dostanou mezi stavby v takzvaném volném režimu, napříště by tak neměly vyžadovat rozhodnutí o umístění ani územní souhlas. Sněmovna ale změnila tuto podmínku tak, že stavby budou muset být v souladu s územně plánovací dokumentací. Cílem je zachovat plochy určené k bytové výstavbě pouze k tomuto účelu.

Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu by nemělo být nově nutné při umístění obnovitelného zdroje energie s výkonem do 50 kW, pokud je součástí stavby, nezasahuje do nosných konstrukcí a nemění způsob užívání stavby. Limit výkonu pro menší solární elektrárny, od kterého musejí jejich majitelé žádat o licenci na výrobu elektřiny a vyřizovat si živnost vzroste z deseti na 50 kW.

Sněmovna v předloze upravila pravidla pro výběr dodavatele poslední instance. V případě, že je v daném území více takových dodavatelů, by podle něj měli obchodníci dodávat plyn nebo elektřinu podle toho, jak se dohodnou a dohodu by museli oznámit Energetickému regulačnímu úřadu. Teprve pokud by se nedohodli, stal by se dodavatelem poslední instance ten z nich, který má nejvíc odběrných míst.

Bez územního souhlasu by se mohly stavět také elektrická připojení k distribuční soustavě a smyčky na hladině nízkého napětí, a to v maximální délce 25 metrů od již existující distribuční sítě. Do poloviny příštího roku má novela prodloužit lhůtu, do kdy je možné dokládat kritéria udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů čestným prohlášením.