Cime 3 kvartal 2024

Otázky a odpovědi ke sčítání lidu, domů a bytů 2021

Praha 21. března (ČTK) - Otázky a odpovědi ke sčítání lidu, domů a bytů 2021:

Kdy sčítání začne?

O půlnoci z 26. na 27. března 2021, což je rozhodný okamžik sčítání.

Do kdy je třeba sčítací formulář vyplnit?

Online do 9. dubna, listinným formulářem v době od 17. dubna do 11. května.

Jak bude probíhat?

Sečíst se bude možné prostřednictvím internetu nebo pomocí listinného formuláře. Bez kontaktu se sčítacím komisařem se každý můžete sečíst online v době od 27. března do 9. dubna, a to na webu ČSÚ (https://scitani.cz/) nebo pomocí mobilní aplikace (bude v Google Play i App Store pod názvem "Sčítání21"). Kdo nevyužije možnosti online, musí v době od 17. dubna do 11. května vyplnit listinný sčítací formulář. Ten každý získá spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání. Vyplněný formulář v obálce se odevzdá na poště nebo vhodí do poštovní schránky.

Jak se lze přihlásit do online formuláře?

K přihlášení se použije číslo platného osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození. Použít se může také elektronická identita (eidentita.cz) nebo datová schránka fyzické osoby.

Může být formulář vyplněn i za ostatní členy rodiny?

Každý může sečíst nejen sebe, ale také celou rodinu. Vyplňující musí znát situaci v domácnosti a také požadované osobní údaje jejích členů, například jméno, rodné číslo nebo číslo osobního dokladu vydaného Českou republikou (občanský průkaz, cestovní pas nebo doklady vydané cizincům) a datum narození, a dále informace pro osobní část formuláře, například první bydliště po narození, informace o vzdělání či zaměstnání.

Je sčítání povinné?

Sčítání je podle zákona povinné. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dnů a osoby, kterým byl v ČR udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby, které jsou na území ČR v rozhodný okamžik. Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Co hrozí za nevyplnění sčítacího formuláře?

Pokuta až do výše 10.000 Kč.

Jaké dotazy obsahují sčítací formuláře?

Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně údajů než při minulém sčítání v roce 2011. Zjišťují se výhradně informace, které nejsou dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Vyplňují se například údaje o domě či bytě a o všech osobách, jež tam společně žijí. Zjišťuje se i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním, informace o nejvyšším ukončeném vzdělání, zaměstnání a místě pracoviště nebo školy. Jako dobrovolné jsou zařazeny otázky týkající se národnosti a náboženské víry. Otázky se netýkají majetkových poměrů ani zdravotního stavu.

Musí se uvádět místo trvalého pobytu, když sčítaný bydlí jinde?

Při sčítání se zjišťuje tzv. obvyklé bydliště. Jedná se o místo, kde skutečně bydlí a kde má domácnost, případně rodinu. Adresa trvalého bydliště není pro účel sčítání podstatná. Údaje ze sčítání jako jediné ukážou, kde obyvatelé ČR skutečně bydlí.

Jaké má zadat bydliště občan, který se v průběhu sčítání stěhoval?

Uvádí se adresa k rozhodnému okamžiku, tedy k půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Je sčítání bezpečné z hlediska ochrany soukromí?

Sčítání není anonymní, výsledky však ano. Pro vyplnění formuláře je třeba uvést totožnost, aby se zajistilo, že se každý sečte právě jednou. Výsledky sčítání nebudou obsahovat žádné osobní údaje. Budou uveřejněny pouze v souhrnné podobě (počty, podíly či průměry), která neumožňuje identifikaci fyzických osob. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost.

Jsou formuláře dostupné i v jiných jazycích?

Kromě češtiny bude dostupný formulář v sedmi dalších jazycích - angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština a romština.

Kdy budou zveřejněny výsledky sčítání?

První výsledky budou zveřejněny na přelomu let 2021 a 2022. Další definitivní výstupy budou publikovány podle průběhu zpracování.