husqvarna

Kyjovka u Moravské Nové Vsi získala nové meandry a tůně

Povodí Moravy úspěšně dokončilo revitalizaci Kyjovky u Moravské Nové Vsi. Cílem prací bylo zpomalit povrchový odtok vody, zvýšit retenci vody v krajině, zlepšit morfologii vodního toku a protipovodňovou funkci říční nivy. U Moravské Nové Vsi tak vodohospodáři vytvořili velmi zajímavé adaptační opatření reagující na změnu klimatu.

V loni na jaře Povodí Moravy zahájilo u Moravské Nové Vsi revitalizaci dalšího vodního toku. Cílem prací bylo zlepšení hydromorfologického stavu Kyjovky, obnova přirozené retenční kapacity říční nivy, zvýšení protipovodňové funkce a zpomalení povrchového odtoku. „Na Kyjovce jsme se zaměřili zejména na zlepšení stavu vodního toku a provázanost říčního koryta s ekosystémem říční nivy. Podařilo se nám vytvořit nové rozvolněné přírodě blízké koryto Kyjovky v celkové délce 1 730 metrů. Nově řeka vede mimo kdysi upravené koryto, podél vodního toku jsme vytvořili širokou bermu, která umožňuje přirozené rozlivy při zvýšených průtocích,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Řeka získala nové meandry, širokou bermu, ale také přirozenou nivní vegetaci. Současně s tvarováním koryta Povodí Moravy vyhloubilo tři tůně.

V průběhu revitalizace postavili vodohospodáři dvě broukoviště. Na jejich výstavbu použili materiál z dřevin, které musely ustoupit novým říčním obloukům. Meandrující Kyjovku však lemuje výsadba nových stromů i keřů, která respektuje přirozené místní biotopy a je rozdělena na výsadbu dřevin měkkého a tvrdého luhu. Arboristé v lokalitě vysadili např. vrby, topoly, duby, jasany či jilmy.

Stavební práce odstartovaly v dubnu 2022, od prosince 2023 jsou opatření zkolaudována. Náklady na revitalizaci Kyjovky představují 19,8 mil. Kč. Akce byla financovaná z Operačního programu životní prostředí. Investorem akce bylo Povodí Moravy, s. p. 

Společně s revitalizací Kyjovky u Moravské Nové Vsi připravilo Povodí Moravy i projekt na revitalizaci navazujícího úseku Kyjovky na území sousedních Mikulčic. Práce na tomto úseku budou zahájeny po zajištění potřebných pozemků.

Povodí Moravy revitalizací Kyjovky u obce Moravská Nová Ves pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. „Velmi mě těší, že si společnost začíná všímat našich projektů, v rámci kterých řekám vracíme původní charakter. Realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Aby měly podobné přírodě blízké úpravy smysl, musí být součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Každé z nich má svoji nezastupitelnou úlohu a musí se v době klimatické změny vzájemně doplňovat a navazovat na sebe,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Příkladem úspěšných revitalizací v povodí Moravy jsou dokončené projekty, jako např. revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky, napojení odstavených ramen Dyje u Břeclavi, renaturace Moravy u Štěpánova, revitalizace Trkmanky, Baštýnského a Knínického potoka.