Konference MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2021

Společnost ARDEC s.r.o. ve spolupráci s výzkumným centrem AdMaS pořádala ve dnech 7. - 8. října 2021 ve Velkých Bílovicích již XXI. ročník konference „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“. Pod záštitou odborné skupiny „Odvodnění urbanizovaných území CZWA“.

Text: prof. Ing. Petr Hlavínek, CSc., MBA, foto: ARDEC s.r.o.

Konference Městské vody 2021 si tradičně zachovala vysokou úroveň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do 5 bloků. Celkem bylo předneseno 33 příspěvků. Konferenci zahájil za programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval partnerům konference a vystavujícím firmám za podporu, bez které by nebylo možno konferenci a tradiční společenský večer v jízdárně státního zámku Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci programového výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý program reflektující na současné problémy vodního hospodářství měst a obcí. Za skupinu odvodnění urbanizovaných území přivítal účastníky Milan Suchánek.

Odborný blok byl zahájen příspěvkem Martina Kubici ze SFŽP ČR „Finanční nástroje pro podporu efektivního nakládání s odpadními vodami a zásobování vodou pitnou 2021+“. V příspěvku podrobně seznámil s operačním programem „Životní prostředí 2021–2027, národním programem „Životní prostředí“ a programy „Norských fondů“. Petr Sýkora ve svém příspěvku „Aktuální zkušenosti se zaváděním BIM do vodohospodářské praxe“ představil projekt s názvem „Koncepce, strategie a implementace BIM v PVK“, kde hlavním cílem bylo definovat platformu BIM vhodnou pro implementaci v PVK z hlediska legislativního, technicko-informativního, ekonomického, časového a z pohledu lidských zdrojů. Na příspěvek navázal Viktor Sláma přednáškou „Digitalizace vodohospodářských staveb v projektové přípravě, vývoj projektování metodou BIM“ kde představil příklady interních rozvojových i externích BIM pilotních projektů. Evžen Zeman se v příspěvku „Vliv klimatických změn na vodní a vodohospodářskou bilanci v povodí Svratky“ zabýval tvorbou nástroje pro objektivní posuzování vlivu adaptačních opatření a jejich vzájemných interakcí na povodí Dyje pro současné a budoucí podmínky.

Po přestávce na kávu a občerstvení, která poskytla příležitost k řadě neformálních diskusí a návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, vystoupil Vladimír Habr s příspěvkem „Objemové bilance a látkové toky v městském odvodnění“. Příspěvek se zabýval problematikou množství a jakostních ukazatelů vod, které jsou produkovány nebo se přirozeně vyskytují, v rámci městského odvodnění. Cílem je srovnání množství splaškových odpadních vod a jejich znečištění s množstvím dešťových vod a vlivu dešťových vod na transport znečištění jednotnou stokovou soustavou. Nedílnou součástí je i vyhodnocení bilancí srážkových vod, stanovení efektivního povrchového odtoku, odhad množství odlehčených odpadních vod z odlehčovacích komor do recipientů.

Zdeněk Pliska se v příspěvku „Generel odkanalizování a odvodnění Ho Chi Minh City, stavba matematického modelu“ zaměřil na počáteční a časově nejnáročnější fázi generelu odvodnění města Ho Chi Minh ve Vietnamu. Tomáš Metelka se v příspěvku „Možnosti adaptace měst a obcí na přívalové deště v důsledku změny klimatu“ zaměřuje na současné adaptační možnosti měst a sídel ke zmírnění dopadu extrémních silných bouří, které mají za následek náhlé záplavy bez ohledu na polohu a nadmořskou výšku konkrétního místa. Hodnocení budoucího růstu intenzity srážek ve vztahu ke změně klimatu se provádí pomocí „klimatického faktoru“. Dopady současných a budoucích silných srážek na výkon městského odvodnění ve městě Praze jsou analyzovány pomocí spojeného 1D a 2D simulačního modelu. Karel Hartig přednesl příspěvek „Cirkulární scany vodního hospodářství průmyslových podniků“, ve kterém se zabýval důvody a cíli pro vypracování cirkulárního scanu vodního hospodářství výrobního podniku, stanovením jednotlivých kroků cirkulárního scanu, hlavními fázemi a milníky scanu a identifikací rizik. Dopolední plenární sekci ve velkém sále ukončila Lenka Procházková příspěvkem „Vodní audit průmyslových podniků“. Cílem vodního auditu je komplexní posouzení vodního hospodářství posuzovaného průmyslového podniku, včetně identifikace rizikových bodů a návrhu nápravných opatření. Cílem je pomoci najít místa pro úsporu vody a snížit rizika podnikání ohrožené nedostatkem vody požadované kvality.

Přestávka na oběd byla mimo oběda využita taktéž k návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, ale také k diskuzím k předneseným a dalším tématům.

Odpolední sekci ve velkém sále zahájila Klára Kacetlová příspěvkem „Snížení objemu odlehčených vod navzdory výstavbě nové odlehčovací komory“, ve kterém se zabývala analýzou průtokových poměrů s ohledem na kapacitní možnosti stávající kanalizace a doporučeními pro opatření na této kanalizaci tak, aby bylo možné připojovat další rozvojové plochy. V rámci posouzení odlehčovacích komor byl kladen důraz na poměr ředění a na objem vod přepadlých do recipientů. Filip Hložanka se v příspěvku „Projektování technologických celků v COMOS jako příprava na BIM“ zaměřil na objektové projektování, které přináší do vodohospodářské projekční praxe nové možnosti. Obdobně jako kdysi CAD nástroje, integrované inženýrství nyní představuje bránu do světa digitalizace vodohospodářských celků a může být chápáno jako efektivní předstupeň před zaváděním BIM, umožňující tvorbu digitálních dvojčat a provozní optimalizace. Richard Kuk přednesl přednášku „Možnosti využití modrozelené infrastruktury v intravilánu“. V přednášce jsou popsána řešení užití modrozelené infrastruktury, včetně využití příkladů z dalších realizovaných či připravovaných pražských staveb, která jsou navrhována v rámci velké dopravní stavby Městského okruhu v Praze a problémy s tím spojené. Poslední přednášku „Recyklace vody a odpadů jako součást řešení modro-zelené infrastruktury v rámci měst do 10 tis. obyvatel“ prvního odpoledního bloku ve velkém sále přednesl Tomáš Chorazy. V tomto příspěvku byla shrnuta část výstupů výzkumných projektů v oblastech ověření možností materiálové transformace čistírenských kalů, koncepce využití recyklovaných materiálů (stavebních recyklátů a materiálově transformovaného čistírenského kalu) jako substrátu pro modrozelenou infrastrukturu a přehled opatření pro hospodaření s dešťovými vodami – technická řešení využitelná jako podklad pro zpracování projektových dokumentací nebo jako strategický materiál při plánování rekonstrukcí městských objektů apod.

Druhá část odpolední sekce ve velkém sále byla věnována partnerům a vystavujícím firmám, jejichž zástupci seznámili účastníky s nejnovějšími výrobky a trendy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Pavel Louda přednesl příspěvek „Rozvoj betonových trub“, Jaroslav Slavíček příspěvek „Požadavky na konstrukci a materiály armatur používaných v technologiích čištění komunálních odpadních vod a kanalizačních stokách“, Miroslav Kaňka příspěvek „ACO technické filtry a jejich využití pro předčištění srážkových vod při vsakování“, Stanislav Malaník příspěvek „Ochrana před hydraulickým rázem na výtlaku z kanalizačních čerpacích stanic“ a Juraj Barborík příspěvek „Ekopokládka, snížení finančních prostředků a zatížení Životního prostředí“.

Odpolední sekci v malém sále zahájil Radek Vojtěchovský s přednáškou „Intenzifikace komunální ČOV pomocí membránové technologie – zkušenosti z realizace a uvedení do provozu“.  Díky ponořeným membránovým modulům pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody bylo dosaženo zdvojnásobení kapacity na 2 000 EO, Petra Hrušková přednesla příspěvek „Membránová mikrofiltrační úpravna vody v ČR“, ve kterém se zabývala aplikací keramických membrán při úpravě pitné vody a Ondřej Švanda příspěvek „Řešení nátokových objektů dosazovacích nádrží pro zvýšení účinnosti sedimentace“, ve kterém popsal posouzení funkce dosazovacích nádrží matematickým CDF modelem. Posledním příspěvkem sekce byl příspěvek Veroniky Singrové „Změna koncentrace rozpuštěného kyslíku při provzdušňování a míchání kombinovaným systémem“. Článek je zaměřen na reálné výzkumné měření, na jehož základě je oxygenační kapacita stanovena u kombinovaného systému Triton. V příspěvku jsou popsány přípravné práce a průběh samotného měření.

Druhou část odpolední sekce v malém sále zahájil Petr Hluštík s příspěvkem „Návrhové parametry ČOV do 2000 EO“, ve kterém se zabýval návrhovými parametry ČOV a možnostmi jejich redukce v závislosti na charakteru zástavby, vybavenosti a způsobu dopravy odpadních vod. Oto Zwetler v příspěvku „Regionální kalové centrum na ČOV Přerov“ představil koncepci zpracování čistírenských kalů a popsal nízkoteplotní sušárnu instalovanou na ČOV Přerov. Jakub Raček v příspěvku „Středněteplotní pyrolýza čistírenského kalu“ představil projekt aplikovaného výzkumu řešící zpracování ČK nízkoteplotní mikrovlnnou torefakcí  a současně také středněteplotní pyrolýzou. Jan Ševčík v příspěvku „Sušení čistírenských kalů a jejich transformace na registrované organické hnojivo“ popsal varianty materiálové transformace kalu na hnojivo a současné legislativní požadavky. Posledním příspěvkem této sekce byl příspěvek „Poznatky z výzkumu znovuvyužití čistírenských kalů jako součásti hospodaření s bioodpady malých sídel“, ve kterém Tomáš Chorazy představil projekt TA ČR CEVOOH, jehož dílčím cílem je vyhodnotit vhodnost různých BRO a vhodnost technologií jejich nakládání a zpracování, a to včetně čistírenských kalů, z hlediska dosažení požadovaných vlastností a kvality kompostů definovaných aktuálně platnou novou odpadovou a další legislativou.

Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla věnována prezentaci výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně-centru AdMaS, Slovenské technické universitě v Bratislavě a Technické universitě Košice. Réka Wittmanová se v příspěvku „Posúdenie jednotnej kanalizácie pomocou dynamického modelovania“ zabývala tvorbou dynamického modelu stokového systému, Ivana Marko v příspěvku „Možnosti využitia povrchového odtoku z pohľadu jeho kvality a kvantity“ popsala studii zabývající se koncentrací znečišťujících látek v povrchovém odtoku a Réka Wittmanová přednesla příspěvek Jaroslava Hrudky „Optimalizácia odľahčovacej komory na základe CFD simulácie“, který se konference nemohl účastnit.Ivo Korytář se v příspěvku „Odpadní voda vzniklá při čištění silničních tunelů v Brně“ zabýval charakteristikou odpadních vod z čištění tunelů a možností jejich čištěním filtrací přes biochar. V příspěvku „Možnosti využití biocharu jako inovativního substrátu pro zelené parkoviště“ se Michal Novotný zabýval vyhodnocením sorpčních vlastností substrátu. Cílem bylo získat optimální vrstvu pro zatravňovací bloky AS-TTE, které adsorbují kapky oleje, bude dostatečně propustná a zároveň udržuje únosnost na úrovni silničního zatížení. V příspěvku „Systém rekuperace tepla a čištění šedé vody k opětovnému využití v laboratorních a reálných podmínkách“ představila Kristýna Velikovská výsledky z kombinace testování výměníků tepla pro rekuperaci tepla šedé vody a úpravu šedé vody a opětovné použití jako zdroj vody. V posledním příspěvku pátečního bloku konference „Monitoring mikropolutantů v pitných a odpadních vodách města Brna“ představil Tomáš Macsek výsledky projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“ zpracovávaného ve spolupráci s firmou ALS Czech Republic, s.r.o. a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.

Sborník z konference, ve kterém jsou uvedeny i příspěvky autorů, kteří se konference nemohli účastnit, naleznete na stránkách http://mestskevody.ardec.cz/. Ve sborníku najdete kromě prezentovaných příspěvků také příspěvky „Tvorba špongiového mesta v našich podmienkach“ kolektivu autorů z Technické university v Košicích vedeného Zuzanou Vranayovou, příspěvek „Doplnění velkých čerpacích stanic odpadních vod o technologický stupeň strojní separace shrabků“ autorůPavla Mikuláška, Jiřího Havíře a Richarda Tesaře a „Možnosti hospodárenia so zrážkovými vodami v areáli technickej univerzity v Košiciach“ kolektivu autorů Martina Zeleňáková, Mária Šugareková a Daniela Kaposztásová z Technické university v Košicích.

První den konference byl zakončen společenským večerem v jízdárně státního zámku Lednice a zúčastnilo se jej cca 350 delegátů z řad účastníků konference, vystavujících firem, partnerů konference a jejich hostů. Večer poskytl prostor pro řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba Břeclavan. Pro účastníky byla přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových vinařství „Vinařství Stanislav Mádl“, „Vinařství Znovín“ a „Vinařství Volařík“. Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firma Royal Party servis s.r.o, která nám připravila vynikající raut, který byl k dispozici až do ukončení společenského večera. Společenský večer se konal za dodržování všech aktuálně platných opatření a omezení spojených s Covid 19.

Dvacátý první ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY - URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž svědčí aktivní účast více než 300 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera je možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií je také umístěna na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody.

Přípravy XXII. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“, která se bude konat 6. a 7. října 2022, již byly zahájeny. Programový výbor konference bude pracovat ve složení Zdeněk Dufek, Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Tomáš Chorazy, Richard Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl, Štefan Stanko, Petr Sýkora a Martina Zeleňáková. Konference "Městské vody 2022" bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2022, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění.

Společenský večer se bude opět konat v atraktivním prostředí zámku Lednice. Velkou pozornost věnujeme kromě sestavení kvalitního odborného programu také výběru špičkových vinařství stejně jako přípravě společenského programu konference. Další informace je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ nebo na FACEBOOKU Městské vody. Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2022“ ve dnech 6. - 7. října 2022.

Mediálním partnerem konference byl STAVEBNISERVER.com, časopis VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a internetový portál VODOVOD INFO.

Hlavním partnerem konference byla firma PREFA Brno a.s., která také uspořádala před konferencí návštěvu výrobních závodů v Hodoníně a Strážnici.

Partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA PROCON s.r.o., COMAC CAL s.r.o., DHI a.s., ENVI-PUR s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST s.r.o., LINEAR BAU s.r.o., Pipelife Czech s.r.o., REKUPER Sychrov s.r.o., STP fittings s.r.o., VAG s.r.o., VDT Technology a.s., VODA CZ s.r.o., WAVIN Czechia, s.r.o. a ZEPRIS s.r.o.

V přilehlých prostorách konferenčního sálu probíhala doprovodná výstava, kde vystavovaly kromě partnerů konference také firmy AVK VOD-KA, s.r.o., DISA s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o., KASI s.r.o., KROHNE CZ s.r.o., Prostředí a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., TECHNOMA, s.r.o., Titan Metalplast s.r.o., Tra-Sig-Ma s.r.o. a Zemský Rohatec, s.r.o.,