Komatsu potřebu bagr

Jak by se municipality měly připravit na přechod na komunitní energetiku?

Měst a obcí, které se rozhodly zvýšit vlastní energetickou soběstačnost, neustále přibývá. Považuji za velmi pozitivní, že se v médiích stále častěji objevují zprávy o rozhodnutí dalších měst instalovat fotovoltaické panely na budovy škol či úřadů. Další krok, jak energii z obnovitelných zdrojů distribuovat co nejefektivněji (například i mezi občany města), přináší přechod na komunitní energetiku.

Při přechodu na komunitní energetiku je především zásadní, aby municipality měly své energetické projekty na využití obnovitelných zdrojů (OZE) zanesené ve svých dlouhodobých strategických plánech, které mají klíčový význam při sestavování rozpočtů. Ačkoliv se může na první pohled zdát, že jde o pouhou formalitu, není tomu tak. Při vyhodnocování žádostí o dotace z nejrůznějších programů je totiž důležité, aby byla daná investice součástí strategie města či obce.

AKE ČR vyzývá ke zřízení energetických agentur

Každá radnice by rovněž měla mít kompetentní osobu, odpovědnou za řízení energetického projektu. Úloha takového experta je zásadní, jelikož zastupitelé měst a obcí potřebují někoho, kdo má dostatečnou odbornost v oblasti energetiky. V tomto ohledu umí velmi dobře poradit i naše Asociace komunitní energetiky ČR. U menších obcí se přirozeně nevyplatí, aby měly vlastního energetického specialistu, proto navrhujeme, aby stát na své náklady zřídil regionální agentury, jež by byly prostřednictvím svých energetických manažerů k dispozici starostům při realizaci energetických projektů.

Úloha těchto agentur by měla začínat zpracováním energetické analýzy v dané obci, na jejímž základě by se určily priority a možnosti využití obnovitelných zdrojů. Každá obec má svá specifika. Zatímco někde může být efektivní využití větrné energie, jinde se ukazuje jako vhodnější instalace solárních panelů. Podle mého názoru by starostové měli mít přístup zejména k co nejširšímu množství informací. Jsem proto ráda, že například Ministerstvo životního prostředí pracuje na projektu, jehož výsledkem má být také manuál pro hodnocení místního potenciálu pro vznik energetických komunit, tedy materiál, který budou moci využít i samosprávné územní celky a jejich dílčí části.

Dotační programy

V případě investic do obnovitelných zdrojů využívají města a obce také dotačních programů – a i při jejich výběru je důležitá odbornost, jelikož ne všechny OZE lze využít ve všech případech. V takových situacích můžeme být municipalitám nápomocni i my v Asociaci komunitní energetiky ČR, jelikož se v oblasti dotačních programů velmi dobře orientujeme. Jsem rovněž přesvědčena, že by se energetické projekty neměly pasovat na dotační výzvy (jak to však většinou bývá), nýbrž naopak – dotační tituly by se měly nastavovat podle požadavků konkrétních investic.

Považuji za nutné též zdůraznit fakt, že z přechodu na fungující komunitní energetiku nebudou těžit pouze samotné obce, ale i občané či firmy – všechny tyto subjekty mezi sebou mohou sdílet elektřinu pocházející ze zelených zdrojů.

V Praze 25. 7. 2022

Patrícia Čekanová
prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR