Cime 3 kvartal 2024

I/44 Bludov obchvat

Text: Ing. Pavel Krejčí hlavní inženýr projektu. Vizualizace: Dopravoprojekt Brno a.s.

Stávající silnice I/44 je v zájmovém území vedena jako dvoupruhová komunikace od obchvatu Postřelmova přes Bludov a dále ve shodné trase se silnicí I/11 do Šumperka. Směrové a výškové řešení této komunikace neodpovídá jejímu významu a dopravní zátěži a obyvatelé obcí, kterými prochází, jsou zatíženi hlukovou a emisní zátěží. Dlouhá stoupání a klesání mezi Bludovem a Šumperkem jsou nejen v zimním období výrazně rizikovým úsekem.

MÚK Postřelmov, začátek stavby, pohled od Zábřehu k Šumperku.

Navržená přeložka silnice I/44, která má tyto problémy odstranit je vedena v nezastavěném území severně od Postřelmova, Sudkova a Dolních Studének. Komunikace je vedena převážně po zemědělsky obdělávaných pozemcích. Přeložka silnice I/44 kříží železniční trať Zábřeh – Bludov, navazující přivaděč do Šumperku pak železniční trať Šumperk - Bludov. Záměr je dlouhodobě sledován a připravován Ředitelstvím silnic a dálnic, Správou Olomouc. Územní rozhodnutí na tuto stavbu nabylo právní moci v březnu 2017. V květnu 2020 zahájil Krajský úřad Olomouckého kraje stavební řízení, stavební povolení nabylo právní moci v srpnu 2020. Bezprostředně poté bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Na začátku předloňského léta byla realizace stavby zahájena Společností Bludov tvořenou stavebními firmami Strabag a.s. a M – Silnice a.s. Uvedení do provozu se předpokládá v roce 2024.

Na začátku trasy v oblasti MUK Postřelmov navazuje přeložka silnice I/44 na již realizovaný úsek čtyřpruhové směrově dělené komunikace I/44 Postřelmov – obchvat. Připojení výhledové přeložky silnice I/11 Postřelmov – Chromeč bude možné jako další paprsek nově navržené okružní křižovatky. Na konci trasy, v oblasti MUK Šumperk – jih bude nově vybudovaná přeložka silnice I/44 připojena na stávající silniční síť prostřednictvím přivaděče Šumperk jako další paprsek do stávající okružní křižovatky na okraji Šumperka. Výhledové bude pokračovat přeložka silnice I/44 v obchvatové poloze Šumperka k Rapotínu.

Z hlediska modelace povrchového reliéfu území se jedná o nivu řeky Desné a Moravy, která je charakteristická svým rovinatým terénem. Průchod tímto územím do značné míry ovlivnil návrh technického řešení nové komunikace a to požadavky na zajištění možnosti převedení povodňové hladiny Desné a Moravy prostřednictvím řady inundačních mostů a také konstrukcí násypového tělesa komunikace v dosahu zvýšené hladiny při povodni.

V rámci stavby bude přeloženo množství inženýrských sítí od vysokotlakých a středotlakých plynovodů, vodovodů a kanalizací, přes vedení VVN,VN a NN po sdělovací kabely a úpravy meliorací. Jsou dotčeny a upravovány toky Moravy, Desné i dalších vodních toků. V souvislosti s oběma kříženími železničních tratí dojde i k úpravám trakčního a zabezpečovacího drážního vedení. V rámci stavby bude vybudováno 21 silničních mostů a také 3 objekty protihlukových stěn

Hlavními stavebními objekty jsou SO 101 přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov – obchvat, která je navržena v kategorii S 21.5/100 v délce cca 5.6 km a SO 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán, který je navržen v kategorii S 9.5/80 v délce cca 1.3 km. Součástí stavby jsou 2 mimoúrovňové (z toho jedna MÚK Šumperk – jih jen jako obousměrná větev připojující Šumperk) a 2 úrovňové křižovatky, 4 nově budované komunikace, příjezdová komunikace k ORL a cyklostezka.

Přeložka stávající silnice III/0443 v úseku mezi nově navrženými okružními křižovatkami Bludov a Postřelmov je navržena v kategorii S 9.5/50. Přeložka silnice III/3704 Bludov – Sudkov je navržena v kategorii S 7.5/30.

VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ OBJEKTY:

Okružní křižovatka Postřelmov, součást MÚK Postřelmov.

101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov obchvat

V objektu 101 je řešena hlavní trasa obchvatu Bludova, který navazuje na již realizovaný obchvat Postřelmova mimoúrovňovou křižovatkou MÚK Postřelmov. Konec úseku je orientován u MÚK Šumperk jih, kde na obchvat Bludova navazuje přivaděč Šumperk. Začátek stavby je v km 16,025 a konec úpravy v km 21,660 provozního staničení. Délka úpravy je 5635 m. Jsou zde navrženy obousměrné zálivy pro nouzové zastavení vozidla.

110 MÚK Postřelmov

Jedná se o deltovitou mimoúrovňovou křižovatku, která se nachází na začátku objektu 101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov obchvat v km cca 16,900. Řeší propojení stávající komunikace I/44 Postřelmov - Bludov s navrženým novým obchvatem Bludova. Dále také uvažuje s výhledem stavby obchvatu Postřelmov - Chromeč, který bude navázán na okružní křižovatku I/44. Na této okružní křižovatce je navržen zárodek pro napojení obchvatu Postřelmov – Chromeč. MÚK Postřelmov je složená ze 4 samostatných křižovatkových větví (jednosměrné jednopruhové větve), 2 okružních křižovatek, napojení stávající silnice I/44 směrem od Bludova, napojení III/0443 od Postřelmova a napojení rodinného domu v ul. Žerotínova.

111 MÚK Šumperk jih

Jedná se o trubkovitou mimoúrovňovou křižovatku, která se nachází na konci objektu 101 Přeložka silnice I/11 a I/44 Bludov obchvat v km 21,600. Řeší propojení objektu hlavní trasy s objektem 120 Přivaděč města Šumperk, intravilán. Výhledově by na MÚK Šumperk jih měl navazovat obchvat Šumperk - Rapotín, a proto jsou u MÚK Šumperk jih vybudovány zárodky budoucích větví.

120 Přivaděč města Šumperk, intravilán

Přivaděč města Šumperk navazuje na 101 Přeložka sil. I/11 a I/44 obchvat Bludova a svádí tranzitní dopravu na stávající okružní křižovatku ve městě Šumperk. Přivaděč města Šumperk navazuje na stávající okružní křižovatku z jižní strany.

VÝZNAMNÉ MOSTNÍ OBJEKTY:

202 Inundační most na silnici I/44 v km 17,150

Jde o typický inundační most, jakých je na této stavbě navrženo několik. Most je situován v extravilánu, západně od obce Sudkov, severně od obce Postřelmov. Terén v místě mostu je rovinatý. Silnice I/44 je v oblasti mostu vedena v násypu výšky cca 14,0 m. V místě mostu je území zaplavováno velkou vodou řeky Moravy.

Most o pěti polích s rozpětím 10,945 + 3 x 9,924 + 10,945 m je navržen jako kolmý. Nosnou konstrukci tvoří přesypaná klenbová konstrukce z monolitického betonu. Most je přesypaný, konstrukce vozovky proběhne v plné výšce. Založení mostu je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Most je půdorysně v přímé. Příčný sklon mostu sleduje sklon vozovky na hlavní trase. Sklon je jednostranný 5,0 %.

204 Most na silnici I/44 přes trať ČD Zábřeh – Bludov

Most SO204 je situován v extravilánu severně od obce Postřelmov za účelem převedení silnice I. třídy I/44 přes řeku Moravu a železniční trať ČD Zábřeh – Bludov v údolní nivě řeky Moravy v zátopě velkých vod.

Povrch terénu je rovinný. Převáděná silnice je v násypu výšky cca 13,50 m.

Nosnou konstrukci obou mostů tvoří spojitá trámová ocelová konstrukce se spřahující železobetonovou deskou s rozpětím levé nosné konstrukce 31,25 + 40,0 + 60,0 + 60,0 + 40,35 m a pravé nosné konstrukce 40,35 + 60,0 + 60,0 + 40,0 + 31,25 m. V příčném řezu je nosná konstrukce obou mostů tvořena dvěma kusy ocelových nosníků s dodatečně dobetonovanou monolitickou spřaženou deskou. Založení mostu je hlubinné na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Most je půdorysně v mírném levotočivém oblouku R=900 s navazující přechodnici. Příčný sklon mostu sleduje sklon vozovky na hlavní trase. Sklon je jednostranný 5,0 %.

Inundační mosty na silnici I/44.