Cime 2 kvartál 2024

Rozpočet SFDI na rok 2024

Zdroj: Státní fond dopravní infrastruktury

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na rok 2024 je schválen Poslaneckou sněmovnou parlamentu ČR v celkové výši 150,1 mld. Kč. Z této částky bude 28,5 mld. Kč zajištěno z dluhového financování prostřednictvím úvěrů od MF. Na neinvestiční výdaje je v roce 2024 alokováno celkem 49,8 mld. Kč a na investiční výdaje je to celkem 100,3 mld. Kč. Strukturu užití prostředků rozpočtu SFDI na rok 2024 uvádí následující tabulka.

Součástí rozpočtu SFDI a střednědobého výhledu je využití zdrojů EU. Pro rok 2024 se počítá se zapojením evropských zdrojů v celkové výši 32,1 mld. Kč včetně nároků. Objemově nejvýznamnější je čerpání v rámci Programu Doprava, a to 23,6 mld. Kč. Vedle Programu Doprava hraje důležitou roli také Nástroj pro propojení Evropy tzv. CEF (Connecting Europe Facility). Tento nástroj má odlišná implementační pravidla a strukturu oproti podpoře poskytované v rámci Programu Doprava. Prostředky jsou poskytovány na jednotlivé projekty přímo Evropskou komisí. Pro rok 2024 je v rozpočtu SFDI vyčleněno z CEF celkem 7,3 mld. Kč. SFDI počítá ve svém rozpočtu a střednědobém výhledu také s využitím finančních prostředků v rámci RRF (Nástroj pro oživení a odolnost), a to ve výši 1,3 mld. Kč pro rok 2024. Strukturu zdrojů financování rozpočtu SFDI pro rok 2024 uvádí následující tabulka.

Od roku 2024 je nutné sledovat v rámci dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI výdaje na obranu státu, které činí pro rok 2024 celkem 2,1 mld. Kč. Jedná se o vybrané projekty na dopravní infrastruktuře hlavních příjemců ŘSD a SŽ. Největší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI je alokován příjemcům ŘSD a SŽ, a to cca 91 % rozpočtu SFDI. V rozpočtu SFDI na rok 2024 jsou na financování silnic II. a III. tříd, které jsou v samostatné působnosti krajů, alokovány celkem 4 mld. Kč na každý rok. Rovněž rozpočet SFDI počítá s financováním příspěvků zaměřených na budování cyklostezek, zvýšení bezpečnosti apod. ve výši 1,6 mld. Kč pro města a obce.  

Následující graf znázorňuje rozdělení rozpočtu SFDI na rok 2024 dle objemově nejvýznamnějších příjemců.

V období střednědobého výhledu bude připraven k realizaci značný objem jmenovitých investičních akcí, především příjemců ŘSD a SŽ, a bude nutné odpovídajícím způsobem zajistit potřebné zdroje rozpočtu SFDI. S ohledem na tuto skutečnost pokračuje SFDI ve spolupráci s MD v zavádění nových způsobů financování, jako je např. realizace akcí formou PPP. Tato forma financování je v současné době realizována na pilotním projektu dálnice D4, který spočívá v realizaci nových 32 km a obnově a dovybavení 16 km existujících 4pruhových úseků mezi Příbramí a Pískem. Vláda ČR schválila vyhodnocení dosavadního průběhu projektu PPP D4 a uložila ministru dopravy realizovat další kroky směřující k realizaci úseků D35 Opatovec – Staré Město a Staré Město Mohelnice formou PPP projektu. Také SŽ ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a SFDI prověřila možnost realizace výstavby železniční infrastruktury metodou PPP, a to u dvou pilotních projektů: Praha – letiště Václava Havla – Kladno a Nemanice – Ševětín.

V oblasti železniční infrastruktury je rovněž v posledních letech kladen důraz na podporu programu rozvoje rychlých železničních spojení, tzv. VRT. V současné době probíhají projekční práce na více než 300 km nových VRT, jejich posouzení vlivů na životní prostředí, architektonické soutěže na nové terminály vysokorychlostní železniční dopravy a další přípravné práce a průzkumy v terénu. V roce 2024 by měly být předkládány první dokumentace k řízení o povolení záměru na Dopravní a energetický stavební úřad a docházet k uzavírání smluv na realizaci a případně údržbu, a to v režimu Public Private Partnership nebo Design & Build (& Maintain) dle standardů FIDIC, či obdobném. Zdrojové krytí předprojektové a projektové investiční přípravy se i nadále předpokládá z fondů EU a z národních zdrojů rozpočtu SFDI. Pro investiční přípravu VRT jsou v rozpočtu SFDI pro rok 2024 alokovány finanční prostředky ve výši cca 1,5 mld. Kč. Pro realizaci projektu VRT je nutné vyřešit jejich financování v dalších letech.