Cime 2 kvartál 2024

Rozpočet roku 2020 a na rok 2021

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) každým rokem sestavuje v souladu se zákonem rozpočet na následující rok a výhled na další dva roky. Sestavování a následné schvalování rozpočtu je obecně velmi pracný a legislativně nároční proces. Schvalování rozpočtu pro rok 2021 bylo náročné také s ohledem na přetrvávající pandemii související s nemocí Covid-19, kdy byla dokonce zvažována varianta rozpočtového provizoria. Rozpočet SFDI pro rok 2021 byl nakonec úspěšně schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 18. 12. 2020.

Pro uplynulý rok 2020 byl schválen rozpočet ve výši 83,2 mld. Kč (bez nároků). V průběhu roku došlo s ohledem na narůstající potřebu financování dopravní infrastruktury k jeho rekordnímu navýšení na cca 121 mld. Kč mld. Kč, což umožnilo v roce 2020 uvolnit příjemcům historicky nejvyšší objem finančních prostředků z rozpočtu SFDI celkem 117,5 mld. Kč. Tato skutečnost ukazovala mimo jiné na potřebu vyššího rozpočtu pro rok 2021. Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházel SFDI z předpokladu, že je třeba zajistit především finanční prostředky na mandatorní výdaje, jako jsou opravy a údržba sítě, provozní výdaje státních investorů, mýto a telematika a další. Dále je třeba zajistit finanční prostředky na projektovou a majetkovou přípravu akcí. Následuje potřeba krytí výdajů na akce v realizaci, a to zejména akce, u kterých je plánováno dofinancování v daném roce. Prioritu v této oblasti mají akce spolufinancované ze zdrojů EU. V poslední řadě jsou to nově zahajované akce, a to s ohledem na jejich připravenost.

Rozpočet na rok 2021 byl schválen v celkové výši 127,5 mld. Kč, přičemž na investiční výdaje je alokováno celkem 83 mld. Kč a na neinvestiční výdaje je to 44,5 mld. Kč. Oproti schválenému rozpočtu pro rok 2020 došlo k nárůstu o více než 44 mld. Kč. Vývoj rozpočtu reaguje na trend nárůstu připravenosti zásadních staveb, což přináší i nárůst finančních potřeb na realizaci těchto staveb. Dlouhodobým cílem v oblasti financování dopravní infrastruktury je zajistit především stabilitu a předvídatelnost výdajů na dopravní infrastrukturu.

Při sestavování rozpočtu SFDI je třeba brát v úvahu, že proces přípravy dopravních staveb je extrémně náročný a zdlouhavý, a to nejen věcně, ale také legislativně. Je třeba v maximální možné míře zajistit flexibilní financování investičních akcí v návaznosti na úspěšné dokončení jejich přípravy, vysoutěžení a uzavření smluv na jejich realizaci. V případě, že vznikne v průběhu roku 2021 vyšší potřeba financování daných akcí, např. díky urychlení přípravy některých z nich, a tato potřeba bude vyšší než jaká je alokace uvedená v rozpočtu SFDI včetně aktuálních disponibilních prostředků SFDI, budou vedena jednání s Ministerstvem financí v návaznosti na vývoj státního rozpočtu s cílem navýšit rozpočet SFDI na pokrytí těchto akcí.

Nedílnou součástí rozpočtu SFDI jsou evropské zdroje, které představují stále větší podíl. Největší podíl tvoří finanční prostředky z Operačního programu Doprava (OPD). V současné době jsou čerpány finanční prostředky z OPD 2014 - 2020, jehož dočerpávání bude pokračovat i v roce 2021. Pro rok 2021 jsou schváleny finanční prostředky OPD ve výši 16,6 mld. Kč. Práce na přípravě budoucího programového období byly zahájeny již v roce 2018, a to jak na evropské, tak i na národní úrovni. Návrh OPD pro nové programové období byl vytvořen v průběhu roku 2019 a byl projednán na Platformě pro přípravu OPD 2021 - 2027. Výše alokace pro budoucí operační program zatím není známa.

V oblasti podpory výstavby transevropských dopravních sítí je velmi významný tzv. Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility (CEF). V průběhu roku 2020 realizovala Evropská komise výzvy, prostřednictvím kterých by měla být vyčerpána zbytková alokace CEF, poslední plánované výzvy v případě nevyčerpání finanční alokace se plánují do konce března roku 2021. Pro rok 2021 je v rozpočtu SFDI vyčleněno na CEF celkem 5,3 mld. Kč.

S ohledem na dopady pandemie související s nemocí Covid-19 je v důsledku mimořádného jednání Evropské rady plánován rozsáhlý balíček, který kombinuje budoucí víceletý finanční rámec se specifickým úsilím o oživení v rámci nástroje Next Generation EU. Cílem využití těchto prostředků by mělo být zmírnění dopadů krize v nejvíce zasažených regionech a odvětvích, přičemž tyto prostředky budou poskytovány formou grantů a půjček. Alokace z nástroje Next Generation EU bude poskytnuta mimo jiné na podporu oživení a odolnosti RRF (Recovery and Resilience Facility), v rámci které členské státy budou zpracovávat tzv. národní plány na podporu oživení a odolnosti, které stanoví agendu reforem a investic dotčeného členského státu na roky 2021 - 2023. SFDI počítá s využitím prostředků v rámci RRF v oblasti dopravní infrastruktury a v rozpočtu SFDI jsou pro rok 2021 indikativně alokovány finanční prostředky na jednotlivé akce ve výši 15 mld. Kč. V návaznosti na upřesňování pravidel použití těchto prostředků dojde v průběhu roku 2021 k úpravě rozpočtu SFDI. Tato úprava může vést k navýšení objemu takto financovaných akcí nebo k náhradě indikativně uvedených prostředků RRF prostředky národními.

Objemově nejvýznamnějším příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, kterými jsou státní investoři Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), Správa železnic s. o. (SŽ) a Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC) je alokováno více než 90 % schváleného rozpočtu SFDI na rok 2021. Následující tabulka ukazuje podrobný rozklad výdajů podle druhu právě u největších příjemců SFDI.