Komatsu potřebu bagr
2:14

Konference Městské vody – URBAN WATER  2022

Pod záštitou centra AdMaS, fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně pořádala společnost ARDEC s.r.o. ve dnech 6. - 7. října 2022 ve Velkých Bílovicích již XXII. ročník konference "MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER".  Mediálním partnerem konference byl STAVEBNIERVER.com, časopis VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ a internetový portál VODOVOD INFO.

Hlavním partnerem konference byla firma PREFA Brno a.s., která uspořádala před konferencí návštěvu výrobního závodu. Zajímavá exkurze byla ukončena ochutnávkou vína spojenou s bohatým rautem ve vinařství Stanislav Mádl.

Partnery konference byly firmy ACO Stavební prvky, AQUA PROCON, s.r.o., COMAC CAL, s.r.o., ENVI-PUR, s.r.o., GDF, s.r.o., HECKL, s.r.o., Hidrostal Bohemia, s.r.o., HUBER CS, s. r.o., KUNST, s.r.o., Pipelife Czech, s.r.o., TIBA BETON, s.r.o., VAG, s.r.o., VODA CZ, s.r.o.,

V přilehlých prostorách konferenčního sálu probíhala doprovodná výstava, kde vystavovaly kromě partnerů konference také firmy AVK VOD-KA, s.r.o., DISA s.r.o., EUTIT s.r.o., GEREX s.r.o., Hawle Armatury s.r.o., KASI s.r.o., KROHNE CZ s.r.o., Prostředí a fluidní technika s.r.o., SAINT-GOBAIN PAM CZ s.r.o., TECHNOMA, s.r.o., Titan Metalplast s.r.o., Tra-Sig-Ma s.r.o. a Zemský Rohatec, s.r.o.,  

Konference Městské vody 2022 si zachovala vysokou úroveň přednesených příspěvků. Program konference byl rozdělen do 5 bloků. Celkem bylo předneseno 37 příspěvků. Konferenci zahájil za programový výbor Petr Hlavínek, který přivítal účastníky a poděkoval partnerům konference a vystavujícím firmám za podporu, bez které by nebylo možno konferenci a společenský večer v jízdárně státního zámku Lednice uspořádat na tak vysoké úrovni. Vyzdvihl práci programového výboru, kterému se podařilo sestavit zajímavý program reflektující na současné problémy vodního hospodářství měst a obcí. Za centrum AdMaS přivítal účastníky proděkan fakulty stavební Zdeněk Dufek, který ve svém vystoupení apeloval na přítomné, aby více propagovali stavební obor mezi nastupující generací, vzhledem k tomu, že je trvalý nedostatek nastupujících stavebních inženýrů.

Odborný blok byl zahájen příspěvkem Ivany Vráblíkové ze SFŽP ČR „Aktuální nabídka podpory z fondů EU“. V příspěvku podrobně seznámila s operačním programem „Životní prostředí 2021–2027, národním programem „Životní prostředí“ a programy „Norských fondů“. Karla Ferinová ve svém příspěvku „Metodický pokyn správce poplatků k odlehčovacím komorám jednotné kanalizace“ představila zpoplatnění odlehčovacích komor nesplňujících požadavky pro jejich stavbu a provoz. Odlehčovací komory slouží ke spolehlivému rozdělení návrhového přítoku odpadních vod v poměru podle hydrotechnického výpočtu a bezpečnému převedení návrhového průtoku na čistírnu odpadních vod. Na příspěvek navázal Evžen Zeman přednáškou „Posouzení vybraných adaptačních opatření v povodí Dyje pro klimatické změny 21. století“ zaměřenou na prezentaci detailního hydrogeologického a hydrodynamického 3D simulačního nástroje pro analýzu vodní bilance AdaptDyje a na jeho využití pro vyhodnocení navrhovaných adaptačních opatření v podmínkách změny klimatu s dopady na všechny tři segmenty uživatelů z oblasti zemědělské, lesnické a vodohospodářské. Jiří Rosický ve svém příspěvku představil „Komplexní modernizaci ÚČOV Praha“. Kromě výstavby nové vodní linky a hlavní čerpací stanice bylo nutné obstarat přepojení hlavní kanalizace, rekonstrukci a modernizaci stávající vodní linky, kalového hospodářství a mnoha menších budov. Je připraven pilotní projekt na přeměnu bioplynu na BioCNG a záměr využít nízkopotenciální teplo pro optimalizaci využití bioplynu jako zdroje obnovitelné energie.

Po přestávce na kávu a občerstvení, která poskytla příležitost k řadě neformálních diskusí a návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, vystoupil Pavel Dvořák s příspěvkem „Indikativní určení množství a zdroje nátoku balastních vod do kanalizačních stok pomocí matematického modelován“. Nátok balastních vod do stok kanalizační sítě může být způsoben řadou různých faktorů (nátok dešťové vody povrchovým odtokem, infiltrací podzemních vod, napojením nedovolených přípojek). Vniklé balastní vody následně zatěžují kanalizační systém a mohou snížit účinnost čištění v čistírnách odpadních vod. Richard Kuk se v příspěvku „Možnosti využití prvků HDV při použití mapy vsaku při výstavbě dálnic“ zaměřil na možností většího uplatnění hospodaření s dešťovými vodami při výstavbě dálnic včetně komentáře potřebných podkladů, který je v tomto případě mnohem rozsáhlejší než při navrhování prvků hospodaření s dešťovými vodami u obytných objektů či průmyslových a logistických areálech. Otto Zwetler a Miroslav Kos se v příspěvku „Priority sušení čistírenských kalů“ zaměřují na priority faktorů, které bychom při volbě technologie sušení měli vzít v úvahu a kam tyto priority vedou volbu technologie zpracování kalů. Jiří Musil přednesl příspěvek „Sušení a spalování čistírenských kalů v Halle Lochau“, ve kterém představuje řešení zpracování čistírenského kalu v provozu umístěném mimo ČOV. Jedná se o kombinaci pásové sušárny a fluidního monospalování kalu při současném získávání tepelné a elektrické energie z parní turbíny. Jan Ševčík představil ve svém příspěvku „Solární sušící systémy ve střední Evropě“. Rostoucí náklady na dodávky energií zvyšují provozní náklady technologií kalového hospodářství včetně sušících systémů. V souvislosti s tímto aspektem se solární sušárny stávají atraktivnějšími než dříve. Příspěvek přináší přehled solárních sušáren včetně zajímavých instalací s individuálním řešením na míru. Dopolední plenární sekci ve velkém sále ukončil Milan Polčin příspěvkem „Speciální řešení u kruhových a vejčitých trub v kanalizaci“. Tento článek představuje inovativní řešení společnosti Prefa Brno a.s. v oboru kanalizačních sítí s použitím betonových kruhových a vejčitých trub a zahrnuje nejzajímavější z realizovaných akcí posledních let. Přestávka na oběd byla mimo oběda využita taktéž k návštěvě partnerů konference a vystavovatelských firem, ale také k diskusím k předneseným a dalším tématům.

Odpolední sekci ve velkém sále zahájil Vladimír Habr příspěvkem „Bilance vod v městském odvodnění“, ve kterém se zabýval problematikou množství vod, které jsou produkovány nebo se přirozeně vyskytují v rámci městského odvodnění. Cílem je vyhodnocení bilancí srážkových vod, stanovení efektivního povrchového odtoku, propočet množství odlehčených odpadních vod z odlehčovacích komor do recipientů. Bilance jsou provedeny pro jednotnou i oddílnou kanalizační soustavu. Základním výstupem je stanovení množství srážkových a balastních vod přitékajících na ČOV Brno-Modřice. Zuzana Vranayová se v příspěvku „Transformácia priemyselného areálu s prvkami špongiového mesta“ zaměřila možnost výměny různých šedých struktur v průmyslové oblasti města Košice se zelenou infrastrukturou na základě poznatků a výstupů z probíhajících měření výzkumného projektu ACTIVE. Tento projekt má dokázat, že je to možné změnit jednu budovu, více urbanizovaných oblastí, pak jedno město, nebo postupně další a další opakováním kroků, které tento výzkum představuje. Marek Helcelet přednesl přednášku „Zkušenosti s výstavbou kanalizací v rámci BVK pomocí bezvýkopových technologií“. Přednáška je zaměřena na praktické zkušenosti s používáním jednotlivých metod bezvýkopových technologií v rámci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Poslední přednášku „Srovnání bezvýkopových a výkopových technologií využívaných během obnovy stokové sítě v kontextu vybraných ukazatelů uhlíkové stopy“ prvního odpoledního bloku ve velkém sále přednesl Tomáš Chorazy. Obnova stokové sítě je jedním ze sanačních přístupů, které jsou charakterizovány jako opatření vedoucí k obnově nebo zlepšení stávajících systémů kanalizační sítě a kanalizační přípojky a lze jej provádět formou výkopových, nebo bezvýkopových technologií. Tento článek se zabývá možnostmi stanovení uhlíku stopy v podmínkách ČR a na variantním příkladu obnovy stokové sítě, ukazuje uhlíkovou stopu z hlediska srovnání energetické náročnosti výkopové a bezvýkopové technologie.

Druhá část odpolední sekce ve velkém sále byla věnována partnerům a vystavujícím firmám, jejichž zástupci seznámili účastníky s nejnovějšími výrobky a trendy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod. Jaroslav Slavíček přednesl příspěvek „Rychlost proudění pracovního media a její vliv na fungování zpětných armatur v technologiích úpravy odpadních vod“, Robert Kostolány příspěvek „Použití výrobku z taveného čediče pod historickými centry měst“, Martin Mikovič příspěvek „Problematika vodárenských poklopů pro ovládání armatur“, Tomáš Chorazy příspěvek “Srovnání různých druhů šachet betonového kanalizačního programu“, Stanislav Malaník příspěvek „Čerpací stanice se separací pevných látek na tlakové kanalizaci“ a Juraj Barborík příspěvek „Proč kanalizace z tvárné litiny? Nebojte se šetřit přírodu a finance!“.

Odpolední sekci v malém sále zahájil Tomáš Macsek přednáškou „Čistá voda pro Brno, výsledky ročního monitoringu mikropolutantů v pitných a odpadních vodách“. Příspěvek představuje reprezentativní výstupy z projektu „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, která byla zaměřena na dlouhodobý monitoring mikropolutantů v pitných a odpadních vodách město Brno. Cílem studie bylo sledovat a kvantifikovat mikropolutanty (např. léčiva, hormony, narkotika a pesticidy) a mikroplasty ve vodách města Brna. Karel Hartig přednesl příspěvek „Možnosti rekonstrukce čistíren průmyslových odpadních vod“. Kombinace anaerobního předčištění s aerobním dočištěním je vhodným řešením, a to jak z energetického hlediska, velikosti potřebné plocha a v neposlední řadě i snížením koncentrace vypouštěného znečištění.  Kryštof Hnojina přednesl příspěvek „ÚV Vyšší Brod: Keramická mikrofiltrace a automatické řízení úpravny vody“. Posledním příspěvkem sekce byl příspěvek Daniela Vilíma „Využití mikrobublinné flotace v praxi“. Článek je zaměřen na flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF), která nachází uplatnění v mnoha odvětvích potravinářského a nápojového průmyslu nebo při separaci olejů z petrochemického a kovozpracujícího průmyslu. Inovativní alternativou k DAF je mikrobublina flotace, kde se vytvářejí bublinky plynu vstřikováním plynu do vody přes keramiku membránové difuzory.

Druhou část odpolední sekce v malém sále zahájil Jan Přikryl s příspěvkem „Příklady řešení menších komunálních ČOV“. Tento článek porovnával příklady dvou komunálních ČOV o shodné kapacitě 400 EO avšak jiné technologii čištění. Jan Ševčík v příspěvku „Testování kombinovaného mechanického předčištění“ popisoval testování nainstalované pilotní jednotky na zkušební období na městské ČOV. Relevantní výzkum se zaměřuje na jeho průtokovou kapacitu, separační účinnost a související technické detaily. Michal Úterský v příspěvku „Kanalizační výtlak z ČS Blansko na ČOV Blansko s malou vodní elektrárnou“ popisuje návrh rekonstrukce kanalizace DN 400 vybudováním rezervního výtlaku DN 300. Výtlak je vybudován z čerpací stanice odpadních vod, dvakrát podchází řeku Svitavu, železniční trať v kolektoru, pokračuje nadzemním úsekem, který je tepelně izolovaný a končí v Blansku na čistírně odpadních vod (ČOV). Réka Witmanová v příspěvku „Možnosti čistenia žumpových vôd v medzinárodnom kontexte“ popsala analýzu čistíren odpadních vod určených pro septické vody. Tento způsob se jeví jako vhodný pro použití v malých obcích, kde není ekonomické vybudovat stokovou síť a v příspěvku „Analýza povrchového odtoku v rezidenčnej zóne mesta Trnava“ popsala analýzu kvalitu povrchového odtoku ze zpevněných povrchů střechy a komunikace v severovýchodní obytné části města Trnavy. Tato studie se zaměřila na parametry, jako je pH, elektrická vodivost, chemická spotřeba kyslíku a dusík. Posledním příspěvkem této sekce byl příspěvek „Možnosti zneškodňovania priesakových kvapalín zo skládok odpadov na nie nebezpečný odpad“. Příspěvek si kladl za cíl zpracovat podkladové studie a poskytnout přehled hlavních procesů, které se v současnosti používají k likvidaci výluhů ze skládek na odpad, který není nebezpečný.

Páteční dopolední sekce ve velkém sále byla věnována prezentaci výzkumu na Vysokém učení technickém v Brně-centru AdMaS, Slovenské technické universitě v Bratislavě a Technické universitě Košice. Martina Zeleňáková se v příspěvku „Evaluation of changes in hydrological conditions in the low-lying catchment area“ zabývala analýzou odtokových poměrů sledovaného Myslavského potoka s přihlédnutím ke stávajícím nově vybudovaným vyústím od povrchového odtoku a navrhnout případná opatření ke stabilizaci odtokových poměrů v povodí. Marek Sutuš se v příspěvku „Moderné trendy pri pokládke rúrových systémov“ zabýval popisem bezvýkopových metod uložení nových potrubních systémů, resp. renovaci starých a popsal výhody těchto metod. Tomáš Chorazy v příspěvku „Doporučené technologické postupy pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů včetně čistírenských kalů respektující možná rizika vůči životnímu prostředí“ popsal doporučené technologické postupy v rámci řešení projektu „Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost“ jako součást pracovního balíčku WP 1C „Biologicky rozložitelné odpady“. Ondřej Kosík přednesl příspěvek „Představení projektu „Validační testování pokročilých oxidačních procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV“. Článek představuje probíhající projekt, který je financován z projektu Výzva-3B „Trondheim“ Státním fondem životního prostředí ČR. Tento projekt je zaměřen na odstranění léčiv z odpadních vod čistíren odpadních vod ozonizací, Jakub Raček se v příspěvku „Characteristics of Solid Carbonaceous Product/Biochar after Pyrolysis of Biosolids“ zabýval charakteristikou biocharu. Výsledky ukazují, že pomalá mikrovlnná pyrolýza/torrefakce čistírenského kalu na pevný uhlíkatý produkt představuje ekologický způsob likvidace čistírenských kalů, které patří mezi důležité strategie oběhového hospodářství. V příspěvku „Blue-green infrastructure“ se Michal Novotný zabýval využitím materiálově přeměněného organického odpadu (biouhlu) pro zelené střechy v rámci modrozelené infrastruktury. V posledním příspěvku pátečního bloku konference „SMARTWATER project“ představil Milan Šipka z university Banja Luka v Bosně výsledky projektu H2020 Twinning.

Sborník z konference, naleznete na stránkách http://mestskevody.ardec.cz/.

První den konference byl zakončen společenským večerem v jízdárně státního zámku Lednice a zúčastnilo se jej cca 350 delegátů z řad účastníků konference, vystavujících firem, partnerů konference a jejich hostů. Večer poskytl prostor pro řadu neformálních diskusí i získání osobních kontaktů mezi účastníky konference. K poslechu hrála cimbálová hudba Břeclavan. Pro účastníky byla přichystána ochutnávka moravských vín ze špičkových vinařství „Vinařství Stanislav Mádl“, „Vinařství Garčič“, Vinařství Marcinčák a „Vinařství J. Stávek“. Bohaté občerstvení zajišťovala cateringová firma EDITE&BIBITE catering s.r.o., která nám připravila vynikající raut, který byl k dispozici až do ukončení společenského večera.

Dvacátý druhý ročník konference potvrdil, že konference „MĚSTSKÉ VODY - URBAN WATER“ si zachovává přízeň účastníků, o čemž svědčí aktivní účast více než 300 delegátů z výzkumných ústavů a vysokých škol, projekčních i dodavatelských firem, provozovatelů kanalizací i zástupců obecních zastupitelstev apod. Výběr fotografií přibližující atmosféru konference, přednáškového sálu, výstavního sálu i společenského večera je možno nalézt na barevné dvojstraně uvnitř tohoto čísla, galerie fotografií je také umístěna na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ a facebooku Městské vody. Mediální partner STAVEBNÍ SERVER.com natočil z průběhu konference video, které je také k dispozici na stránkách konference.

Přípravy XXIII. ročníku konference a výstavy „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER“, která se bude konat 5. a 6. října 2023, již byly zahájeny. Programový výbor konference bude pracovat ve složení Zdeněk Dufek, Petr Hlavínek, Vladimír Habr, Tomáš Chorazy, Richard Kuk, Aleš Mucha, Karel Pryl, Jakub Raček, Štefan Stanko, Petr Sýkora a Martina Zeleňáková. Konference "Městské vody 2023" bude tradičně zaměřena na vodní hospodářství v roce 2023, vodní zdroje, zajištění potřeby vody z alternativních zdrojů, koncepci řešení městského odvodnění, městské vodní toky, protipovodňovou ochranu ve vztahu k městskému odvodnění, progresivní technologie čištění odpadních vod, technologické procesy ČOV a zkušenosti z realizace staveb městského odvodnění. V rámci pátečního bloku proběhne setkání účastníků projektu V4, kterého se účastní partneři projektu ze Slovenska, Polska, Maďarska a Bosny a Hercegoviny.

Společenský večer se bude opět konat v atraktivním prostředí zámku. Velkou pozornost věnujeme kromě sestavení kvalitního odborného programu také výběru špičkových vinařství stejně jako přípravě společenského programu konference. Další informace je možno získat na stránce http://mestskevody.ardec.cz/ nebo na FACEBOOKU Městské vody. Těšíme se na setkání ve Velkých Bílovicích na konferenci „MĚSTSKÉ VODY – URBAN WATER 2023“ ve dnech 5. - 6. října 2023.

Petr Hlavínek