Komatsu potřebuju bagr

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. přispívá k rychlé realizaci dopravních staveb na Opavsku

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. patří k předním českým firmám zabývajícím se projektováním a inženýrskými službami v dopravním stavitelství. Kromě komerčních aktivit působí úspěšná společnost také v rámci nezištných odborných konzultačních činností. Její know-how hojně využívají mnohé municipality, soukromé subjekty i zadavatelé veřejných zakázek. Zjistili jsme, jakým způsobem ostravský Dopravoprojekt usiluje o rozvoj dopravní infrastruktury. Ředitel a předseda představenstva Ing. Martin Vilč nám mimo jiné přiblížil význam stavebních prací na Opavsku, kde je velice aktuální realizace městského okruhu, který je zdrojem úlevy pro tranzitní řidiče i samotné obyvatele statutárního města a jeho okolí.

most na spojce S1 přes Opavu

Dopravoprojekt Ostrava je zakládajícím členem Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-/57, které vzniklo roku 2001 z iniciativy 18 měst a obcí na trase pozemní komunikace I. třídy mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi. Prvořadým úkolem tohoto sdružení je zajistit potřebné finanční prostředky na výstavbu a rekonstrukci konkrétních úseků této páteřní komunikace. Jeho činnost je výrazem vynikající spolupráce mezi městy a obcemi, Moravskoslezským krajem a významnými podnikatelskými subjekty v regionu během prosazování územních a podnikatelských zájmů při budování nové silnice I/11 a I/57. Fungování Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-/57 napomáhá ke zlepšení dopravní dostupnosti, které má potenciál do značné míry zvýšit atraktivitu regionu a podpořit v oblastech se zanedbanou infrastrukturou kýžený ekonomický růst. Sdružení si klade za cíl kapacitní propojení Moravskoslezského kraje s polskou silniční sítí nejen nahoru na sever, ale současně od Slovenska směrem na západ s napojením na polskou dálnici A4.

V lokalitě Opavska se na většině dopravních staveb podíleli a nadále podílejí i pracovníci ostravské společnosti Dopravoprojekt. Konkrétní stavby mají kladný dopad na kvalitu života obyvatel i bezpečnost a plynulost dopravy. V konečném důsledku tak přispívají nejen ke snížení alarmující nehodovosti, ale také k lepšímu životnímu prostředí či snížení nezaměstnanosti v kraji.

Město Opava se ocitlo v roli dopravního uzlu, který nebyl po mnoho let řešen a potýkalo se tak s hustou tranzitní dopravou. Veškerá vozidla projížděla jeho historickým centrem, což mělo za následek nejen přetížení pozemních komunikací, ale například také neblahý dopad na ovzduší. Opava byla totiž průsečíkem hned tří frekventovaných tahů, které představovaly následující silnice I. třídy: I/11 (Hradec Králové – Ostrava – Žilina), dále I/57 vedoucí ze Vsetínska přes dálnici D1 na Krnov až k polským hranicím směrem na Prudnik a do třetice I/46 z Olomoucka do Polska (Racibórz). Dopravní situace ve městě začala na konci minulého století nabírat velmi nepříjemných rozměrů, a proto se stala silným impulzem k plánování obchvatu města. Tato vize vykrystalizovala v konkrétní projekt, který má hmatatelné výsledky již dnes, neboť severovýchodní část obchvatu už je od minulého roku v provozu a letos jeho stavba pokračuje západní částí, která dokončí napojení obchvatu právě na silnice I/11 a I/57. Od extrémního provozu si tak konečně oddychne i severozápad města. Klíčovou roli bude hrát nová okružní křižovatka, která vzniká od 7. září letošního roku před Komárovem. Zajímavostí je, že dobrých 20 % severozápadního obchvatu města tvoří mosty. Rozpočet na tři roky činí necelou miliardu korun. Severní obchvat bude tedy v dohledné budoucnosti hotov, a to je pro přetíženou páteř Moravskoslezského kraje skvělá zpráva. Zde se sluší podtrhnout, že stavební práce probíhají v úctyhodném čase a nabízí se otázka, zda bude mít Opava kompletní obchvat ze všech měst v republice nejrychleji.

most na jižním obchvatu přes Moravici

„Městský okruh měří 19,1 km. Od roku 2009 bylo dokončeno necelých 8 km a podle optimistického odhadu bude do roku 2026 v provozu celkem 15,6 km. Lze předpokládat, že do roku 2030 bude dokončeno i zbývající propojení silnic I/46 a I/11, tzv. Olomoucká – Bruntálská.“, upřesnil průběh realizace ředitel Dopravoprojektu Martin Vilč. Dále také uvedl, že v začátcích byla příprava obchvatu rozdělena na severní a jižní část. Severní obchvat silnice I/11 s napojením na I/57 řešilo Ředitelství silnic a dálnic ČR a jižní obchvat jakožto silnici II/461 řešil Moravskoslezský kraj. V posledních letech bylo zvažováno přerozdělení silniční sítě v opavském uzlu mezi státem, krajem a městem. Výsledkem těchto úvah vycházejících z pečlivých ekonomických analýz bylo rozhodnutí o převedení hotových i připravovaných staveb jižního obchvatu na stát a přerozdělení vnitřních komunikací v Opavě mezi kraj a město. Tento konečný návrh zajistí odpovídající plnění základních funkcí jednotlivých tříd komunikací.

most na SV obchvatu přes Ratibořskou

Městský okruh jako série staveb

Obchvat Opavy představuje efektivní řešení vedení pozemních komunikací a jeho realizace sestává hned z několika samostatných projektů, přičemž každý z nich má odlišné parametry a hned v počáteční fázi musí dosahovat potřebných kvalit, které mu umožní získání nezbytných souhlasných stanovisek. Inženýr Martin Vilč nám umožnil do detailu nahlédnout na níže uvedené segmenty bližší optikou. Zároveň předeslal, že při přípravě jednotlivých staveb bylo zapotřebí překonat celou řadu překážek. Mezi ty vůbec největší patřila změna legislativy při posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA), změna tvorby cen při výkupu pozemků pro jednotlivé stavby, nesouhlasy fyzických i právnických osob a složité projednávání křížení trasy s tratí Správy železnic. Vzápětí vyzdvihnul proaktivní přístup vedení opavské radnice i Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, který na cestě za vytyčeným cílem velmi pomáhá uvedené problémy překonávat.

most na SV obchvatu přes Ratibořskou

Propojení silnic I/11 a I/56

Spojka S1 v Opavě je postavena v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 1,737 km. Kromě napojení na stávající okružní křižovatku na začátku trasy a ukončení trasy v nové okružní křižovatce, jsou veškerá křížení navržena jako mimoúrovňová. Mezi nejdůležitějšími milníky přípravy a výstavby patří získání EIA v roce 2002, ÚR v roce 2003 a SP v roce 2005. Stavba byla zahájena v roce 2008 a dokončena v roce 2009.

SV obchvat

I/11 Opava, severní obchvat – východní část

Tento úsek stavby spadá do kategorie S 11,5/80. Hlavní trasa měří 1,627 km. Na stavbě vzniklo 7 mostních objektů o celkové délce 264 m. Hlavní milníky tvoří získání EIA v roce 2002, ÚR v roce 2007, SP v roce 2010. Stavba byla zahájena v roce 2017 a dokončena v roce 2019.

Opava, severní obchvat – západní část

Stavba, která byla zahájena letošního roku je navržena v kategorii S 11,5/80. Hlavní trasa měří 5,129 km. Na této stavbě je 8 mostních objektů. Délka mostů činí v součtu 951 m. Mezi nejdůležitějšími milníky přípravy a výstavby byly získání EIA v roce 2008, ÚR v roce 2015 a SP v roce 2018.

okružní křižovatka u napojení SV obchvatu

Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská

Stavba je navržena v kategorii S 9,5/80, délka hlavní trasy činí 3,480 km a na stavbě jsou 4 mosty o celkové délce 248 m. Na trasu je momentálně vydáno souhlasné stanovisko EIA.

Přeložka silnic II/461 a II/443 (Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká)

Tato součást obchvatu je navržena v kategorii S 9,5/90. Hlavní trasa je dlouhá 2,320 km. Na stavbě se vyskytuje 5 mostních objektů o celkové délce 129 m. Mezi nejdůležitějšími milníky přípravy spadá získání EIA v roce 2010 a získání ÚR v roce 2018. V současné době probíhá stavební řízení.

Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat

Stavba přeložky silnice II/461 byla zahájena v roce 2010 a dokončena o dva roky později. Stavba spadající do kategorie 9,5/80 je dlouhá přibližně 4,372 km a obsahuje 4 mostní objekty o celkové délce 89 m. Mezi nejdůležitější milníky přípravy a výstavby se řadí získání EIA v roce 2007, ÚR v roce 2008 a SP v roce 2009.

rozhraní SV a SZ obchvatu

I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11

Tato část obchvatu, navržená v kategorii S 9,5/70, byla zahájena v roce 2020. Délka hlavní trasy je 0,417 km. Mezi nejdůležitějšími milníky přípravy a výstavby patří získání EIA v roce 2013, ÚR v roce 2015 a SP v roce 2016. stavba byla zahájena v roce 2020.

Aby mohl vznikající městský okruh plnit svoji očekávanou a nezastupitelnou roli v tranzitní dopravě, souvisí s jeho komplexní realizací ještě následující stavby:

Přeložka II/443

Obchvat Otic navazuje na stavbu v úseku Hradecká – Olomoucká a stačilo již získat platné stanovisko EIA i ÚR. Momentálně probíhá stavební řízení a majetkoprávní příprava.

most u cukrovaru na SZ obchvatu

I/11 Opava – Komárov

Jižní obchvat mimoúrovňově propojí již postavené stavby severního a jižního obchvatu na východní straně městského okruhu. Stavba již v tuto chvíli disponuje platným stanoviskem EIA a v současné době probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dopravoprojekt Ostrava vyniká v rámci své specializace především schopností řešit projekty komplexně, to znamená včetně doprovodných investic, vyvolaných přeložek a dalších příslušných staveb. Zdá se, že za dosaženými výsledky stojí právě tento komplexní přístup v kombinaci s dlouholetými zkušenostmi. Současná podoba společnosti, s tradicí přesahující již půl století, se za využití nejmodernějších postupů a technologií podílí na 300 projektech ročně – od dopravních či vodohospodářských projektů, přes inženýrskou a expertní činnost až po ekologické posudky a technický dozor stavebníka. V poslední době se společnost zapojila do pilotních projektů BIM.

Pracovníci ostravského Dopravoprojektu mohou být právem hrdí na to, že se významnou měrou podílejí na stavbách, které přímo přispívají ke zlepšení životních podmínek obyvatel města Opavy i dalších částí regionu a mají zásluhu na zrychlení tranzitní dopravy, neboť jak pro obyvatele, tak pro tranzitní řidiče je zcela zřejmé, že městský okruh už zdaleka není pouhou vizí, nýbrž blízkou realitou.

https://www.youtube.com/watch?v=Frm8y997m5M
https://youtu.be/b1IFlXeedbw
https://youtu.be/1GuOhmlFS1U