Cime 3 kvartal 2024

Dle 75 % projektantů nepanuje napříč stavebním sektorem jednotný náhled na výkon technického dozoru

Dle 75 % projektantů nepanuje napříč stavebním sektorem jednotný náhled na výkon technického dozoru. V průměru 75 % dotázaných spatřuje zásadní změnu pro výkon technického dozoru v zavedení BIM. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

Z projektových společnosti, které se věnuji výkonu TDI, se v průměru 75 % z nich domnívá, že napřič stavebním sektorem nepanuje jednotný náhled na jeho výkon. O opaku je přesvědčeno 22 % oslovených. „Jednotný náhled napříč celým stavebním sektorem nepanuje, i když za poslední dekádu se podařilo prosadit a implementovat standardizované smluvní obchodní podmínky (FIDIC), kde je výkon technického dozoru řešen správcem stavby a z pozice asistentů správce stavby, výklad této činnosti již jednotliví veřejní zadavatelé chápou různě, což pak vyvolává nesoulad, a standardy FIDIC nefungují tak, jak by měly.“ vysvětluje, v čem spočívá nejednotný náhled, Zdeněk Jeřábek, statutární ředitel a člen správní rady společnosti INFRAM a.s.

Zajímavá je otázka, zdali podle projektových společností současný model Obchodních podmínek FIDIC, Obchodních podmínek MD a Metodicky pokyn MD pro výkon TDI na stavbách pozemních komunikaci je dostačující a zda jsou tyto podmínky vhodně nastaveny. Dle 26 % dotázaných je současny model dostačující a podmínky jsou vhodně nastaveny. Dalších 31 % se domnívá, že model je dostačující, avšak podmínky nejsou vhodně nastaveny. Dle 4 % model není dostačující, ale podmínky jsou vhodně nastaveny. A podle další pětiny projektantů model není dostačující a podmínky nejsou vhodně nastaveny (20 %). Odlišného názoru je zbylých 19 %. „Podle mého názoru musíme i ve standardizaci našich služeb ujít ještě kus cesty. Myslím si, že bychom se mohli inspirovat například u sousedů – Německo, Rakousko. S tímto tématem by měly pomoci i komory a stát. S nastavením standardizace by určitě pomohly i konzultační společnosti vykonávající tyto služby. Standardizaci lze ale nastavit jen do určité úrovně jako jakýsi základ, ke kterému se individuálně dle potřeb projektu dá rozsah upravovat.“ dodává k této situaci Martin Mlčoch ředitel společnosti INVIN s.r.o.

Zajímali jsme se také o to, zda projektové společnosti považuji za správnou a transparentní situaci, kdy veřejný zadavatel (ŘSD) vykonává pozici správce stavby výhradně vlastními kapacitami a zbývající část výkonu technického dozoru je pote řešena externími konzultačními firmami. Dle 25 % dotázaných je tato situace správná a transparentní. Pouze částečně tuto situaci jako správnou a transparentní vnímá 46% dotázaných. Jako nesprávnou a netransparentní tuto situaci vidí 23% projektantů.

S ohledem na digitalizaci českého stavebnictví a zaváděni BIM spatřuje v zavedeni BIM zásadní změnu pro výkon technického dozoru v průměru 75 % dotázaných projektantů. Z toho 40 % oslovených je toho názoru, že se bude jednat o rozšířeni činnosti technického dozoru. Opačného názoru je 35 %, dle teto časti oslovených se o rozšířeni činnosti technického dozoru jednat nebude. Se zavedením BIM žádnou změnu nespatřuje téměř pětina (19 %). A zbylých 6 % je jiného názoru. Marek Dajč, obchodně-výkonný ředitel společnosti SAFETY PRO s.r.o. vysvětluje, jakým způsobem zavedením BIM výkon TDI ovlivní: „Zkušenost z dopravních projektů realizovaných pomocí BIM dokládá, že uvážlivé použití dat, informačních a komunikačních technologií a automatizace staveb zvyšuje kvalitu a snižuje náklady na výstavbu infrastruktury. 5D modelování zahrnuje nejen prostorové uspořádání, ale i čas a finanční náklady. Z hlediska činnosti a výkonu TDS ve vztahu k BIM se jednotlivé činnosti zrychlí a zefektivní na základě výše uvedených dat ohledně používání a zavádění staveb v BIM. Z našeho pohledu je zavedení metody BIM a digitalizace stavebnictví pro výkon TDS v současné době nezbytné a zkušenosti z již realizovaných projektů ukazují na efektivitu spolupráce všech zainteresovaných stran investičních projektů (investor, zhotovitel, projektant a TDS).“

Studie projektových společností H1/2021 je zveřejněna na:

www.ceec.eu