Komatsu potřebu bagr

Daň z nemovitých věcí nutno přiznat do 31. ledna

 

Praha 29. ledna 2019 (PROTEXT) - Koupili jste v roce 2018 byt či jinou nemovitost? Nebo jste ji prodali? Nezapomeňte do 31.1.2019 přiznat daň z nemovitých věcí /bez sankce až do 7.2.2019/

Kdy se podává přiznání k dani z nemovitosti

V případě, že ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím došlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně z nemovitostí, je poplatník povinen daň přiznat do 31. ledna zdaňovacího období. Bez sankce je však možné přiznání podat ještě do 5 pracovních dnů po uplynutí řádného termínu, tj. letos do 7.2.2019.

Za změnu okolností se považuje zejména prodej či pořízení nemovitosti (bytu v osobním vlastnictví, domu, garáže, pozemku..) jakoukoliv formou (koupě, výstavba svépomocí, darování, dědictví, směna, dražba...), další jiná změna v osobě poplatníka daně, změna v užívání nemovitosti (komerční či nekomerční), nástavba, přístavba apod. Pokud jste tedy v uplynulém roce prodali či koupili nějakou nemovitost, nezapomeňte podat přiznání k dani z nemovitých věcí u místně příslušného finančního úřadu. Pokud například vlastníte byt v Praze a přikoupili jste byt v Ostravě, je potřeba podat přiznání k dani z nemovitosti pro místně příslušný finanční úřad v Ostravě. Přiznání pro Prahu se nemění.

!!!Daň z nemovitostí se netýká koupě či prodeje družstevního podílu /družstevního bytu/!!!

Neplést daň z nemovitostí s daní z nabytí nemovitosti

UPOZORNĚNÍ: neplést s 4 % daní z nabytí nemovitých věcí, kde se přiznání podává do 3 měsíců po nabytí nemovitosti!

O dani z nabytí nemovitosti se můžete dočíst v aktualitách na stránkách pro bytová družstva a společenství vlastníků, kde upozorňujeme na novinky, ale také běžnou problematiku družstev a SVJ. https://webdomu.cz/s/aktuality/

Kdy se daňové přiznání nepodává

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se nepodává, pokud jej poplatník podal na některé z předchozích zdaňovacích období či mu byla daň stanovena z moci úřední a ve srovnání s tímto předchozím zdaňovacím obdobím nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. V takovém případě se vyměří daň k 31. lednu běžného zdaňovacího období ve výši poslední známé daně.

Pokud jste v průběhu uplynulého roku ztratili vlastnická práva ke všem nemovitostem (například v důsledku prodeje) v územním obvodu téhož správce daně, u kterého nemovitosti podléhaly dani, jste rovněž povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího zdaňovacího období.

Kdo podává přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí podává poplatník daně. Je-li poplatníků daně z téhož předmětu daně více (spoluvlastníci), jsou povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Podá-li daňové přiznání jeden z poplatníků majících vlastnická nebo jiná práva k téže nemovité věci za celou nemovitou věc, považuje se za společného zástupce, pokud si poplatníci nezvolí společného zmocněnce, nebo pokud nepodají samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly.

Je-li ve lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období podáno daňové přiznání alespoň jedním ze spoluvlastníků za jeho spoluvlastnický podíl na pozemku, stavbě nebo na jednotce, má povinnost podat daňové přiznání každý spoluvlastník za svůj podíl samostatně. V takovém případě přiznává a platí každý spoluvlastník daň ve výši svého podílu na celkové dani. Tento postup nelze uplatnit u pozemku evidovaného v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem.

Jestliže některý ze spoluvlastníků daňové přiznání za svůj spoluvlastnický podíl nepodá, správce daně mu vyměří daň z moci úřední bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání. Pokud spoluvlastníci nepodají daňové přiznání prostřednictvím společného zástupce, ani nevyužijí možnosti podat samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly, a ani na výzvu správce daně si nezvolí společného zmocněnce, správce daně jim vyměří daň z moci úřední ve výši jejich spoluvlastnického podílu bez předchozí výzvy k podání daňového přiznání.

Jak vyplnit přiznání k dani z nemovitosti

Přiznání vyplníte nejlépe prostřednictvím aplikace ministerstva financís automatickým dosazením sazeb podle lokalizace nemovitosti.

Jak podat přiznání k dani z nemovitosti

Pokud jste vlastníkem datové schránky, nezapomeňte přiznání podat prostřednictvím datové schránky, jinak obdržíte pokutu 2000 Kč. Držitel datové schránky se musí shodovat s osobou poplatníka daně, případně mít plnou moc na zasílání z jiné datové schránky a plná moc musí být založena na finančním úřadě.

Přiznání je možné podat osobně na kterýkoliv finanční úřad (avšak se správným označením místně příslušného finančního úřadu v záhlaví tiskopisu), přiznání je také možné zaslat poštou.

Splatnost daně

Nepřesáhne-li roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč, je pro všechny poplatníky daně splatná najednou, a to nejpozději do 31. května zdaňovacího období. Ke stejnému datu lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou i při vyšší částce. Činí-li u jednoho poplatníka celková daň z nemovitých věcí nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně než 30 Kč a není-li stanoveno jinak, daň se neplatí, avšak povinnost podat daňové přiznání trvá.

Pokud výše daně v rámci jednoho správce daně činí více než 5 000 Kč, daň z nemovitostí je splatná ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. května a do 30. listopadu zdaňovacího období, vyjma poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, kdy je termín do 31. srpna a do 30. listopadu zdaňovacího období.

Poplatník daně zpravidla automaticky obdrží složenku od finančního úřadu v květnu daného roku nebo bude mít platbu uvedenou v rozpisu SIPO, pokud se k platbě přes SIPO přihlásil prostřednictvím tiskopisu MF č. 25 5557. V případě, že poplatník neobdrží ani složenku, ani není zahrnuta v SIPO, je potřeba uhradit bankovním převodem.

Další aktuality na stránkách https://webdomu.cz, k jejichž odběru se můžete rovněž přihlásit.

Více informací k dani z nemovitostí je možné získat z pokynů k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5450-1_21.pdf?201901281028

Autor: Ing. Pavla Gajdáčková, jednatelka webDOMU s.r.o.,

informačního portálu a webové aplikace pro bytová družstva a společenství vlastníků

info@webdomu.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT