size1-16293723971533-124-bytova-vystavba-v-olomouckem-kraji-v-pololeti-klesla-o-temer-devet-procent