Sovak-konference_Provoz_VaK_2022_Pozvanka-a-Program_16_9_2022