husqvarna

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYDAVATELE

PRO PŘEDPLATNÉ A DORUČOVÁNÍ PŘEDPLACENÉHO TIŠTĚNÉHO PERIODICKÉHO TISKU

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1.1.
  Tyto obchodní podmínky upravují doručování předplaceného tištěného periodického tisku vydavatele na území ČR, je-li objednáno u vydavatele a prováděno prostřednictvím distributora, Česká pošta, s.p., Olšanská 38/9, Praha 3.
  1.2.
  Tyto obchodní podmínky se nevztahují na předplatné na území Slovenské republiky a do zahraničí.
  1.3
  . Předplatitel je fyzická, právnická nebo soukromá osoba, která sjedná s vydavatelem smlouvu o předplatném a doručování předplaceného periodického tisku vydavatele. Smlouvou se rozumí závazná objednávka učiněná telefonicky, přes internetové stránky a prostřednictvím elektronické nebo běžné pošty a SMS.
  1.4.
  Správu předplatného pro území ČR provádí pouze vydavatel.
  1.5.
  Předplatitel je povinen neprodleně oznámit vydavateli jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. V případě, že tak neučiní, nenese vydavatel zodpovědnost za žádné škody tím způsobené.
 2. OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO, PŘEDPLATITELSKÉ OBDOBÍ A CENA PŘEDPLATNÉHO
  2.1.
  Objednávkou předplatného vzniká smlouva na dobu 1 nebo 2 roky. Předplatné na dobu 1 nebo 2 roky je hrazeno jednou platbou. Končící předplatitelské se automaticky, ale nezávazně prodlužuje na další období. Předplatitel nemusí akceptovat novou zálohovou fakturu pro další období a nemá-li předplatitel zájem pokračovat, není ani povinen tuto skutečnost oznámit před koncem předplatitelského období. Smlouva na dobu určitou (další období) musí být nově sjednána.
  2.2.
  Vydavatel není povinen objednávku předplatného akceptovat.
  2.3.
  Ceny předplatného jsou platné po celé předplatitelské období předplatitele.
  2.4.
  Vydavatel si vyhrazuje právo změnit cenu předplatného během kalendářního roku. O této změně informuje předplatitele oznámením o změně ceny v příslušném titulu, nejméně 3 měsíce předem.
  2.5.
  Při ukončení předplatného před vypršením předplatitelského období nevzniká nárok na vrácení poměrné části ceny. Poměrná část se vrací pouze ve výjimečných případech.
 3. DODÁVKA OBJEDNANÝCH TITULŮ
  3.1.
  Doručování objednaných titulů předplatiteli bude zahájeno podle údajů na složence, zálohové faktuře, a po připsání částky předplatného na účet vydavatele. Tyto doklady slouží též jako potvrzení objednávky.
  3.2.
  Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce nebo poštovní schránce odběratele. Schránka musí být řádně označena jménem (názvem) předplatitele, nebo jménem (názvem) odběratele. Schránka musí svými rozměry, umístěním nebo konstrukcí umožňovat vložení doručovaných titulů tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před jejich vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě nese předplatitel výlučnou odpovědnost za poškození nebo odcizení doručovaných titulů.
  3.3.
  Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného počtu výtisků, dodání neúplného, poškozeného, nekvalitně vytištěného výtisku apod. Reklamace je možné uplatnit nejpozději do 14 dnů ode dne vydání titulu u obchodního oddělení vydavatele na telefonním a faxovém čísle zveřejněném v příslušném titulu, popř. písemně poštou či e-mailem. Na opožděné reklamace nelze brát zřetel.
  3.4.
  V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nejpozději do 3 týdnů ode dne data reklamace. Není-li nové doručení možné, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace.
 4. MARKETINGOVÉ AKCE
  4.1.
  Vydavatel může pro podporu předplatného organizovat marketingové akce a soutěže, včetně výhod a dárků.
  4.2.
  Na ceny a dárky z těchto akcí a soutěží není právní nárok a nelze je soudně vymáhat.
  4.3.
  Předplatné, na které byla poskytnuta výše uvedená výhoda, nemůže být ukončeno před koncem předplatitelského období.
  4.4.
  Nový předplatitel může žádat o výhody poskytované novým předplatitelům v rámci marketingové akce nejdříve po 6 měsících od ukončení posledního předplatného.
  4.5.
  Pokud není uvedeno jinak, výhody z různých marketingových akci se neslučují.
  4.6.
  Podmínky marketingových akcí jsou podrobněji upraveny v Obecných ustanoveních předplatitelských akcí.
 5. OCHRANA DAT
  5.1.
  Předplatitel, popř. plátce souhlasí s tím, aby údaje týkající se jeho osoby (obvykle v rozsahu: jméno, příjmení, popř. název, adresa bydliště, sídla a provozovny, telefonní číslo, e-mailová adresa) byly pro potřeby plnění povinností vydavatele ze smlouvy o předplatném a pro účely marketingu prováděného vydavatelem zpracovány vydavatelem (nebo jím pověřenou osobou) v elektronické i jiné podobě, včetně zpracování těch z nich, které mají povahu osobních údajů.
  5.2.
  Souhlas podle bodu 5.1. je poskytován na dobu do odvolání.
  5.3.
  Vydavatel se zavazuje neužívat shora uvedené údaje k jiným než sjednaným účelům, pokud jejich užití nedovolují nebo neukládají právní předpisy.
  5.4.
  Ustanovení tohoto článku není dotčeno zánikem smlouvy o předplatném.
 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O PŘEDPLATNÉM
  6.1.
  Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit, pokud se opakovaně během jednoho předplatitelského období projeví závada v doručování a byla uplatněna reklamace.
  6.2.
  Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit, pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem ze strany předplatitele, nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí časopisu.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  7.1.
  Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem při doručování tisku a správě předplatného a jsou účinné od 1. 8. 2022.
  7.2.
  Text těchto obchodních podmínek je zveřejňován na internetových stránkách vydavatele a jednotlivých titulů, dále je zasílán společně se složenkou, popř. zálohovou fakturou.
  7.3.
  Úhradou předplatného nebo akceptováním zahájení dodávek objednaných titulů bez výhrad souhlasí předplatitel s obsahem těchto obchodních podmínek.

 

SebiCom s.r.o.                                                                                                                vydáno 1.8.2022

Podvesná IV/1376, 760 01 Zlín, Česká republika

e-mail: info@stavebniserver.com

www.stavebniserver.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Brně oddíl C, složka 65013

IČ 27862691

DIČ: CZ 27862691