Cime bau 2 kvartal 2021

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

SebiCom s.r.o.

se sídlem Podvesná IV/1376, 76001 Zlín

identifikační číslo: 27862691

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65013

poskytující k pronájmu reklamní plochy a prezentující reklamní sdělení a jiné reklamní prvky na internetové adrese www.stavebniserver.com.

 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Společnost SebiCom s.r.o., se sídlem Podvesná IV/1376, 76001 Zlín, IČ: 27862691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65013 (dále jen „Provozovatel“ je provozovatelem internetového serveru dostupného na internetové adrese www.stavebniserver.com (dále jen „Server“). Provozovatel poskytuje zájemcům reklamní plochy na Serveru k prezentaci reklamních sdělení a jiných reklamních prvků uvedených v ceníku. Ceník je nedílnou součástí objednávky.

1.2 Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků na Serveru, (dále jen „Objednatel“) je fyzická či právnická osoba a to buď, přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura, objednávající reklamní prostor na Serveru.

1.3 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2 ZADÁVÁNÍ REKLAMY

2.1 Objednávání

Objednatel objednává reklamní plochu na Serveru na základě písemné nebo e-mailové objednávky, a to nejpozději 7 pracovních dnů před začátkem prezentace příslušné reklamní kampaně. Objednávka musí vždy obsahovat všechny následující údaje:

 

– Obchodní firma či jméno a příjmení či jiný název Zadavatele

– IČ, DIČ, Fakturační adresa, Poštovní adresa Zadavatele v případě, že je odlišná od fakturační adresy, Kontaktní osoba, telefon, e-mail

– Inzertní specifikace

– Typ inzerce nebo zápisu do katalogu firem

– Reklamní pozice

– Kompletní podklady inzerce

– Objem inzerce

– Termín reklamní kampaně

– Cena

 

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí a nerealizování objednávky (viz. čl. 2.3). V takovém případě je Provozovatel povinen toto odmítnutí oznámit Objednateli nejpozději 1 den před započetím kampaně podle objednávky.

 

 

2.2 Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel nese plnou odpovědnost za kvalitu, formální i obsahovou stránku reklamy umístěné na reklamní ploše Serveru.

Objednatel dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů (viz. čl. 2.4) souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím celosvětové počítačové sítě internet a současně potvrzuje, že je oprávněn k výkonu veškerých potřebných práv k reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům, umístěným na Serveru Provozovatele, zejména pak majetkových práv autorských.

Objednatel dále potvrzuje, že je oprávněn k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, a že tímto reklamním sdělením neporušuje žádná práva třetí osoby. Na vyžádání Provozovatele je Objednatel povinen výše uvedená tvrzení neprodleně doložit. V případě nepravdivosti výše uvedených tvrzení nese Objednatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody.

Objednatel také zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků co se týče jejich souladu s platnou právní úpravou nebo dobrými mravy. V případě, že reklamní sdělení či reklamní prvky dodané Objednatelem nebudou splňovat tuto podmínku, odpovídá Objednatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu.

 

 

2.3 Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

 

– nosič reklamního sdělení není v souladu s technickými požadavky Provozovatele reklamní sdělení je v rozporu s právními předpisy, zákony České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami jimiž je Česká republika vázána,

– reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek,

– reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele,

– Objednatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování a/nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na Serveru Provozovatele.

 

V případě výskytu jakékoli výše uvedené skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout, pozastavit a/nebo zveřejnit reklamní sdělení Objednatele, je Provozovatel povinen informovat Objednatele o této skutečnosti bez zbytečného prodlení.

Provozovatel se zavazuje realizovat konkrétní objednávky a inzerci v rámci svých kapacitních možností.

 

 

2.4 Reklamní podklady

Za reklamní grafické prvky jsou považovány zejména reklamní bannery a nadstandardní reklamní formáty, které musí splňovat veškeré podmínky pro jednotlivé typy reklamních sdělení, prvků nebo pozic.

Objednatel musí Provozovateli poskytnout veškeré reklamní podklady a další náležitosti reklamního sdělení či reklamních prvků, které mají být na základě objednávky Objednatele prezentovány na Serveru, nejpozději 5 pracovních dnů před datem počátku reklamní kampaně.

Bannery a jiné kreativní reklamní prvky musí být ve správné datové velikosti a správném rozměru odpovídající objednávce v návaznosti na platnou nabídku reklamních ploch a platný ceník Provozovatele.

 

– GIF a JPG bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na GIF banner uživatel přesměrován (adresa ve formě http://). Alt text.

 

– FLASH bannery musí obsahovat cílové URL, na které má být po kliknutí na FLASH banner uživatel přesměrován [adresa ve formě (URL) http://], nebo funkci „clickthru“.

 

– PR článek musí obsahovat nadpis (do 80 znaků), perex (do 500 znaků), text (do 5 400 znaků), obrázek (do 3 ks)

 

V případě, že reklamní sdělení nesplňují výše uvedená kritéria, Provozovatel není povinen je přijmout a neručí v takovém případě za řádné zveřejnění. Oznámení o tom, že reklamní sdělení či jiné reklamní prvky nesplňují některou z náležitostí, uvedených v tomto článku, oznámí Provozovatel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí takových reklamních sdělení či jiných reklamních prvků.

 

2.5 Změny v reklamních kampaních

V případě jakékoliv změny v již objednané a Provozovatelem potvrzené reklamní kampani, musí Objednatel poskytnout veškeré podklady nejpozději 3 pracovní dny před datem zamýšlené změny. Pokud tak Objednatel neučiní, neodpovídá Provozovatel za včasnou změnu objednávky. Změna objednávky pak bude realizována v nejbližším možném termínu, nejsou-li požadované změny v rozporu s těmito Obchodními podmínkami.

 

3 FINANČNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena

Cena se stanoví na základě platných ceníků Provozovatele pro uvedené období. Ceny uvedené v ceníku neobsahují DPH, jejíž výše je stanovena platnou právní normou.

 

3.2 Způsob platby

Platba za realizaci reklamního sdělení se uskuteční na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Provozovatelem. Daňový doklad Provozovatel vystaví do 15 dnů po zahájení inzerce, případně do 15 dnů po skončení měsíce. Doba splatnosti daňového dokladu je 14 dnů. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů je Provozovatel oprávněn účtovat Objednateli za každý i započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.

Provozovatel je oprávněn požadovat zálohu. Zálohu je Objednatel povinen zaplatit tak, aby byla na účet Provozovatele připsána nejméně 1 pracovní den před umístěním reklamního sdělení na Serveru. Nezaplatí-li Objednatel zálohu řádně a včas, je Provozovatel oprávněn odstoupit od realizace objednávky.

Provozovatel je oprávněn žádat platbu předem. Příslušná částka musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději 1 pracovní den před uveřejněním reklamního sdělení na Serveru. Nezaplatí-li Objednatel platbu řádně a včas, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Bude-li zaplacena jen část z celkové ceny objednávky, je Provozovatel oprávněn dobu, po kterou má být reklamní sdělení zveřejněno, v poměru k této částce zkrátit. Daňový doklad bude vystaven do 15 dnů od přijetí platby.

 

 

3.3 Storno podmínky

Objednatel je oprávněn zrušit svou, již potvrzenou objednávku, pokud o tom Provozovatele písemně informuje nejpozději 7 pracovních dní před datem plánovaného/objednaného dne započetí reklamní kampaně.

V případě pozdějšího zrušení objednávky budou Objednateli účtovány storno poplatky:

– při zrušení objednávky do 5 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 30 % z ceny objednané kampaně,

– při zrušení objednávky do 2 pracovních dnů před datem plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 50 % z ceny objednané kampaně,

– při zrušení objednávky v období kratším než 2 pracovní dny do data plánovaného/objednaného dne započetí činí poplatek 70 % z ceny objednané kampaně,

– při zrušení objednávky u již probíhající reklamní kampaně činí poplatek 100 % z ceny objednané kampaně a Provozovatel tedy ani poměrnou část za objednanou reklamní kampaň Objednateli nevrací.

 

4 STATISTIKA

Ke každé reklamní kampani je Provozovatelem automaticky generována statistika, která je Objednateli zdarma zasílána 1x ročně nebo po skončení reklamní kampaně na uvedený kontaktní e-mail v objednávce, a to na požádání. Statistika poskytuje údaje zpětně.

 

5 REKLAMACE

5.1 V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel oprávněn požadovat v rámci reklamačního řízení přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně nebo slevy z ceny.

 

5.2 Možnost volby mezi výše uvedenými způsoby náhrady má Objednatel pouze v případě, že ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný způsob náhrady pak není Objednatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

 

5.3 Pochybením na straně Provozovatele podle předchozího článku se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Objednatele, po dobu delší než průměrně 6 hodin za den.

5.4 Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažuje časový interval, ve kterém jsou reklamní sdělení Objednatele automaticky zobrazována reklamním systémem podle objednaného objemu inzerce ani případné výkyvy v návštěvnosti internetových stránek Provozovatele.

 

5.5 Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 dnů ode dne, kdy Objednatel pochybení zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději však posledního dne, kdy je dané reklamní sdělení zveřejněno.

 

5.6 Sleva z ceny se uplatňuje formou dobropisu. Závazek splatnosti je tak omezen pouze na tu poměrnou část plnění, na kterou není uplatňována oprávněná reklamace.

 

5.7 Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by ve svém důsledku měly za následek omezení pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je Objednatel povinen uplatnit nejpozději do 7 dnů od doručení faktury písemně u Provozovatele.

 

6 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Všechny údaje a informace získané v rámci spolupráce jsou důvěrné a Smluvní strany se zavazují nesdělovat je jakékoliv třetí osobě.

 

6.2 Tyto Obchodní podmínky, jakožto i veškeré vztahy vzniklé na jejich základě se řídí platnými zákony České republiky.

 

6.3 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky, tj. smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Provozovatelem. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi obsahem smlouvy a Obchodními podmínkami má přednost obsah smlouvy.

 

6.4 Dohody, odchylné od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

 

6.5 Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli a to i bez předchozího upozornění změnit.

 

6.6 Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2011.

 

7 KONTAKTNÍ ÚDAJE PROVOZOVATELE

SebiCom s.r.o.

Podvesná IV/1376, 76001 Zlín

tel: +420 602 608 444

e-mail: info@stavebniserver.com

 

Stavební bazar

Podmínky inzerce pro soukromé osoby a podnikatelských subjekty, dále jen uživatele:

1. Inzerát má platnost 60 dní. Po uplynutí této doby bude inzerát automaticky odstraněn. Ihned po vymazání inzerátu bude uživateli zaslán potvrzující e-mail o odstranění inzerátu.

2. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí své registrace.

3. Při ztrátě hesla zadejte Vaše přihlašovací jméno (e-mail). Heslo Vám pošleme na Váš e-mail.

4. Inzeráty jsou ve všech kategoriích řazeny podle data podání. Nejnovější přidané inzeráty jsou zveřejněny na prvních místech na hlavní straně STAVEBNÍHO BAZARU.

5. K inzerátu lze připojit až 10 fotografií. Z důvodu zatížení databáze vkládejte fotky v doporučené velikosti max. do 100kB. Podporované formáty jsou jpeg, png a gif.

6. Je zakázáno vkládat inzeráty, které jsou v rozporu se zákony České republiky. Z těchto důvodů je u každého inzerátu archivován email a IP adresa zadavatele. Za obsah inzerce nese veškerou odpovědnost zadavatel. Provozovatel za obsah inzerce nenese žádnou právní odpovědnost. Je zakázáno vyjadřování osobních názorů (diskuse) a napadání ostatních inzerentů.

7. Je zakázáno současně vkládat více inzerátů stejného obsahu do dalších kategorií. Opakované vložení inzerátu stejného obsahu je dovoleno pouze po odstranění předešlého inzerátu.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na přesun inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie neodpovídá zaměření inzerátu.

9. Zadavatel inzerátu je povinen uvést všechny vady prodávaného zboží v textu inzerátu. Provozovatel stavebního bazaru nenese žádnou právní odpovědnost za uskutečnění obchodu mezi prodávajícím a kupujícím. Odpovědnost nese pouze prodávající a kupující. Provozovatel pouze zprostředkovává prostřednictvím webu www.stavebniserver.com kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, nebo mezi nabízejícím službu a poptávajícím službu. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, nebo mezi nabízejícím službu a poptávajícím službu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odpovědnost za dodání, dopravu, odebrání a zaplacení zboží či služby je plně na prodávajícím a kupujícím nebo nabízejícím službu a poptávajícím službu.

10. U inzerátů je zakázána propagace www stránek, tj. vkládání URL (adres internetových dokumentů) a to i do obrázků přikládaných k inzerátu. Dále je zakázáno vkládání HTML značek a značek skriptovacích jazyků do inzerátu.

11. Je zakázáno umisťovat k inzerátům fotografie, u kterých nemá zadavatel svolení k publikování od autora fotografií nebo není autorem těchto fotografií. Veškerou odpovědnost za autorská práva ke zveřejněným fotografiím a textům v inzerátech nese zadavatel.

12. Uživatel, který závažným způsobem poruší podmínky inzerce, může být provozovatelem bez předchozího varování umístěn na černou listinu, čímž mu bude znemožněno další využívání služeb stavebního bazaru na stránkách www.stavebniserver.com.

13. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.

14. Provozovatel je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

15. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

16. Zadavatel, který má na webu www.stavebniserver.com aktuální inzerát, souhlasí se zasláním informativního emailu na jím zadanou emailovou adresu v případě změn ve funkčnosti nebo pravidlech webu www.stavebniserver.com.

17. Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím emailu: info@stavebniserver.com.

 

Stavební poradna

Stavební poradna je místo pro diskuze a slouží především pro řešení problémů z oblasti stavebnictví, financí a realit.

Můžete nám napsat dotaz a ostatní uživatelé se Vám budou snažit kvalitně a odborně odpovědět. Na Vaši otázku vám může odpovědět více odborníků a jenom vy se rozhodnete, který příspěvek vám pomůže nejlépe vyřešit váš problém. Veškeré postupy a návody uvedené v příspěvcích aplikuje uživatel na vlastní nebezpečí.

Na otázky může odpovídat každý, kdo má zájem poradit tázajícímu. Pokud se pohybujete ve stavebnictví, financí či realit a jste schopni poradit na danou otázku, staňte se našim partnerem.

Není povinností být registrovaný, aby uživatel mohl psát otázky nebo reagovat na příspěvky.

Výhody registrace:

  • Příspěvky můžete psát pod přezdívkou, která Vás bude charakterizovat
  • Budete moci využít vnitřní poštu a kontaktovat jednotlivé členy neveřejně. Tyto zprávy si můžete nechat přeposílat na Váš e-mail.
  • Všechny odpovědi sčítáme za celou dobu registrace a nejlépe vyhodnocené odpovědi budou odměněny
  • Nechceme žádná osobní data, pouze e-mail

 

Nedoporučujeme:

  • Nedoporučujeme rozvádět Vaše rady mimo původní otázku, ale komunikace mezi Vámi poradci je možná. Chceme docílit, aby tázající měl nejvíce informací na danou otázku.

Proč jsou dotazy a odpovědi veřejné?

  • Dotazy a odpovědi do stavební poradny slouží i pro ostatní uživatele, kteří hledají zdroje informací. Proto jsou odpovědi veřejné, uchovávány a dohledatelné v kategoriích, které uživatele právě zajímají.
  • Rubriky stavební poradny jsou rozděleny pro lepší přehlednost:

Stavby a projekty | Stavební materiály | Dům a byt

 

Podmínky stavební poradny

Uživatel se zavazuje, že nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České republiky.

Autor příspěvku plně zodpovídá za jeho obsah. Vyjadřuje v něm své názory a stanoviska, které nejsou nijak ve vztahu s názory a stanovisky provozovatele. Dále souhlasí s případným dalším využitím textu příspěvku provozovatelem.

Provozovatel neodpovídá za škody, vzniklé uživateli použitím postupů nebo návodů, uvedených ve Stavební poradně. Veškeré postupy a návody uvedené v příspěvcích aplikuje uživatel na vlastní nebezpečí.

Provozovatel si vyhrazuje právo mazat a upravovat příspěvky:

  • vulgární, rasistické nebo sexuálně orientované
  • odlišné od zaměření fóra

Provozovatel je oprávněn dočasně nebo trvale zablokovat účet uživatele, který poruší pravidla uvedená v tomto dokumentu.

 

Kontakt

Pokud máte nějaké připomínky, návrhy nebo výhrady, můžete nás o nich informovat prostřednictvím e-mailu na adrese info@stavebniserver.com

STAVEBNÍ PORADNU provozuje SebiCom s.r.o.
Redakce stavebního portálu www.stavebniserver.com Vám přeje hodně dobrých rad a tipů.