Doprava | Stavebniserver.com | 2024

báze ČGS. Tato svahová deformace byla poprvé registrována v roce 2003 a v posledních letech byla předmětem několika geologických posudků a průzkumů, z nichž některé byly vázané k výstavbě dálnice D48, jiné přímo k problematice nestabilního okolí výstavby dálnice D48. Po prvotním zmapování byl prováděn geotechnický monitoring, na který bylo navázáno měřením v rámci podrobného GTP a doplňujícího GTP. Při terénní rekognoskaci, již v rámci realizace stavby v roce 2022, nebylo zjištěno zřetelné a průkazné vymezení odlučné ani transportní oblasti sesuvu. Čelo akulovinách a bylo nezbytné tento úsek zcela uzavřít a dopravu navést na objízdnou trasu pod budovaným mostem. Mnohem náročnější inženýrská výzva však spočívala v průchodu stávající trasy sesuvným územím. Sesuvné území představuje jedno z nejvíce významných geologických rizik, kterým mohou být silnice či železnice vystaveny. Jedním z míst, kde se tato nebezpečí projevila v nedávné době, je D48 ve Starém Jičíně. Tento incident představuje závažný příklad vlivu geologických faktorů na infrastrukturu a bezpečnost silničního provozu. Příčiny sesuvu území na D48 ve Starém Jičíně jsou komplexní a zahrnují geologické, klimatické a antropogenní faktory. Geologické podmínky této oblasti jsou charakterizovány přítomností hlinitých a jílovitých zemin, které jsou náchylné k sesuvům, zejména při nadměrné vlhkosti. Klimatické jevy, jako je intenzivní déšť nebo tání sněhu, mohou dále zvýšit riziko sesuvů. Navíc lidská činnost, včetně stavebních prací a změn v krajině, může zhoršit stabilitu zemin a přispět k sesuvům. Vývoj sesuvného území na D48 ve Starém Jičíně byl postupný a zahrnoval několik fází. V oblasti D48 přibližně v km 12.500 – 12.900 současného staničení probíhají kombinované svahové deformace. Sesuvné území je evidováno i v archívu datamulačního valu sesuvu bylo patrné, zhruba odpovídalo interpretaci rozsahu sesuvu z roku 2002. Na celkový rozsah sesuvného území lze usuzovat z morfologie svahu jen orientačně. Komplikací je mj. antropogenní ovlivnění morfologie svahu v transportní oblasti sesuvu (ovocné sady s četnými stupni-remízkami po vrstevnici svahu).“ Z důvodů komplikací při realizaci stavby, kdy došlo ke vzniku lokální povrchové zátrže, byla začátkem roku 2023 ustanovena rada monitoringu (RAMO). RAMO je orgán, který hraje klíčovou roli při monitorování a posuzování situace. Vytvoření a efektivní fungování RAMO pro sesuvné území D48 ve Starém Jičíně by mohlo hrát klíčovou roli při ochraně infrastruktury a bezpečnosti veřejnosti v této ohrožené oblasti. Sledování, analýza a preventivní opatření jsou klíčové prvky pro minimalizaci rizika sesuvů a správné řízení této specifické geologické hrozby. Aby bylo možné zabránit budoucím sesuvům a minimalizovat jejich dopady, je nezbytné provést komplexní geotechnické zajištění zmiňovaného úseku dálnice D48 ve Starém Jičíně. To by mělo zahrnovat pravidelné monitorování, posílení ochranných opatření, jako je odvodnění, úprava tvaru násypových těles v transportní oblasti, zajištění aktivních smykových ploch svahu a vhodná regulační opatření, aby se PROJEKT 80 Bělotín – Rybí I. etapa Rybí – Rychaltice – výstavba estakády za plné uzávěry

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=