prodam dvere, vhodne na stavbu

prodam nekolik dveri, vetsina natrenych, nebo polepenych folii ….. bez kovani 200,- , s kovanim 300,- , s oknem 500,- , drevodekor 60tky 300,-