koupim zbytek dlazby jeden az tri m ctv. bile nebo slonove barvy.

rozmer 10 na 20 cm nebo 20 na 20 cm. sila 6 az 8 mm.