4. 2018 | Magazín

Stavebniserver.com/magazín 17 takový ,Hobitín‘ Evropy. Už dnes je jednodušší nás objíždět než se prodírat Českou republi- kou,“ dodal Boháč. „Klíčové téma napříč segmenty realitního trhu je délka povolovacích procesů,“ navázala prezidentka ARTN Zdeňka Klapalová. V řadě parametrů jsme již pro zahraniční investory přátelští – ve chvíli, kdy už produkty stojí, jsou pro ně velmi atraktivní. Jakmile se ale přesune- me na pole developmentu projektů bez územ- ního rozhodnutí, to je pro zahraniční investory nepřekonatelný problém. Nedostatečná vý- stavba není znát jen v nedostatku bytů, ale i na kancelářském trhu. „Na mapě těch nej- větších světových investorů do nemovitostí už posledních pět let nejsme a nesouvisí to jen se stavební legislativou, ale i s vnímáním politiky,“ podotkl Tomáš Ctibor, předseda mezinárodní realitní organizace CRE. Centrální stavební úřad zrychlí výstavbu již do roka „Praha může přispět aktivním prosazová- ním centrálního stavebního úřadu. Ten by totiž mohl vzniknout do půl roku a první výsledky jeho činnosti by se mohly projevit do roka,“ soudí členka SAR a odbornice na stavební legislativu Renáta Pintová Králová. Úřad by podle ní mohl řešit stavby dopravní a technické infrastruktury, stavby občanské vybavenosti a větší bytové i nebytové stav- by. Odvolacím orgánem by mu bylo MMR, jehož cílem je v budoucnu vytvořit samo- statnou oddělenou strukturu stavebních úřadů a centrální pražský stavební úřad by se pak mohl transformovat v krajský sta- vební úřad. Praha by tak vlastně šla vstříc legislativním změnám připravovaným na MMR. „Je věcí Prahy, kolik a kde stavebních úřadů bude mít, my do toho nemáme co mluvit, je to svobodná volba města,“ uvedla náměstkyně MMR Pavlová. Praha by pak byla prvoinstančním orgánem, ministerstvo odvolacím. Centrální stavební úřad by ale neměl být jedinou ambicí města. Praha může více dohlížet na striktní dodržování lhůt pro roz- hodování a vyjadřování všech úřadů a insti- tucí, jež má v gesci. Může a měla by začít tlačit na prosazování změn současného územního plánu u prioritních velkých by- tových projektů na brownfieldech. V růz- ných stadiích povolovacího procesu je totiž zmrazeno 90 000 bytů, z nich 60 procent na brownfieldech. Problémem jsou také tzv. balíčky změn územního plánu, kdy jsou bezproblémové změny, na kterých panuje jasná shoda, zbytečně brzděny kompliko- vanými a mnohdy zpolitizovanými projekty. Řadu kroků musí ale udělat MMR. Jeho cílem by mělo být zjednodušení požadav- ků na projektovou dokumentaci pro územ- ní, stavební a sloučená řízení. Ministerstvo nesmí rezignovat ani na svou roli metodika a v nejasných případech by mělo vydávat jednoznačný výklad legislativy. Pozitivní jsou kroky MMR směrem k přípravě novely stavebního zákona, která má zavést napří- klad závazné termíny, fikci souhlasu, ome- zení počtu dotčených orgánů apod. Z dlou- hodobého hlediska je ale nezbytná celková rekodifikace stavebního práva a jeho digita- lizace. „Je neudržitelné, aby se dokumen- tace odevzdávala dál v papírové podobě,“ souhlasila Pavlová. 27. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení www.amper.cz pořádá 19. – 22. 3. 2019 | BRNO 2019 s v ě t e l e k t r o t e c h n i k y

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=