Magazín | Vodovody, plynovody, kanalizace, vodní díla | 2023

účinek mají také nově dokončená revitalizační opatření na Baštýnském potoce. V loňském roce byla dokončena stavba další etapy PPO města Břeclav a také byla zahájena výstavba proti- povodňových opatření města Brna. „Od roku 1999, kdy odstartovala tzv. nultá etapa výstavby protipovodňových opatření, do roku 2018 investoval stát do protipovodňových staveb prostřednictvím Povodí Moravy 4,7 mld. ko- run. K tomu je třeba připočíst další 1,1 mld. korun , která je rozplánována na výstavbu protipo- vodňových opatření v rámci probíhající IV. etapy do- tačního programu Podpora prevence před povodně- mi,“ vypočítává Václav Gargulák (etapa 0: 184 mil. Kč, etapa 1: 1367 mil. Kč, etapa 2: 1770 mil. Kč, etapa 3 – 1400 mil. Kč, etapa IV – 1100 mil. Kč). Prostředky poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci programu Podpora prevence před povodněmi. Přírodě blízká protipovodňová opatření „Samotnou kapitolou jsou pak tzv. přírodě blízká protipovodňová opatření. Ta sice nemají tak vysokou účinnost proti rozsáhlým ničivým povodním, ale mají příznivý vliv při průchodu četnějších povodní a jejich význam pro zpří- rodnění vodních toků je nezpochybnitelný zejména v období klimatické změny. Smyslem těchto opatření není primárně chránit zdraví a majetek obyvatel, ale zajistit přirozený rozliv na místech, kde to krajina umožňuje. Svým efektem doplňují technická opatření na vodních tocích,“ vysvětluje přínos opatření v krajině Gargulák. Takovými opatřeními realizovanými Povodím Moravy v povodí Dyje je např . revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, v rámci které vzniklo retenční území pro rozliv a zachycení povod- ňových průtoků, revitalizace Trkmanky u Vel- kých Pavlovic, revitalizace Knínického potoka či napojení odstavených ramen Dyje. Závěrem V obcích pod Znojmem se pomocí zabezpe- čovacích opatření podařilo většinu zástavby ochránit před zaplavením. Důležitou úlohu při zvládnutí povodně sehrála vodní nádrž Vranov, která významně snížila kulminač- ní průtok, zmenšila objem povodňové vlny a poskytla čas na přípravu opatření včetně evakuací. Příprava a výstavba protipovodňových opatření pro- bíhá dodnes. Stoprocentní ochrana před povodněmi neexistuje a existovat nikdy nebude. Nejspolehlivější ochranou je respektování záplavových území a vnímání vody jako přírodního živlu, který nelze spolehlivě zkrotit. Účinnost protipovodňových opatření a systému varování před povodněmi byla po roce 2002 prově- řena několikrát, např. v letech 2006, 2009, 2010 či naposledy v říjnu 2020. „Hrozba povodní je aktuální i v době, kdy velký problém představuje sucho. Jedná se o druhý hydrologický extrém a dle předpovědí kli- matologů se s oběma extrémy budeme do budoucna setkávat v četnější míře. Suchá období budou střídá- na prudkými přívalovými srážkami, které mohou způ- sobovat záplavy. Je proto potřeba velmi komplexně uvažovat nad výstavbou protipovodňových opatření, kdy musíme chytře kombinovat technická opatření, která chrání majetek a zdraví obyvatel v zastavěných sídlech, s adaptačními opatřeními v krajině, která umožňují rozlivy a zadržení vody v krajině,“ dodává Gargulák. Realizovaná PPO v povodí Dyje: Jihlava, Třebíč, PPO 2004 2005 Svitava, Svitavy PPO II.etapa 2004 2005 Svitava, Rájec - Jestřebí, poldr (jen PD k ÚŘ) VD Znojmo, rekonstrukce hráze 2005 2006 Svratka, Židlochovice - PPO 2006 2007 Litava, Slavkov u Brna - zvýšení kapacity koryta 2006 2007 Svitava, Spešov - ochranné hráze 2010 2010 Svitava, Blansko, úprava koryta 2009 2009 Svitava, Letovice - zvýšení kapacity koryta 2010 2011 Svratka, Unčín - zvýšení kapacity koryta 2012 2013 Protipovodňová opatření v k. ú. Pravlov 2012 2013 Jihlava, Třebíč - zvýšení kapacity koryta II. etapa - stavební část 2010 2012 PPO v Rájci - Jestřebí 2011 2011 Znojmo, stavební úpravy na kanalizaci Melkusova - Krapkova 2011 2013 Slavkov u Brna - protipovodňová ochrana města 2011 2012 Zkapacitnění koryta potoka Pstruhovec 2011 2011 Protipovodňová opatření města Velké Meziříčí 2012 2013 Protipovodňová opatření města Pohořelice 2 016 2019 Svitava, Svitavy - zvýšení kapacity koryta III. etapa 2 016 2018 VD Boskovice - rekonstrukce vodního díla - zvýšení bezpečnosti za povodní 2 017 2019 29

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=