Doprava | Stavebniserver.com | 2024

deny zejména dva významné požadavky. Nutnost plynule navázat na stavbu D35 Hořice – Sadová a také minimálně ovlivnit dopravu na stávající silnici I/35, a to i v místě napojení do dálnice D11 v MÚK Plotiště. Stavba D35 v úseku Hořice – Sadová byla již v říjnu 2023 zahájena. Její ukončení za obcí Sadová je však kvůli historickým souvislostem umístěno do pole bez návaznosti na stávající silniční síť. Z tohoto důvodu se klade velký důraz na zahájení stavby D35 v úseku Sadová – Plotiště v co nejbližším termínu. Tato stavba bude zahájena úsekem délky cca 1,3 km ukončeným v MÚK Sadová, kde bude umožněno napojení na stávající I/35. Minimalizaci ovlivnění provozu na stávající I/35 i na okolních pozemních komunikacích nižších tříd při realizaci stavby dálnice D35 jsme v AFRY CZ pečlivě zvažovali a projednávali. Plán organizace výstavby je zpracován s využitím několika provizorních komunikací či postupným zprovozňováním dílčích úseků D35 či dotčených přilehlých pozemních komunikací. Archeologický průzkum V současné době již v úseku Sadová – Plotiště probíhají zemní práce pro umožnění záchranného archeologického průzkumu. Společnost AFRY CZ zpracovala v březnu tčených dálnicí D35, vizuální podobu jednotlivých konstrukcí, výsadbu zeleně apod. AFRY CZ jako zpracovatel projektové dokumentace společně s ŘSD jako investorem této akce vycházely maximálně vstříc těmto požadavkům, pokud byly v souladu s normovými či legislativními požadavky na realizaci dopravních staveb. Jedním z významných splněných požadavků na technické řešení je realizace pietního areálu s přesunutým pomníkem této bitvy a nově zřízeným ossariem. Stav přípravy: povolení a výkupy V době přípravy tohoto článku (leden 2024) bylo podáno všech šest žádostí o stavební povolení. Stavební povolení na pietní areál s ossariem jsme pravomocně získali již v září 2023, stavební povolení na hlavní trasu D35 jsme zatím nepravomocně získali v říjnu 2023, další dvě stavební povolení jsou již vydaná s nabytím právní moci, zbylá dvě stavební řízení budou dokončena v nejbližší době. Vykoupeno bylo téměř 100 % pozemků. Jedná se o všechny pozemky kromě jednoho, kde se vede problematické dědické řízení. Dočasné zábory byly již také z téměř 100 % zajištěny, opět kromě pozemků spjatých s uvedeným dědickým řízením. Další nutné smlouvy byly již také z velké míry uzavřeny či směřovaly k brzkému ukončení. Realizace stavby začne tento rok Společnost AFRY CZ od března roku 2022 pracuje i na projektové dokumentaci pro zadání stavby (PDPS). Tato projektová dokumentace plynule navázala na dokumentaci pro stavební povolení a byla dokončena v říjnu roku 2023. Poté byla v závěru roku 2023 vypsána soutěž na zhotovitele tohoto úseku dálnice D35. Zahájení realizace stavby dálnice D35 se v úseku Sadová – Plotiště plánuje na druhé pololetí roku 2024. Na její realizaci jsou kla2022 projekt pro zadání této části stavby a soutěž na jejího zhotovitele. V souběhu s těmito zemními pracemi se rozbíhá i zmiňovaný záchranný archeologický průzkum. Všechny tyto činnosti jsou prováděny s ohledem na nutnost co nejdřívějšího zahájení i dokončení realizace D35 v úseku od konce stavby D35 Hořice – Sadová k MÚK Sadová. Rychlejší a bezpečnější doprava Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Součástí tohoto úseku délky 7,5 km je 1 mimoúrovňová křižovatka, 9,7 km pozemních komunikací nižších tříd, 9 mostních objektů, 6 retenčních nádrží, 4 přeložky vodních toků, 2,6 km protihlukových stěn, 1 křížení se železniční tratí a mnoho dalších stavebních objektů spjatých s realizací dálniční stavby. Tato stavba je pro rozvoj regionu klíčová: zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35. PROJEKT 38 AFRY CZ jako zpracovatel projektové dokumentace společně s ŘSD ČR jako investorem této akce vycházely maximálně vstříc těmto požadavkům, pokud byly v souladu s normovými či legislativními požadavky na realizaci dopravních staveb. Jedním z významných splněných požadavků na technické řešení je realizace pietního areálu s přesunutým pomníkem této bitvy a nově zřízeným ossariem. Obr. 2 – situace areálu ossaria s přesunutým pomníkem Stav přípravy: povolení a výkupy V době přípravy tohoto článku (leden 2024) bylo podáno všech šest žádostí o stavební povolení. Stavební povolení na pietní areál s ossariem jsme pravomocně získali již v září 2023, stavební povolení na hlavní trasu D35 jsme zatím nepravomocně získali v říjnu 2023, další dvě stavební povolení jsou již vydaná s nabytím právní moci, zbylá dvě stavební řízení budou dokončena v nejbližší době. Vykoupeno bylo téměř 100 % pozemků. Jedná se o všechny pozemky kromě jednoho, kde se vede problematické dědické řízení. Dočasné zábory byly již také z téměř 100 % zajištěny, opět kromě pozemků spjatých s uvedeným dědickým řízením. Další nutné smlouvy byly již také z velké míry uzavřeny či směřovaly k brzkému ukončení. Realizace stavby začne tento rok Společnost AFRY CZ od března roku 2022 pracuje i na projektové dokumentaci pro zadání stavby (PDPS). Tato projektová dokumentace plynule navázala na dokumentaci pro stavební povolení a byla dokončena v říjnu roku 2023. Poté byla v závěru roku 2023 vypsána soutěž na zhotovitele tohoto úseku dálnice D35. Zahájení realizace stavby dálnice D35 se v úseku Sadová – Plotiště plánuje na druhé pololetí roku 2024. Na její realizaci jsou kladeny zejména dva významné Obr. 2 – situace areálu ossaria s přesunutým pomníkem. ŘSD - Dálnice D35 Sadová - Plotiště

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=