Doprava | Stavebniserver.com | 2024

Stavební povolení pro úsek D35. Výzvy trasování dálnice procházející místem bojiště Autor: Ing. Jakub Vyhnálek, ředitel ateliéru Doprava – Praha ve společnosti AFRY CZ s.r.o., foto: AFRY CZ s.r.o. Sdružení společností AFRY CZ a SATRA získaly v říjnu 2023 stavební povolení na hlavní trasu dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště. Toto stavební povolení vydané Ministerstvem dopravy ČR je jedním z celkem šesti potřebných. Jde o klíčový milník celé stavby, který významně přibližuje její realizaci. Stavba dálnice D35 v úseku Sadová – Plotiště je prvním úsekem dálničního propojení Hradce Králové s obcí Úlibice. Stavba zrychlí silniční propojení na sever Čech a odkloní tranzitní dopravu mimo obce zatížené dopravou na stávající silnici I/35 vedené přímo těmito obcemi. Projektování úseku provázelo několik výzev včetně vyřešení průchodu obcí Všestary a přípravy trasy v lokalitě jednoho z nejvýznamnějších bojišť 19. století – bitvy 1866 u Hradce Králové. navazovaly na dokumentaci pro územní rozhodnutí i vydané rozhodnutí o umístění stavby. Specifika: trasa vede přes obec a bojiště Již z informací z průběhu územního řízení i následně podaného odvolání k tomuto rozhodnutí byly zřejmé hlavní výzvy, se kterými jsme se v AFRY museli při zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) vyrovnávat. Jednalo se o trasování dálnice D35 přes obec Všestary a také přes lokalitu významného bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové. Trasování dálnice v obydlených částech obce Všestary vyžaduje demolici pěti objektů určených k trvalému bydlení a jednoho objektu s provozovaným autoservisem i protihluková opatření na hlavní trase dálnice. Trasování územím bojiště bitvy 1866 u Hradce Králové navíc vyvolává mimořádný zájem a dohled organizací zajišťující památkovou péči v rámci státní správy i místních spolků. Při zpracování dokumentace pro stavební povolení tedy projektanti vycházeli z předchozích projektových dokumentací a z nich plynoucích podmínek i z dostupných průzkumů. Zároveň se řídili aktuálními technickými a legislativními požadavky na výstavbu pozemních komunikací včetně Projektovaný úsek dálnice D35 propojuje již provozovaný úsek dálnice D11 z mimoúrovňové křižovatky Plotiště k obci Sadová, kde bude ukončen úsek dálnice D35 Hořice – Sadová. Právě v tomto navazujícím úseku se zahajuje realizace. Investor Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) klade velký důraz na zajištění průběžného navázání těchto dvou staveb bez nutnosti řešení provizorního propojení na stávající silnici I/35. Společnost AFRY CZ se v přípravě stavby angažuje již od roku 2015, kdy společně s firmou SATRA zahájila práce na dokumentaci pro stavební povolení. Práce 36 všech vyvolaných i navazujících stavebních objektů. Při takto zpracované a s dotčenými orgány projednané DSP se zjistily takové rozdíly mezi DSP a dokumentací pro územní rozhodnutí (DÚR), které si vyžádaly změny územního rozhodnutí této stavby. Příslušný stavební úřad následně vznesl požadavek na zajištění změny územního rozhodnutí (ÚR) pro každou změnu technického řešení, a to včetně změn, které nijak nepodmiňují umístění stavby v území (například klopení vozovky, délky opěr mostu apod.). I přes snahu společnosti AFRY CZ, včetně zástupců investora z ŘSD ČR Správa Hradec Králové, stavební úřad nevyslyšel námitky o neúčelnosti takto široké změny územního rozhodnutí. Náročné povolování: vynětí ze ZPF… Dokumentace pro změnu územního rozhodnutí jsme tedy následně zpracovali v srpnu 2020, pak bylo zahájeno její projednání. Součástí změny územního rozhodnutí není však pouze zpracování rozdílů v technickém řešení, ale i zajištění změny rozhodnutí o vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo zajištění verifikace rozhodnutí posouzení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA). Oba tyto úkoly se ukáPROJEKT

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=