CIME MERLO 09/2023

Víte, kdy je třeba dodat stavební technické osvědčení?

Technické požadavky na vybrané stavební výrobky používané ve stavbách na území České republiky jsou stanoveny nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. Toto nařízení přesně specifikuje, v jakých případech je třeba vydat stavební technické osvědčení, které prokazuje shodu stavebního výrobku s technickými požadavky. V současném stavebnictví je však taková situace, že mnoho stavitelů, dodavatelů, investorů a dokonce i zaměstnanců stavebních úřadů o tomto neví. V praxi zatím zůstává léty zažitý model, kdy dodavatel, jehož úkolem je při stavebních pracích trvalé zabudování stavebního výrobku, se snaží doložit shodu s pomocí nejrůznějšího počtu certifikátů a prohlášení a na stavební technické prohlášení zapomíná.

„V případě, že dodavatel, který je zodpovědný například za montáž opláštění, předá stavbyvedoucímu desítky různých prohlášení a certifikátů, tak je velká pravděpodobnost, že daný stavbyvedoucí nebude dostatečně odborně vybaven na to, aby se ve všech předaných certifikátech vyznal. Zkrátka nebude mít garanci toho, že dodávaný výrobek je správný,“ vysvětluje pan Petr Píša, technický ředitel společnosti Frigomont a.s., která se zabývá výstavbou a projektováním investičních celků a výrobou průmyslových dveří. Aby se zabránilo případným nejasnostem a došlo ke zjednodušení a zpřehlednění, je vydáváno stavební technické osvědčení, kterým výrobce či dodavatel garantuje, že je dodávaný výrobek správný.  

Stavební technické osvědčení je vydáváno autorizovanými osobami. Těmi se rozumí zkušební ústavy a laboratoře, které mají oprávnění osvědčení vydat a kterých je v České republice několik. Tyto autorizované osoby mají za úkol posoudit na základě dodané technické dokumentace a případných zkoušek, jestli je výrobek z hlediska technických předpisů, norem a technických dokumentů v pořádku a v souladu se základními požadavky k určenému použití výrobku ve stavbě. „Souhrnně řečeno - na základě stavebního technického osvědčení nebo určené normy autorizovaná osoba posoudí vlastnosti výrobku a vydá o tomto protokol nebo i následně certifikát. Na základě těchto dokumentů vydá výrobce prohlášení o shodě na výrobek dle §13 NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb,“ uzavírá Petr Píša.

Stavební technické osvědčení pro vnitřní kovové dveře pro čisté prostory s regulovanou teplotou, foto zdroj Frigomont