Komatsu potřebu bagr

Vědecky podložené cíle společnosti Scania jsou nyní schváleny

Jako prvnímu z předních výrobců těžkých užitkových vozidel byly společnosti Scania schváleny její klimatické cíle. Společnost Scania se zavázala podílet se na snaze o dosažení záměrů Pařížské dohody, které spočívají v omezení globálního oteplování na úroveň nejvýše 1,5 °C oproti období před průmyslovou revolucí.

Společnost Scania do roku 2025 sníží o 50 procent emise CO2 mající původ v její vlastní činnosti a dále během stejného období sníží o 20 procent emise vznikající při provozu jejích výrobků.

„Jelikož více než 90 procent emisí CO2 vytvářených naším odvětvím vzniká poté, co výrobky opustí naše výrobní provozy, je naprosto nezbytné, abychom věnovali pozornost také těmto emisím. Omezení úsilí pouze na snižování emisí, které vznikají v bezprostřední souvislosti s naší vlastní výrobní činností, jednoduše nestačí. Proto se v těsné spolupráci se svými zákazníky budeme zaměřovat na snižování dopadů provozu jejich nákladních vozidel, autobusů a motorů na stav klimatu,“ říká Henrik Henriksson, prezident a výkonný ředitel společnosti Scania.

Schválení iniciativou SBTi (Iniciativou pro vědecky podložené cíle) představuje uznání skutečnosti, že cíle společnosti Scania jsou v souladu s nejpřísnější úrovní snižování uhlíkové stopy, která je aktuálně stanovena – 1,5 °C pro oblasti původu emisí 1 a 2. Cíle, které si společnost Scania stanovila, zahrnují přímé i nepřímé emise mající původ v její vlastní činnosti (tedy oblasti původu emisí 1 a 2) a rovněž emise vznikající při provozu jejích výrobků (oblast původu emisí 3).

„Blahopřejeme společnosti Scania k jejímu závazku přijmout opatření, která jsou naléhavě potřebná v době, kdy čelíme klimatické krizi,“ prohlásil Alexander Farsan, vedoucí globálního odboru pro vědecky podložené cíle při Světovém fondu na ochranu přírody (WWF), který je partnerskou organizací Iniciativy pro vědecky podložené cíle (SBTi). „Společnost je prvním výrobcem těžkých užitkových vozidel, který si prostřednictvím iniciativy SBTi stanovil ctižádostivý cíl, jímž je přispění k omezení globálního oteplování na úroveň nejvýše 1,5 °C, a který se zavázal snižovat nejen emise mající původ v jeho vlastní výrobní činnosti, nýbrž také emise vznikající při provozu jím vyrobených vozidel.“

„Vědci jsou dnes zajedno v tom, že naše budoucnost na Zemi závisí na tom, zda se nám podaří udržet úroveň globálního oteplování pod 2 °C, což znamená snížení emisí o polovinu v každém desetiletí. Stanovení vědecky podložených cílů je rozhodujícím předpokladem úspěšnosti tohoto snažení. Těžká nákladní přeprava má pro naši civilizaci stěžejní význam a závazek společnosti Scania, který zahrnuje vědecky podložené klimatické cíle v celém rozsahu jejího hodnotového řetězce, bude nejen přispívat ke snížení nebezpečí klimatických změn, nýbrž také vysílat nepřehlédnutelný signál určený celému hospodářství a poukazující na to, že omezování uhlíkové stopy je reálné, probíhá v současné době a představuje investici do budoucí konkurenceschopnosti,“ říká Johan Rockström, profesor působící ve vědeckém oboru zemských systémů a zastávající funkci ředitele německého Postupimského institutu pro výzkum změn klimatu.  

V průběhu posledních několika roků se společnosti Scania podařilo významně snížit emise CO2 pocházející z jejích vlastních výrobních závodů i přepravních a logistických řetězců. Kromě toho se společnost Scania snažila minimalizovat emise vznikající při provozu jejích výrobků, a to prostřednictvím opatření zaměřených na snižování spotřeby paliva. Již více než 25 roků má společnost v nabídce nejrozsáhlejší řadu vozidel, která při svém provozu využívají alternativy k fosilním palivům, mezi výrobci v celém průmyslovém odvětví.

V září roku 2019, společnost Scania oznámila svůj záměr stanovit vědecky podložené cíle. Schválení těchto cílů nyní představuje další mezník na cestě k odvětví přepravy bez fosilních paliv.

„Bez ohledu na to, zda se nacházíme, jako je tomu v současnosti, uprostřed krize nebo nikoli, ve vztahu k trvalé udržitelnosti nepřistupujeme na žádné kompromisy. Podporování přechodu k trvale udržitelnému systému přepravy považuje společnost Scania za svůj dlouhodobý úkol a trvalý závazek,” říká Henrik Henriksson.

--------

[1] Za použití úrovní z roku 2015 jako srovnávací základny.