Master Therm tepelná čerpadla s.r.o
2:47

Oprava vodovodního přivaděče DN800 mm metodou reliningu

Vodovodní přivaděče postavené v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se dnes dostávají na hranici životnosti. Většina z nich byla postavena z ocelového potrubí, ne vždy byly vybaveny katodovou ochranou, a proto dnes trpí především důlkovou korozí. Stěna 8 až 10 mm silná může být zeslabena na 2 až 3 mm a toto zeslabení může vést k nákladným a provozně náročným poruchám. Proto se často objevují požadavky na jejich opravy.


Zřejmě nejefektivnější a zároveň nejrychlejší metodou je relining - vtažení nového potrubí menšího rozměru do stávajícího ocelového potrubí. Toto se týkalo i případu opravy vodovodního přivaděče DN800 mm.

Použito bylo polyetylénové potrubí průměru 710 milimetrů v těžké řadě v délkách 12,5 m. Pro realizaci stavby byla pověřena společnost TALPA-RPF, dodavatelem potrubí se stala společnost Wavin.

Vodovodní přivaděč je uložen ve dvoumetrovém pásmu mezi silně frekventovanou komunikaci a pásem stromů, tedy v místech s nedostatkem prostoru pro uložení potrubí a manipulaci s ním. S ohledem na nedalekou křižovatku a vlastnické vztahy na pozemcích nebylo možné provést svaření potrubí v celé délce a bylo rozhodnuto provádět svařování potrubí po jednotlivých kusech v montážní jámě. Jediné vhodné místo bylo po cca 113 m od počátku trasy. Zde byl připraven výkop o půdorysu 15 x 3 m, jehož dno bylo zpevněno vrstvou strusky a panely pro větší bezpečnost práce. Další jámy byly umístěny na počátku a konci úseku pro napojení nového potrubí na stávající potrubí, dále byly na trase připraveny dvě kontrolní jámy.

Ve všech jamách byly provedeny výřezy potrubí a úpravy zakončení ocelových trub ve tvaru trumpety tak, aby při vtahování nemohlo dojít k poškrábání nového potrubí o ostré hrany. Následně se provedlo čištění potrubí a kamerový průzkum, který měl zjistit, jestli je úsek přímý bez lomů a překážek.

Celková váha vtahovaného potrubí přesáhla 85 tun, proto byl pro vtahování vybrán tažný vrátek Bagela s maximálním tahem přes kladkový systém 40 tun. Pro snížení tření byla na dno potrubí aplikována zahuštěná směs bentonitu se speciálním polymerem.

Operace jednoho kroku, tedy provedení svaru potrubí a jeho vtažení trvalo přibližně 2 hodiny, denní výkon se pohyboval cca 5 kusů potrubí denně, jednalo se tedy o úsek 62,5 m. Vtahování celé trasy probíhalo deset dní. Poté následovaly běžné operace jako je provedení propoje potrubí, tlaková zkouška a proplachy.

Na základě výběru materiálu, správné přípravy a zkušenostech realizační firmy lze předpokládat splnění očekávané stoleté živostnosti potrubí, udávané výrobci.