husqvarna

Praha staví první učiliště s nulovou energetickou náročností

Pražská střední škola COPTH (Centrum odborné přípravy technickohospodářské) na adrese Českobrodská 32 se brzy dočká moderní revitalizace. Budova školy ze 70. let, která již dávno přestala plnit hygienické a jiné požadavky, se promění na inteligentní energeticky soběstačnou budovu. Modernizace, která byla spuštěna za spolupráce MHMP v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je ojedinělým řešením nejen v ČR, ale i v Evropě, a je jednou z cest ke vzkříšení českých odborných učilišť.

 

Původním cílem bylo revitalizovat budovu školy tak, aby byla maximálně snížena energetická náročnost budovy. Tento cíl byl stanoven v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), což je operační program, pomocí něhož může Praha čerpat finance z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož řídicím orgánem je Magistrát hlavního města Prahy. Stanovené podmínky se u projektu podařilo překonat a architekt a projektant – společnost ECOTEN – přišla s neobyčejným řešením, jehož výsledkem je inteligentní budova s nulovou energetickou bilancí. Na projektování se mj. podíleli i odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB), projekt by měl v budoucnu sloužit jako pilotní pro další školy.

Původní stav budovy

Zlepšení na každém kroku

Výčet všech plánovaných inovací je rozsáhlý, počítá se například s využitím solární energie, s novými tepelnými čerpadly pro ohřev, vytápění i chlazení, s využitím dešťové vody pro zavlažování a šedé vody pro splachování WC, se zatravněním střechy a vysazením popínavých rostlin na fasádu budovy, s rekuperačním systémem vzduchotechniky, LED osvětlením a s maximálním využitím přírodního světla díky efektivnímu vnitřnímu uspořádání budovy.

„Současný technický stav budovy školy byl tristní. Obvodový plášť obsahoval azbest, stejně jako některé části vnitřních konstrukcí, část oken byla sice vyměněna za plastová, ale někde bylo možné škvírami vidět ven. Střechou do budovy zatékalo a byla postupně lokálně vyspravována. Současné standardy pro školní budovy zkrátka ani zdaleka nesplňovala, a bylo tedy nutné přistoupit k radikálnímu řešení,“ uvádí Ing. Jiří Tencar, Ph.D., generální ředitel společnosti ECOTEN.

Revitalizovaná budova školy bude mít bezbariérový přístup, kvalitní zázemí v podobě tělocvičny, vnitřního atria, jídelny a další zázemí. Bude vybavena dobře zařízenými dílnami a laboratořemi. Samozřejmostí je dostupnost internetu prostřednictvím wi-fi připojení.  Projekt myslí i na bezpečnost studentů i učitelů: Škola bude vybavena novými mechanickými bezpečnostními prvky, tísňovým a poplachovým systémem, různými úrovněmi zabezpečení pro vstup nebo vjezd do areálu školy. V Praze tak vzniká moderní škola 21. století.

Nová metodika hodnocení kvality budov

Unikátní projekt se vymyká běžným standardům především svou komplexností. Nově vznikající inteligentní budovy se obvykle zaměřují pouze na některá hlediska, například enviromentální dopady provozu stavby, zateplení budov atd. Případ revitalizace školy COPTH však svým provedením přesahuje také do sociálně-kulturních i ekonomicko-organizačních oblastí. Mimořádně precizní a kvalitní příprava projektu revitalizace byla oceněna historicky prvním zlatým certifikátem kvality návrhu budovy SBToolCZ. Jde o metodiku zabývající se úrovní komplexní kvality budov, Sustainable Building Tool (SBToolCZ). Tato metodika stanovuje tři základní kritéria pro inteligentní budovy
– environmentální, sociálně-kulturní a ekonomicko-organizační. U dotačních projektů bývá zvykem se zaměřovat zejména na první, případně třetí kritérium. V případě revitalizace COPTH jde ale o projekt ojediněle komplexní.

Cenové náklady na realizaci projektu by měly dle plánu činit cca 220 milionů Kč bez DPH. Přestavbě přitom předchází ekologické odstranění většiny původních částí budovy. S ohledem na azbest, který byl při stavbě původní budovy použit, je potřeba postupovat maximálně opatrně.

Přestavba školy byla zahájena v druhé polovině září tohoto roku, přičemž dokončení realizace je plánováno na květen 2021. Projekt je veden společností ECOTEN, která se specializuje na energeticky šetrné budovy, a zhotovitelem je společnost SUBTERRA. Na pilotní revitalizaci školy budou navazovat rekonstrukce dalších vzdělávacích zařízení. Program byl spuštěn díky Operačnímu programu Praha –pól růstu ČR, tedy za spolupráce Magistrátu hl. m. Prahy a výraznému příspěvku ze zdrojů Evropské unie.

Nová šance pro české učňovské školství

České učňovské vzdělávání je dlouhodobě opomíjenou oblastí. Češi jsou vůči klasickým řemeslům skeptičtí, zájem o studium odborných oborů je nízký. Magistrát hlavního města Prahy chce přispět k tomu, aby se pozice učňovského školství zlepšila, přičemž revitalizace škol je jednou z cest, jak odborné školství opět posunout do pozice atraktivního vzdělání, které dává studentům zajímavou perspektivu do budoucna. „Chceme, aby se učňovské a střední odborné školství dostalo do popředí zájmu studentů. Praha podporuje řadu projektů, které mají učňovské školství zatraktivnit. Revitalizace COPTH je ale ve své komplexnosti projektem, který bude nastavovat úplně nové standardy,“ komentuje revitalizaci školy PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, volného času, vědy, inovací a podpory podnikání.