Komatsu potřebu bagr

Povodí Moravy svolalo jednání pracovní skupiny Sucho 2018

 

Letošní sucho s nástupem už během jara potvrzuje trend předchozích let. Nedostatek srážek a vysoké teploty mají za následek nejen nízké průtoky v řekách, ale také snížené hladiny v některých vodních nádržích. Poprvé za 40 let se vodohospodářům nepodařilo po zimě naplnit vodní nádrž Vranov. Povodí Moravy, s. p. proto už nyní svolalo setkání pracovní skupiny Sucho 2018, aby projednalo možná opatření směřující k omezení dopadů sucha v oblastech povodí Dyje a Moravy.

Jednání pracovní skupiny Sucho 2018 se zúčastnili zástupci krajských vodoprávních úřadů, vodoprávních úřadů dotčených měst, odběratelé vody na závlahy, zástupci Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, Národního parku Podyjí, zástupce společnosti EON a dalších organizací. „Našim cílem bylo především seznámit zástupce pozvaných organizací s aktuální hydrologickou situací v povodí Moravy a Dyje a seznámit je s opatřeními, která podnikáme. Na setkání jsme představili také nepříznivé scénáře možného vývoje situace na nádržích s vodárenským odběrem. Zdůraznil bych, že v tuto chvíli jsou zásoby vody ve vodních nádržích dostatečné, aby pokryly potřeby obyvatel na pitnou vodu, potřeby infrastruktury a průmyslu, v neposlední řadě také zemědělců na závlahy,“ popisuje průběh jednání generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo ve středu 23. 5. na ředitelství Povodí Moravy, s. p. v Brně.

Pracovní skupina Sucho 2018 vyzvala k hospodárnému využívání vodních zdrojů, doporučila provádět intenzivní kontroly nepovolených odběrů povrchové vody a kontroly dodržování manipulačních řádů vodních děl. „V případě zhoršující se situace pracovní skupina doporučila zvážit krácení a omezení vodoprávně povolených odběrů a mimořádné manipulace na vodních dílech s cílem zajistit odběry vody pro prioritní zásobování obyvatel a infrastruktury pitnou vodou. Vedle toho skupina doporučila prověřit připravenost dotčených subjektů na opatření v době možného stavu nouzového zásobování obyvatelstva a infrastruktury pitnou vodou. Jde pouze o preventivní opatření, jejichž prověření je však z našeho pohledu velmi důležité,“ shrnuje závěry jednání Gargulák.

Napjatá bilance v povodí Dyje je již od podzimu loňského roku, kdy Povodí Moravy, s. p. bylo nuceno přistoupit k mimořádné manipulaci na VD Vranov spočívající ve snížení odtoku. Tímto opatřením se podařilo ve VD Vranov ušetřit cca 10 mil. m³ vody pro další budoucí nadlepšování průtoků. Takto ušetřené množství vody může být v případě naplnění nepříznivých scénářů velmi důležité. Plně jsou využívány možnosti manipulačních řádů ke zvýšení akumulace vody v nádržích, aby byla částečně kompenzována absence srážek v tomto povodí. Povodí Moravy, s. p. už minulý týden vydalo doporučení adresované obcím s rozšířenou působností, aby na základě posouzení situace sucha na svém území provedly příslušná opatření, zejména kontroly povolených i nepovolených odběrů z vodních toků. Pracovní skupina Sucho 2018 bude reagovat na očekávané scénáře dopadů sucha a to navržením a přijetím organizačních a technických opatření. Svolané setkání tedy představuje další důležitý krok, jehož cílem je minimalizovat dopady dlouhodobého sucha na oblast dodávky vody pro vodárenské účely, potřeby infrastruktury a průmyslu, pro závlahy a také pro udržení ekologické funkce toku a na vodu vázaných ekosystémů.

„Úloha vodních nádrží je v tuto chvíli pro hospodaření s vodou naprosto zásadní. Kvůli nízkým průtokům v řekách pokrývají potřeby pro zásobování surovou vodou i potřeby dalších odběratelů včetně zabezpečení života v řekách. Díky srážkám v minulém týdnu byly hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje převážně stagnující. Celkem za poslední měsíc vodní nádrže nadlepšily průtoky v řekách pod nádržemi o 26 mil. m³ vody, což představuje přibližně součet celkového objemu vodních nádrží Brno a Opatovice. Nejvíce dotovanými řekami jsou Dyje, Jihlava a Svratka,“ vysvětluje Gargulák.

Vzhledem k dlouhodobému měsíčnímu průměru jsou vodnosti většiny toků podnormální. Hladinu vody pod hranicí sucha hlásí 16 stanic převážně na menších tocích. Nejnižší vodnosti jsou aktuálně v povodí Bečvy (25 % normálu), v povodí Dyje jsou nejnižší vodnosti na vodním toku Želetavka (jen 10 %) nebo na řece Dyji nad nádrží Vranov na 18% normálu, na ostatních tocích jsou vodnosti v rozmezí 20 - 43 % normálu.

Foto: Povodí Moravy, s.p.