Komatsu potřebu bagr

PDS VYHLAŠUJE OTEVŘENÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE PROJEKČNÍCH PRACÍ PROJEKTU MĚSTSKÉHO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ V PRAZE DOLNÍCH POČERNICÍCH

Pražská developerská společnost (PDS) vypisuje výběrové řízení na dodavatele projekčních prací první části městské bytové výstavby v Praze Dolních Počernicích, která zahrnuje přibližně 250 nájemních bytů. Vybraný dodavatel zpracuje projekt nejméně pro vydání územního rozhodnutí případně stavebního povolení. Veškerá dokumentace k výběrovému řízení je k dispozici na profilu PDS v Tender aréně. Nabídky je možné podávat do 18. července 2022 do 14 hodin.

Městské nájemní bydlení v Dolních Počernicích

Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 ha jsou jedním z největších rozvojových území hl. m. Prahy, které je možné využít pro rezidenční výstavbu. Svěřené území PDS rozdělila na tři projektové části, které by měly být realizovány postupně v letech 2025 až 2034: 

  • Projekt 1 zahrnuje výstavbu cca 250 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2021)
  • Projekt 2 zahrnuje cca 550 bytů (schváleno Radou HMP v roce 2022)   
  • Infrastruktura (veškeré sítě, kanalizace, odpad, dopravní napojení schváleno Radou HMP 2022).

V Dolních Počernicích chystáme novou čtvrť v podobě zahradního města, která bude šetrná ke svým obyvatelům i k životnímu prostředí. V horizontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, malé náměstí s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé.  V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určená významná plocha,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Výběrové řízení na Projekt 1

Formou architektonických workshopů PDS zpracovala urbanistickou a typologickou koncepci celého území (tzv. master plan). Společně s vybraným dodavatelem projekčních prací PDS vyvine velké úsilí, aby byla do této koncepce zahrnuta i pokročilá řešení enviromentálních energetických návrhů a v úzké spolupráci s MČ Praha Dolní Počernice i potřebné sociální prvky.“ říká Petr Urbánek, ředitel PDS, a doplňuje: „projekt tímto způsobem přispěje k vytvoření nových pracovních příležitostí a k plnění Klimatického plánu hl. m. Prahy.“    

Všechna výběrová řízení vypisovaná PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020). Kritérii otevřeného výběrového řízení jsou nabídková cena, profesní zkušenosti a architektonická ocenění realizačního týmu.

Tato investiční akce byla schválena letos v lednu Investičním expertním výborem PDS a v dubnu Radou hl. m. Prahy.  

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření více než 600 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu až 10 let.