Banner PURLIVE

Vsakování dešťových vod

Vsakovací systém X-Box není jen vsakování

Při výstavbě každé budovy má stavitel a projektant povinnost vyřešit správné hospodaření s dešťovou vodou na pozemku. V české legislativě tuto problematiku řeší norma vodního hospodářství TNV 75 9011 a udává jako prioritní technický způsob odvodnění vsakováním s minimalizací pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu.

Vsakování vody má velký bezpečností význam z pohledu povodní a navíc se doplňují zásoby podzemní vody, které se stále zmenšují.

 

Hospodaření s dešťovou vodou v české legislativě

Hospodaření s dešťovou vodou má oporu v české legislativě. Při stavbě rodinného domu nebo průmyslové haly se setkáváme s požadavkem stavebního úřadu na minimalizaci pouštění dešťové vody do kanalizačního řádu. Požaduje se „likvidace“ dešťové vody na pozemku stavby vsakováním. Zpevněných ploch stále přibývá a tím je více a více omezováno přirozené vsakování. Na zem spadne v průměru až 1000 l/m2rok a kdyby vše odteklo do kanalizační sítě, nutně by docházelo k jejímu přetěžování a plnění vodních toků. Zároveň se tím snižuje hladina podzemní vody a podzemní zdroje rychleji vysychají. A také rychlý odtok vody z velkých území při přívalových deštích způsobuje povodně. Vsakování vody má proto velký bezpečností význam a navíc doplňuje zásoby podzemní vody, které se stále zmenšují.

 

Technická norma vodního hospodářství TNV 75 9011 popisuje 3 způsoby odvodnění pozemku s prioritou dle uvedeného pořadí. Pokud jsou vhodné místní podmínky, voda by se měla vsakovat. Při horších vsakovacích podmínkách se kombinuje vsakování s retencí a regulovaným odtokem. Pokud vsakování není možné, přistoupí se k retenci a regulovanému odtoku do povrchových vod, anebo, a to v nejzazším případě, do jednotné kanalizace.

 

Vsakovací galerie i pro nákladní vozy

Vsakování se řeší pomocí podzemních instalací vsakovacích bloků, ze kterých se sestavují celé podzemní vsakovací galerie, kde se voda při dešti akumuluje a následně se vsakuje do podloží. Vsakovací galerie se navrhují dle velikosti odvodňované plochy a hodnoty koeficientu filtrace zeminy tzn. rychlosti vsakování. Do odvodňované plochy započítáváme vodu ze střech a zpevněných ploch jako jsou příjezdové cesty, terasy, chodníky. Návrh bloků také závisí na požadované únosnosti a výšce podzemní vody.

Vsakovací bloky X-Box, které dodává společnost RONN Water Management s.r.o., mají nosnost přes 600 kN/m2. Při uložení pod komunikací spolehlivě unesou i váhu nákladních aut, která pojíždí po povrchu při minimálním krytí. Nosnost bloku umožňuje instalaci i ve větších hloubkách. Vysoká pevnost je důležitá hlavně z dlouhodobého hlediska, kdy musí trvale odolávat neustálému působení tlaku od zeminy bez jakékoliv deformace.

 

Vsakovací bloky X-Box již od 10 cm

Pro běžné použití si vystačíme se standardními bloky X-Box SP s únosností 300-350 kN/m2. Unikátní systém vsakovacích bloků umožňuje výškovou úpravu vsakovací sestavy v rozmezí standardních výšek 100-200-300-400-500-600 mm. To umožňuje snadněji přizpůsobit návrh a výškové umístění geologickým podmínkám. Například při zvýšené hladině podzemní vody stačí použít vsakovací boxy vysoké 20 nebo 30 cm. Komplexní systém je tvořen převážně vsakovacími boxy X-Box , ale při kombinaci s čistícími a kontrolními boxy C-Box vytvoříme optimální systém, který bude funkční desítky let. S pomocí geotextilie, kterou oddělíme kontrolní C-Box od standardních vsakovacích boxů, vytvoříme dodatečný sedimentační a kontrolní prostor. Vznikne jedna podélná linie, kterou je velice snadné kontrolovat a případně čistit.

 

Ochrana vodních zdrojů se systémem Biocalith – těžké kovy a oleje musí pryč

V současné době nesmíme zapomínat také na problematiku těžkých kovů. Při dešti se do vody dostávají nečistoty z ocelových střech nebo parkovišť, olovo nebo měď z brzdových destiček, výfuků apod. Těžké kovy, na rozdíl od minerálních olejů, se v půdě nerozkládají, ale ukládají. Připravovaná legislativa zahrnuje i tuto problematiku. Firma RONN již nyní navrhuje filtrační systémy a materiály, které odstraňují ropné minerální látky a zároveň zachycují jemné částice těžkých kovů. S použitím žlabů MEA CLEAN s filtračním substrátem Biocalith můžeme eliminovat pouštění těchto částic do půdy, a to již přímo v průběhu odvádění vody ze zpevněných ploch. Filtrační substrát má dvě složky. Biocalith MR likviduje biologickou cestou veškeré běžné minerální látky, které se vyskytují v dešťové vodě z běžného provozu. Biocalith K naopak na sebe váže těžké kovy a při průměrném znečištění má životnost 20-30 let. V případě ocelových střech se navrhuje speciální předčišťovací jímka s filtrem těžkých kovů. Jen tak můžeme zajistit, že se do půdy a do spodních vod nedostanou našemu zdraví nebezpečné látky.

Vsakovací systémy již dlouho nejsou pouze jednoduché konstrukční prvky pro zachycení co největšího objemu vody. Vývoj celé problematiky posunul požadavky na vsakování tak, aby byla nejen dodržena vysoká pevnost a snadná údržba po celou dobu své životnosti. Ale hlavně, a to v neposlední řadě, aby se dbalo na kvalitu vody pouštěné do podzemí.

Jan Ochec, produktový manažer RONN Water Management s.r.o., www.ronn.cz


 

65y3oc8gsklgyshfh3sb.jpg

a) Přirozené směrování  vody v přírodě

 

 

wwq5bepl3w1zsqt5srca.jpg

b) Směrování vody u zpevněných ploch bez regulace

 

Regulovaný odtok dešťové vody je nedílnou součástí nové výstavby pro zachování přirozeného koloběhu vody.


xizc9rzqu3u8crm59ch2.jpg

Komplexní vsakovací systém RONN

a. Kontrolní a čistící box, slouží zároveň jako sedimentačni komora
b. Filtrační geotextilie
zabraňuje pronikání sedimentů do vsakovací galerie
c. Vsakovací bloky s možností přesné výškové adaptace
d. 20–30 cm silná dodatečná vsakovací a filtrační vrstva Biocalith MR čistí vodu od olejů


 


25ikk1f3hi39xapspaxw.jpg

Filtrační žlab MEA Clean s filtračním substrátem Biocalith. Složka K pro odbourávání těžkých kovů je bílé barvy, nad ní je vložena složka MR pro likvidaci minerálních látek.

 

 

 

1ogq5ovdhcf5zv01zfdt.jpg

Předčišťovací jímka RONN s filtrem těžkých kovů.zeeth1tx6rhs06v0ojf7.jpg

Spojení vsakovacích systémů RONN X-Box (výšky 60 cm) s kontrolním a čistícím C-Boxem.upkkl5azfgxi7tpe2qme.jpg

RONN - Vsakovací X-Box výšky 10 cm.
rth5qxct6rprpztg6oz3.jpg

Instalace vsakovacích systémů RONN X-Box na geotextilii.
d06fhjbhmi9bmeuv5dh2.jpg

RONN - Vsakovací X-Box výšky 30 cm.