Terran - Klobouk
5:40

Systém pro odvodnění, akumulaci a vsakování dešťových vody AS-NIDA

Mezi ověřená řešení v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, která využívají města a obce po celé Evropě, patří již řadu let systém pro odvodnění, akumulaci a vsakování dešťové vody AS-NIDAFLOW a AS-NIDAPLAST.

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území, proto vodní zákon společně se stavebním zákonem ukládají všem stavebníkům upravit současně i nakládání s dešťovými vodami. Zákonné nakládání se srážkovými vodami upřednostňuje vsakování, pak přichází v úvahu regulované vypouštění do vod povrchových, až úplně poslední možností je vypouštění dešťových vod do stokového systému.

Malé průměry kanalizačních potrubí nebo nedostatečná kapacita koryt místních recipientů nedovolují dostatečně rychle převést potřebná množství spadlých dešťových vod. Stokové sítě se tím stávají při delších deštích kriticky přetížené, což může vést k vážným problémům jak v samotných sítích, tak v objektech navazujících na stokové sítě. Rekonstrukce kanalizační sítě či meliorace koryt recipientů je ekonomicky velmi nákladná, někdy i technicky nemožná. Obvykle je tento problém limitní pro další urbanistický rozvoj dané lokality a dopady těchto problémů zná na vlastní kůži mnoho obyvatel České republiky.

Řešením tohoto problému je vybudování zasakovacích objektů nebo zpomalovacích retenčních objektů.