husqvarna

Nový Sendwix 200: až pět podlaží a více místa!

S novou vápenopískovou tvárnicí KMB SENDWIX 200 lze postavit až pětipodlažní dům s vynikajícími tepelnětechnickými vlastnostmi. Navíc beze ztrát obytného prostoru.

 

Vápenopískové materiály se svými vynikajícími fyzikálně mechanickými vlastnostmi se stále více prosazují při výstavbě rodinných, bytových a občanských staveb. Vápenopískový zdicí systém SENDWIX od firmy KM Beta, největšího českého výrobce střešních tašek, vápenopískových a pálených cihel a suchých maltových směsí, představuje moderní materiál určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelně technických požadavků pro daný typ stavby. Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu bytových a občanských staveb do pěti podlaží.

ct4t1bhogpo88oycq5zy.jpg

Co je Sendwix?

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace s tloušťkou od 120 mm pro běžné stavby, od 240 mm pro nízkoenergetické stavby a nad 300 mm pro pasivní stavby. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 175, 200, 240 a 290 mm. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů nabízí investorům své vynikající vlastnosti jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

 

Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm

 

a)      Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.

b)     Volitelnost tepelně technických parametrů

Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.

c)      Zvuková izolace

Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje poža­davky normy na zvukovou izolaci stěn.

d)     Akumulace

Schopnost akumulovat teplo, díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě.

e)      Vysoká pevnost

Vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha.

f)       Rychlé a jednoduché vedení instalací

Bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD  jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti sekáním drážek.

 

Unikátní vlastnosti systému KMB Sendwix se odvíjejí od specifických stavebně fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva: nadstandardní tepelná izolace, extrémní tepelná akumulace, výjimečná akustická izolace, nízká tloušťka, architektonická variabilita, nízká cena.

 

Vynikající tepelnětechnické parametry

Základ pasivních a nízkoenergetických domů spočívá ve vynikajících tepelnětechnických parametrech a eliminaci tepelných mostů. Unikátní certifikovaný systém vícevrstvého zdiva KMB SENDWIX si již dnes zachovává velké rezervy pro potenciální zvyšování požadavků. Svědčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,30 – 8,10 (m2. K)/W a nízký součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,30 – 0,12 W/(m2. K). Každá varianta systému (M, P, L) sestává z různých typů zateplení a povrchové úpravy fasády, které se liší tloušťkou i tepelnětechnickými parametry. To umožňuje projektantovi či investorovi nastavit požadované výsledné parametry tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle stavebního záměru. Únikům tepla brání efektivněji než jednovrstvé konstrukce a překonává nejen závazné, ale i doporučené požadavky normy. Umožňuje širokou škálu výrazných úspor spotřeby tepla v pasivních (do 15 kWh/m2/rok), nízkoenergetických (do 50 kWh/m2/rok) a energeticky úsporných (do 90 kWh/m2/rok) domech. Uvedená spotřeba tepla je v ostrém kontrastu s většinou v současnosti postavených rodinných domech (130 až 200 kWh/m2/rok).

 

Tepelná akumulace

Tepelnětechnické parametry jsou pro pasivní a nízkoenergetické domy prvořadé, neboť minimalizují vstupy primární energie. Oproti vylehčeným jednovrstvým konstrukcím má systém KMB SENDWIX díky své vysoké hmotnosti užitečný bonus – schopnost tepelné akumulace. Denně užívaná stavba tak překonává výkyvy teplot během roku zejména v jarním a podzimním období, ale i během dne (den a noc), aniž by bylo třeba spustit vytápění. To umožňuje zkrátit otopnou sezonu až o celý měsíc. Stejné akumulační schopnosti pak v letním období udržují stabilní teplotu vnitřního prostředí proti vysokým denním venkovním teplotám.

 

Akustické vlastnosti

Protihluková ochrana je předpokladem nerušeného bydlení a díky zdicímu systému SENDWIX jí lze snadnou dosáhnout. Norma stanovuje mezi dvěma obytnými místnostmi jednoho bytu a místnostmi druhého bytu nebo veřejnými prostory domu váženou vzduchovou neprůzvučnost R´w = 53 dB. SENDWIX 8DF-LP AKU vytváří mimořádnou akustickou pohodu (Rw až 56 dB) již při tloušťce 240 mm. Jednotlivé varianty kvádrů 8DF jsou při tloušťce 240 mm předpokladem dosažení akustické pohody v celé budově (R´w 42 až 54 dB). Vnitřní nenosné zdivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanou R´w 42 dB mezi jednotlivými místnostmi téhož bytu již při tloušťce 115 mm.

 

Jednoduchá a rychlá výstavba

Rychlá a jednoduchá výstavba se zdicím systémem KMB SENDWIX zvyšuje pravděpodobnost dokončení stavby v plánovaném termínu. Exaktní tvary a shodné velikosti všech prvků umožňují přesné zdění, které šetří nejen čas, ale i peníze. Rychlost a nenáročnost výstavby umožňuje i styčná plocha kvádrů, kterou tvoří systém pero a drážka pro tzv. suchý spoj. Na vápenopískových kvádrech se nacházejí ergonomické úchyty, které při přesném zdění usnadňují manipulaci s kvádry. Výsledkem zdění je nejen rovnost povrchu stěny, ale i efektivita práce (0,36 až 0,5 h/m2) po celou dobu realizace. Tenkovrstvým lepením kvádrů na maltu s tloušťkou ložné spáry pouze 2 mm se výrazně šetří spotřeba maltových směsí. Množství spotřebovaného materiálu redukuje i nanášení tenkovrstvé omítky, které je možné pouze u velmi přesných materiálů. Efektivitu práce na stavbě pozitivně ovlivňuje i minijeřáb MK 300, který společnost KM Beta, a. s., zapůjčí, přičemž vyškolí i jeho obslužný personál.

 

Zdravé bydlení

Vysoký obsah radionuklidů ve stavebních materiálech může mít nepříznivý vliv na zdraví člověka. Mezi všemi stavebními materiály mají vápenopískové cihly jednu z nejnižších hodnot radionuklidu, které se každoročně potvrzuje nezávislými měřeními. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty radionuklidu I = 0,26, přičemž nejvyšší doporučená hodnota indexu hmotnostní aktivity I = 0,5.

 

Optimální vnitřní mikroklima

Tepelnětechnické parametry pasivních a nízkoenergetických domů může výrazně zhoršit nasákavost stavebního materiálu. Zdicí prvky systému KMB SENDWIX charakterizuje nízká nasákavost (10 až 18 %) a s tím spojená vysoká mrazuvzdornost. Materiál má díky příznivým parametrům příjmu a výdeje vlhkosti mimořádný význam z hlediska pobytu osob v uzavřených prostorech. Celoročně udržuje optimální mikroklima budovy. Příliš nízká vlhkost vzduchu totiž vysušuje sliznice dýchacího ústrojí, snižuje obranyschopnost organismu a zvyšuje možnost infekce. Příliš vysoká vlhkost vzduchu v kombinaci se sníženými tepelněizolačními vlastnostmi obvodových konstrukcí zase způsobuje vznik plísní, které ohrožují lidské zdraví. 

 

Kvalitní servis

Filozofie společnosti KM Beta, a. s., je ulehčit stavební proces všem jeho účastníkům. Nabízí bezplatný výpočet potřebného množství stavebního materiálu na zdění, zateplení stavby, ale i úpravy povrchů podle projektové dokumentace. Pracovníci KM Beta, a. s., jsou vždy nápomocni bezplatnou konzultací – ať už se jedná o pomoc investorům, architektům nebo realizačním společnostem. Pomoc představuje rovněž doprava materiálu na místo určení v dohodnutém termínu.

 

Výhodná cena

Ve společnosti KM Beta, a. s., neplatí, že dobrý servis a péče o zákazníka vyhánějí cenu zdicího systému do závratných výšek. Ta je totiž srovnatelná s cenou standardních jednoplášťových konstrukcí. Užitek, který díky svým vlastnostem KMB SENDWIX nabízí, vysoce převyšuje možnosti jednoplášťových konstrukcí. Je přece určen pro energeticky úsporné až pasivní domy a přináší výrazné úspory tepla i kratší otopnou sezonu. Investoři získají navíc i užitkovou plochu, díky přesnému zdění se šetří se stavebním materiálem a kratší je také časový interval trvání stavebních prací.

Více na www.sendwix.cz