Terran - Klobouk

Len polovica malých stavebných spoločností ďalej vzdeláva svojich zamestnancov.

Bratislava – 26. marca – Zamestnanci v slovenských stavebných spoločnostiach nemajú príliš veľa príležitostí pre rozvoj a zdokonaľovanie svojich vedomostí a skúseností. Najhoršie podmienky panujú v malých firmách. Podľa výsledkov rozsiahleho výskumu, ktorý vznikol kvôli pripravovanej knihe experta na oblasť manažmentu a personalistiky v stavebníctve Filipa Bušinu, firmy svojich ľudí najčastejšie informujú o legislatívnych požiadavkách a normách. Medzi malými spoločnosťami zaisťuje najrôznejšie školenia a kurzy pre zamestnancov len každá druhá. Publikácia ´Personálny management v stavebníctve´ vychádzajúca z výskumu  viac ako sto päťdesiatich stavebných spoločností na Slovensku vyjde na konci marca.

V stavebníctve sa uplatnia najčastejšie učni a ľudia so základným vzdelaním. Prevažnú väčšinu zamestnancov totiž tvoria robotnícke profesie. S veľkosťou spoločnosti rastú aj nároky na počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ktorí ju riadia. Rozsiahla štruktúra veľkých firiem si totiž žiada väčšie množstvo  ľudí na vedúcich pozíciách. Podľa výskumu experta na personalistiku v stavebníctve Filipa Bušinu ide  približne  o pätinu všetkých ľudských zdrojov (20 percent zamestnancov má vysokoškolské vzdelanie.

Nie každý zamestnávateľ sa ale uspokojí s tým, čo jeho zamestnancom poskytlo štátne, prípadne súkromné školstvo. Firmy majú pre niektoré profesie spracované plány individuálneho rozvoja. Nie je ich ale veľa. Veľké spoločnosti s nimi pracujú v dvoch pätinách prípadov. „Malé spoločnosti plán individuálneho rozvoja niektorých profesií väčšinou nemajú, jeho existenciu potvrdili len v deviatich percentách prípadov,“ doplnil výsledky Filip Bušina.

To, že pre svojich zamestnancov pripravujú pracovné kurzy, školenia a iné formy vzdelávania  potvrdila len mierna väčšina stavebných spoločností.  Podľa výsledkov výskumu, ktorý Filip Bušina realizoval v minulom roku (2013), sú tieto vzdelávacie procesy najčastejšie zamerané na osvojenie legislatívnych požiadaviek a nových noriem a realizujú ich priemerne viac ako dve tretiny spoločností (69 percent).  V prípade veľkých firiem školenie na legislatívu dokonca potvrdili všetci personalisti. Čím je stavebná firma väčšia, tým sú podľa výsledkov výskumu vzdelávacie kurzy častejšie. „Iba polovina spoločností ale potvrdila, že svoje školenie cieli tiež na dlhodobý odborný rast pracovníkov a ešte o dve percentá menej ich pre svojich zamestnancov pripravuje pracovné kurzy, ktoré ich majú naučiť používať nové prístroje  (techniku) a nové technologické postupy,“ povedal expert na manažment v stavebníctve Filip  Bušina.

Z priemeru opäť vybočovali veľké firmy, z ktorých dlhodobý odborný rast pracovníkov potvrdili štyri pätiny (ale len 43 percent malých firiem).