4. 2018 | Magazín

Stavebniserver.com/magazín 41 Materiály a technologie V Česku jsou stále populárnější dálkové odečty. Za několik let budou plošným standardem Zdroj: ENBRA, a.s. Ještě před několika lety bylo při odečtu spotřeby vody či tepla jediným řešením vpuštění cizí osoby do domácnosti. Toto řešení je však již zastaralé a nekomfortní, kladoucí zbytečné časové nároky na uživatele, při očekávání návštěvy odečitatele. Už dnes se proto instalují měřiče s funkcí rádiové komunikace, které umožňují provést odečet na dálku nebo sledovat spotřebu prakticky v reálném čase. Díky chystané evropské legislativě by mělo být toto řešení do budoucna běžným standardem. Odborníci taktéž počítají s dalším rozvojem této technologie a jejím navázáním na takzvaný internet věcí. kém prostředí je takzvaný odečet pochůz- kou, kdy pracovník provádí za pomoci mo- demu a terminálu odečet buď ve společných prostorách domu nebo vně objektu. Systém je však možné doplnit i o takzvané uzly při- pojené k internetu. Data jsou v takovém případě sbírána průběžně a je možné je sledovat on-line. Díky tomu má uživatel své spotřební chování pod kontrolou, například i díky porovnání s předchozími obdobími. Může tak zavčas reagovat na různé výkyvy ve spotřebě a ve výsledku uspořit více než v případě, kdy je seznámen až s konečným ročním vyúčtováním. Přístup uživatelů k průběžným datům bývá zpravidla pasivní. Najdou je tedy nejčastěji po přihlášení k internetovému smart-mete- ringovému portálu, jenž je navázán na ob- jekt, ve kterém člověk bydlí. Druhou, zatím méně častou variantou jsou automatické zprávy o výkyvech ve spotřebitelském cho- vání, například formou e-mailů či SMS zpráv, které mohou sloužit i jako varování. Součas- né řešení pomocí rádiových uzlů je určitým předstupněm modernizace odečtů v bu- D oby, kdy musel člověk při odečtu spo- třeby vody či tepla otevírat cizím oso- bám, pomalu mizí. Čím dál populárnějším řešením je totiž používání indikátorů topných nákladů i měřičů spotřeby s funkcí rádiové komunikace. Ty pro uživatele i pro rozú- čtovatele znamenají větší komfort. Vychá- zejí přitom z takzvaného Smart Meteringu – uceleného systému automatického sběru dat z měřičů spotřeby a jejich následné- ho zpracování. „N ejmodernější indikátory umožňují vysílat údaje o naměřených spotře- bách k vybranému datu, v předem daných intervalech po celý rok a odečet tedy není vázaný na konkrétní datum odečtu. Při kont- role, která je výrazně rychlejší než u starších modelů, tak není vůbec potřeba vstupovat do domu.“ řekl Ivo Winkler , vedoucí tech- nického oddělení společnosti Enbra , která se zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby tepla a vody. Současným nejčastějším řešením v čes- doucnu, které budou navázá- ny na takzvaný internet věcí. „V tomto ohledu lze očekávat nástup dalších moderních technologií. Zanedlouho by tedy mělo být standardem, že si uživatelé budou moci veš- kerá data prohlížet přehledně například ve svém chytrém te- lefonu v reálném čase. Odečet prostřednictvím rádiových uzlů jim k tomu ostatně již nyní poskytuje veške- rá potřebná data. Rozhraní aplikace jim dá pouze vhodnou a přehlednou grafickou po- dobu,“ doplnil Ivo Winkler. Na modernizační trend v oblasti odečtů se snaží reagovat i evropská legislativa. Jak uvádí návrh novely směrnice o energetické účinnosti z roku 2016, od 1. ledna 2020 by měly být v tuzemsku instalovány pouze měřiče a indikátory, které umožňují dálkový odečet. U již instalovaných přístrojů, kte- ré toto neumožňují, by se pak funkce buď musela aktivovat, nebo by byly do 1. ledna 2027 nahrazeny odečitatelnými přístroji. Po- kud tedy dojde ke schválení návrhu, zhru- ba za osm let tak již bude možné provést odečet pouze na dálku. „Postupně lze nejen u těchto zařízení počítat s možností připo- jení k systému takzvané chytré domácnosti, její chod tak bude v budoucnu energeticky výrazně úspornější než doposud. Funkcí pro dálkový odečet mohou být totiž vybaveny nejen indikátory topných nákladů, ale i vo- doměry, měřiče tepla, plynoměry či elektro- měry,“ uzavřel Winkler.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=