4. 2018 | Magazín

32 Materiály a technologie Promat - Komplexní systém požární bezpečnosti staveb Text: Ing. Jan Chmelař, foto: Promat s.r.o. Promat je technicky zaměřená firma, která se zabývá preventivní protipožární bezpečností staveb; působí již řadu let v různých zemích Evropy i světa. Stále vyvíjíme speciální protipožární systémy zajišťující bezpečnost staveb, které splňují v jednotlivých zemích všechny požadavky stanovené stavebním zákonem a odpovídajícími normami. ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvo- řený požárně ochrannými deskami nahradit ná- těrem PROMAPAINT ® -SC4. Nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu, určený k ochraně ocelo- vých nosníků, sloupů a prutů příhradoviny. Půso- bením požáru nátěr PROMAPAINT ® -SC4 napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu. Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu Je-li z architektonických důvodů poža- dováno zachování kruhového průřezu prv- ku, lze použít kalciumsilikátové segmenty PROMATECT ® -FS nebo obkladový systém PROMATUBEX ® pro jejich obklad. Jedná se N aším cílem je zajistit komplexní protipožár- ní ochranu budov pomocí projektových řešení, podpořenou stálou odbornou poraden- skou službou a rozvojem výroby a sortimentu. Naším hlavním produktem v této oblasti jsou různé typy kalciumsilikátových požárně ochran- ných desek PROMATECT ® bez azbestu. Vedle požárně ochranných desek dodává naše firma širokou paletu výrobků; např. materiály zpěňující v případě požáru, těsnící pásky, požárně ochran- nou maltu, požárně ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potru- bí stěnami a stropy. Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi ne- hořlavé materiály. Při zvýšení teploty o 556 K, což je zhruba po 5 minutách, dochází ke ztrátě únosnosti a celkové stabilitě stavební konstruk- ce. Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti, musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny. Obklad pravoúhlého průřezu z požár- ně ochranných desek PROMATECT ® zajišťuje, že kritické teploty oceli bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. K ob- kládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT ® nejsou zapotřebí žádné nosné a závěsné konstrukce. Obklad pak již nemusí být připevněn na ocel či beton. Má-li z architektonických důvodů zůstat padě požáru a zvyšují její tepelně izolační vlastnosti. Promat - Komplexní systém požární bezpečnosti staveb Promat je technicky zaměřená firma, která se zabývá preventivní protipožární bezpečností staveb; působí již řadu let v různých zemích Evropy i světa.Stále vyvíjíme speciální protipožární systémy zajišťující bezpečnost staveb,které splňují v jednotlivých zemích všechny požadavky stanovené stavebním zákonem a odpovídajícími normami. Naším cílem je zajistit komplexní protipožární ochranu budov pomocí projektových řešení, podpořenou stálou odbornou poradenskou službou a rozvojem výroby a sortimentu. Naším hlavním produktem v této oblasti jsou různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek PROMATECT® bez az- bestu. Vedle požárně ochranných desek dodává naše firma širokou paletu výrobků; např. materiály zpěňující v případě požáru, těsnící pásky, požárně ochrannou maltu, požárně ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy. Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé ma- teriály. Při zvýšení teploty o 556 K, což je zhruba po 5 minutách, dochází ke ztrátě únosnosti a celkové stabilitě stavební konstrukce.Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti,musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny. Obklad pravoúhlého průřezu z požárně ochranných desek PROMATECT® zajišťuje, že kritické teploty oceli bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. K obkládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT® nejsou zapotřebí žádné nosné a závěsné konstrukce. Obklad pak již nemusí být připevněn na ocel či beton. Má-li z architektonických důvodů zůstat ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvořený požárně ochrannými deskami nahradit nátěrem PROMAPAINT®-SC4. Nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu, určený k ochraně ocelových nosníků, sloupů a prutů příhradoviny.Působením požáru nátěr PROMAPAINT®-SC4 napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu. Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu Je-li z architektonických důvodů požadováno zachování kruhového průřezu prvku, lze použít kalci- umsilikátové segmenty PROMATECT®-FS nebo obkladový systém PROMATUBEX® pro jejich obklad. Jedná se o segmentové prvky, které jsou k nosnému prvku přilepeny. Poté je možné provést libovol- nou povrchovou úpravu. Oblad ocelových konstrukcí stém požární bezpečnosti staveb rá se zabývá preventivní protipožární bezpečností staveb; působí již řadu let v různých ální protipožární systémy zajišťující bezpečnost staveb,které splňují v jednotlivých zemích zákonem a odpovídajícími normami. Naším cílem je zajistit komplexní protipožární ní, podpořenou stálou odbornou poradenskou službou a rozvojem výroby a sortiment . jsou různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek PROMATECT® bez az- dodává naše firma širokou paletu výrobků; např. materiály zpěňující v případě požáru, požárně ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potrubí Požární bezpečnost pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé ma- teriály. Při zvýšení teploty o 556 K, což je zhruba po 5 minutách, dochází ke ztrátě únosnosti a celkové stabilitě stavební konstrukce. Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti, musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny. Obklad pravoúhlého průřezu z požárně ochranných desek PROMATECT® zajišťuje, že kritické teploty oceli bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. K obkládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT® nejsou zapotřebí žádné osné a závěsné konstrukce. Obklad pak již nemusí být připevněn na ocel či beton. Má-li z architektonických důvodů zůstat ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvořený požárně ochrannými deskami nahradit nátěrem PROMAPAINT®-SC4. Nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu, určený k chraně celových nosníků, sloupů a prutů příhradoviny. Působením požáru nátěr PROMAPAINT®-SC4 napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu. kruhového průřezu váno zac vání kruhového průře u prvku, lze použít kalci- nebo obkladový systém PROMATUBEX® pro jejich obklad. k nosnému prvku přilepeny. Poté je možné provést libovol- desek PROMATECT® elezobetonovými deskami nebo deskami z předpjatého be- rukce. V případě p žáru spolupůs bí vodorovné ochranné dlužují dobu statické únosnosti stropní konstrukce v případě nosti. ích konstrukcí z desek PROMATECT® Tyto obklady slouží pro zajištění požadované požární odolnosti u masivních železobetonových kon- strukcí, předpjatých železobetonových konstrukcí či dutinových stropních konstrukcí. Tento systém obkladů je použitelný jak pro svislé tak pro vodorovné konstrukce, je velice rychlý a nenáročný na montáž a umožňuj použití ve všech t pech prostředí. Stropy a podhledy z desek PROMATECT® V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Při požáru v únikové cestě dochází ve zvýšené míře k šíření toxických zplodin hodnou. Naše firma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, u cestu plně funkční. Při působení ohně zdola zůstávají elek- časového období a v případě požáru instalací je chráněna splňují nejen hladké celoplošné podhledy PROMATECT®, ale i p dhledy s vkládanou deskou, r strové pásové podhledy, mi z minerálních vláken, kovové kazetové podhledy. Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé, požárně ochra né desky ou být do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky či tyto sklo it. Dřevěné trámové stropy a střechy Specifické požadavky požární ochrany, bzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jedno- duchým obkladem z protip žárních desek PR M TECT®. I při malé tloušťce desek lze dosáhnout vy- soké hodnoty požární odolnosti. V mnohých případ ch je možno ust upit od pomocných závěsných konstrukcí. Díky velkému množství variant lze kombinovat požární ochranu s tepelnou, popř. zvukovou Ochrana ocelových kruhových sloupů Stropy a podhledy bestu. Vedle požárně ochranných desek dodává naše firma širokou paletu těsnící pásky, požárně ochrannou maltu, požárně ochranná zasklení, požár stěnami a stropy. Požární Ocel je a teriály. Při stabilitě st této skut průřezu z teprve po ochranný pak již n konstrukc PROMAP sloupů a izolační o Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu Je-li z architektonických důvodů požadováno zachování kruhového průře umsilikátové segmenty PROMATECT®-FS nebo obkladový systém PROMA Jedná se o segmentové prvky, které jsou k nosnému prvku přilepeny. Poté nou povrchovou úpravu. Vodorovné ochranné membrány z desek PROMATECT® Stropy z ocelových nosníků se zakrytím železobetonovými deskami nebo d tonu tvoří zpravidla požárně dělící konstrukce. V případě požáru spolupů membrány se stropní konstrukcí. Tím prodlužují dobu statické únosnosti str požáru a zvyšují její tepelně izolační vlastnosti. Požárně ochranné obklady masivních konstrukcí z desek PRO Tyto obkl strukcí, př obkladů j montáž a typech pr Stropy PROMA V případě rychlá a z hořícího přístup k j v únikové míře k a kouře, stává se tak velmi rychle neprůchodnou. Naše firma vyvinula zvlášť jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční. Při působení troinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě p úniková cesta pod nimi. Tyto požadavky splňují nejen hladké celoplošné konstrukčně variabilní podhledy s deskami z minerálních vláken, kovové PROMATECT®. Dle typu konstrukce mohou být do podhledu vestavěny rev Dřevěn Specifick duchým o soké hod konstrukc izolací. Ta až 120 mi nem. Stř přírodním Rovněž js z ocelové vové kryti Konstrukce z trapézových plechů Zvýšené používání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce v požární bezpečnosti. S ohledem na malou konstrukční tloušťku materiálu tr požární odolnost velmi nízká. Náš systém ochrany střech a stropů z trapéz nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží ob bez pomocné závěsné konstrukce. Také u stropů z trapézových plechů lze v nosti dosáhnout jednoduchým obkladem z desek PROMATECT®, přičemž skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná Promat s.r.o., V. P. Čkalov Tel.: +420 233 334 806, 2 promat@promatpr Oblad ocelových konstrukcí Ochrana masivních konstrukcí Podhledy pod dřevěným trámovým stropem Promat - Komplexní systém požární bezpečnosti staveb Promat je technicky zaměřená firma, která se zabývá preventivní protipožární bezpečností staveb; působí již řadu let v různých zemích Evropy i světa.Stále vyvíj me speciální protipožární systémy z jišťující bezpečnost st veb,které splňují jednotlivých zemích všechny požadavky stanovené stavebním zákonem a odpovídajícími normami. Naším cílem je zajistit komplexní protipožární ochranu budov pomocí projektových řešení, podpořenou stálou odbornou poradenskou službou a rozvojem výroby a so timentu. Naším hlavním produktem v této oblasti jsou různé typy kalciumsilikátových požárně ochranných desek PROMATECT® bez az- bestu. Vedle požárně ochranných desek dodává naše firma širokou paletu výrobků; např. materiály zpěňující v případě žáru, těsnící pásky, požárně ochrannou maltu, požárně ochranná zasklení, požárně ochranné manžety pro prostup hořlavého potrubí stěnami a stropy. Požární bezpeč ost pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická stavební hmota a lze ji tedy bez zvláštních zkoušek zařadit mezi nehořlavé ma- teriály. Při zvýšení teploty o 556 K, což je zhruba po 5 minutách, dochází ke ztrátě únosnosti a celkové stabilitě stavební konstrukce.Má-li být dosažena určitá hodnota požární odolnosti,musí být na základě této skutečnosti všechny ocelové části odpovídajícím způsobem chráněny. Obklad pravoúhlého průřezu z ožárně ochranných desek PROMATECT® zajišťuje, že kritické teploty oceli bude dosaženo teprve po uplynutí stanoveného časového úseku. K obkládání ocelových nosných konstrukcí požárně ochrannými deskami PROMATECT® nejsou zapotřebí žádné nosné a závěsné konstrukce. Obklad pak již nemusí být připevněn na ocel či beton. Má-li z architektonických důvodů zůstat ocelová konstrukce viditelná, pak lze obklad tvořený požárně ochrannými deskami nahradit nátěrem PROMAPAINT®-SC4. Nátěr vytvářející za požáru izolační vrstvu, určený k ochraně ocelových nosníků, sloupů a prutů příhradoviny.Působením požáru nátěr PROMAPAINT®-SC4 napění a vytvoří tak tepelně izolační ochrannou vrstvu. Obklad ocelových nosných prvků kruhového průřezu Je-li z architektonických důvodů požadováno zachování kruhového průřezu prvku, lze použít kalci- umsilikátové segmenty PROMATECT®-FS nebo obkladový systém PROMATUBEX® pro jejich obklad. Jedná se o segmentové prvky, které jsou k nosnému prvku přilepeny. Poté je možné provést libovol- nou ovrchovou úpravu. Vodorovné ochranné membrány z desek PROMATECT® Stropy z ocelových nosníků se zakrytím žel zobet novými desk mi nebo skami z předpjatého be- tonu tvoří zpravidla požárně dělící konstrukce. V případě požáru spolupůsobí vo rovné o ranné membrány se stropní konstrukcí. Tím prodlužují dobu statické únosnosti stropní konstrukce v případě požáru a zvyšují její tepelně izolační vlastnosti. Požárně ochranné obklady masivních konstrukcí z desek PROMATECT® Tyto obklady slouží pro zajištění požadované požární odolnosti u masivních železobetonových kon- strukcí, předpjatých železobetonových konstrukcí či dutinových stropních konstrukcí. Tento systém obkladů je použitelný jak pro svislé tak pro vodorovné konstrukce, je velice rychlý a nenáročný na montáž a umožňuje použití ve všech typech prostředí. Stropy a podhledy z desek PROMATECT® V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objektu, popř. umožněn přístup k jejich záchraně. Při požáru v únikové cestě dochází ve zvýšené míře k šíření toxických zplodin a kouře, stává se t k velmi rychle neprůchodnou. Naše firma vyvinula zvlášť pro tento účel podhledy, jež udržují po určitý časový úsek únikovou cestu plně funkční. Při působení ohně zdola zůstávají elek- troinstalace plně funkční během určitého časového období a v případě požáru instalací je chráněna úniková cesta pod nimi. Tyto pož davky splňují nejen hladké celoplošné podhledy PROMATECT®, ale i podhledy s vkládanou deskou, rastrové ásové odhledy, konstrukčně variabilní podhledy deskami z minerálních vláken, kovov kazetové podhledy. Hlavním komponentem jsou vždy nehořlavé, požárně ochranné desky PROMATECT®. Dle typu konstrukce mohou být do podhledu vestavěny revizní otvory, případně lze vyjmout jednotlivé stropní desky či tyto sklopit. Dřevěné trámové stropy a střechy Sp cifické žadavky požární ochrany, obzvlášť při rekonstrukcích staré zástavby, se dají řešit jedno- duchým obkladem z protipožárních desek PROMATECT®. I při malé tloušťce desek lze dosáhnout vy- soké hodnoty požární odolnosti. V mnohých případech je možno ustoupit od p omocných závěsných k nstrukcí. Díky velkému množství variant lze kombinovat požární ochranu s tep elnou, popř. zvukovou izolací. Tato př dnost se projeví především při montáži úsporou č su a nákladů s ožární odolností až 120 minut. PROMATECT® lze použít při stavbě plochých střech, ja ž i střech s libovolným sklo- nem. Střechy mohou být p kryty přírodními neb umělými krytinami. Rovněž jsou možné střešní pláště z ocelového plechu neb jiné ko- vové krytiny. Konstrukce z trapézových plechů Zvýšené p užívání trapézových plechů pro střešní a stropní konstrukce vyžaduje řešení problémů požární bezpečnosti. S ohledem na malou ko strukč í tl šťku materiálu trapézových plechů je jejich požární odolnost velmi nízká. Náš systém ochrany střech a stropů z trapézových plechů se vyznačuje nejen nízkou hmotností a malou stavební výškou, ale i přímou montáží obkladu na trapézový plech bez pomocné závěsné konstrukce. Také u stropů z trapézových plechů lze vyšší hodnoty požární odol- nosti dosáhnout jednoduchým obkladem z desek PROMATECT®, přičemž může ýt zvolena libovolná skladba podlahy a pro obklad nemusí být použita žádná zvláštní pomocná závěsná konstrukce. Oblad ocelových konstrukcí Ochrana ocelových kruhových sloupů Ochrana masivních konstrukcí Stropy a podhledy Podhledy pod dřevěným trámovým stropem Podhled pod stropem z trapézového plechu Oblad ocelových konstrukcí o segmentové prvky, které jsou k nosnému prvku přilepeny. Poté j možné provést libo- v lnou povrchovou úpravu. Vodorovné ochran- né membrány z desek PROMATECT ® Stropy z ocelových nosníků se zakrytím železobetonovými deskami nebo deskami z předpjatého betonu tvoří zpravidla požár- ně dělící konstrukce. V případě požáru spo- lupůsobí vodorovné ochranné membrány se stropní konstrukcí. Tím prodlužují dobu statické únosnosti stro ní konstrukc v pří- Požárně ochranné obkl dy masivních konstrukcí z desek PROMATECT ® Tyto bkla y slo ží pro zajištění p žado- vané p žární odolnosti u masivních žele- zobet nových konstrukcí, ředpj tých že- lezobetonových konstrukcí či dutinových stropních konstrukcí. Tento systém obkladů j použitelný jak pro svislé tak pro vod rovné konstrukce, je velice rychlý a nenáročný na montáž u ožňuje použití ve všech typech prostředí. Stropy a podhledy z desek PROMATECT ® V případě požáru musí být zajištěna rychlá a bezpečná evakuace osob z hořícího objek- Ochrana ocelových kruhových sloupů Ochrana masivních konstrukcí Stropy a podhledy

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=