4. 2018 | Magazín

jednotlivých agregátů je trvale monitorován vý- robcem prostřednictvím internetového připojení. Vzhledem k uspořádání do kaskád je systém i v případě poruchy jednoho z agregátů schopen pokračovat v činnosti. Díky použitým scroll kompresorům, jejich pruž- nému uložení a odhlučnění je akustický dopad na okolí nesrovnatelný s komerčně používanými chladiči. Efektivní využití odpadního tepla vzniklého při chlazení výrazně snižuje energetickou náročnost a celkové provozní náklady a zkracuje dobu ná- vratnosti investice. Průmyslové chlazení použité ve společnosti Candy sweet factory představuje technologicky vyspělý a technicky progresivní systém, který adekvátním způsobem reaguje na současné po- žadavky na úspory energie v průmyslu a ukazuje další směr vývoje v oblasti technologie chlazení a zpětného získáváni tepla. Master Therm tepelná čerpadla s. r. o. Sídlo: Václavské Náměstí 819/43 110 00 Praha 1 - Nové Město Provozovna: Okrajová 187 253 01 Chýně, Praha – západ Email: info@mastertherm.cz Web: www.mastertherm.cz 24 Technologie Master Therm dodal chladící agregáty do výroby cukrovinek v Rohatci Text: Ing. Jiří Svoboda, foto: Stavebniserver.com Jedenáct chladících agregátů dodala firma Master Therm jednomu z největších českých výrobců cukrovinek The Candy Plus Sweet Factory v Rohatci. Rozsáhlá modernizace výrobního závodu na jižní Moravě proběhla na přelomu let 2017 a 2018 a vyžádala si novou investici do technologie chlazení. POZVÁNKA NA VÝJIMEČNÝ SEMINÁŘ Název: Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla Kdy: čtvrtek 21. března 2019, 9.00 – 13.00 Kde: Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 00 Praha 6 Prezentace: Ing. Jiří Svoboda, Ing. Jiří Jiránek , Ing. Petar Srbljanovič Bližší informace k objednání účasti na info@mastertherm.cz . Na teplé straně jsou chladící agregáty za- pojeny do akumulační nádoby tepla, která je propojena se suchým chladičem umístěným na střeše budovy. Tepelný spád teplé strany je 40 na 50 °C. Prostřednictvím suchého chladi- če je přebytečné teplo z chlazení odváděno do venkovního vzduchu. Strojovna chlazení poskytuje potřebný chladící výkon přesahující 600 kW a ročně dodá chladící energii téměř 10 500 GJ. Technologie se vyzna- čuje vysokou účinností chlazení, která přesahu- je hodnotu 4. Znamená to, že vyprodukovaná chladící energie převyšuje více než čtyřnásobně elektrický příkon chladících strojů a distribučních čerpadel. Specifickou vlastností systému chlazení je zpětné využití odpadního tepla. Přednostně je veškerá odpadní energie z chlazení předávána přes deskový výměník do zpátečky vytápění a tato energie je použita na vytápění výrobního areálu. Tímto způsobem je prozatím využito asi 30% odpadního technologického tepla, což v ročním vyjádření představuje energii 3900 GJ. Tento stav není konečný - využití dalšího odpad- ního tepla ze strojovny chlazení je plánováno v blízké budoucnosti. Mezi základní vlastnosti tohoto systému patří vysoká energetická účinnost. Té je dosaženo kvalitou použitých agregátů a přesnou regula- cí chlazení podle aktuální potřeby chlazených okruhů. Účinné chlazení navíc podporuje opti- mální činnost výrobních linek. Chladící zařízení se vyznačují velmi malým ob- sahem chladiva a minimálními nároky na údrž- bu. V jednotkách jsou použity plně hermetické motorkompresory, což přispívá k vysoké spoleh- livosti a dlouhé živostnosti celého zařízení. Chod S ystém chlazení byl navržen s ohledem na maximální spolehlivost v nepřetržitém pro- vozu, minimální náklady na údržbu a vysokou míru energetické účinnosti, podpořenou zpět- ným využitím odpadního tepla. Nová strojovna chlazení zajišťuje výrobu chladu pro tři nezávislé okruhy chlazení, které se odlišují velikostí chla- dícího výkonu a teplotního spádu. Chlazení za- jišťují agregáty typu voda-voda tuzemské výroby značky Master Therm, které byly již při výrobě optimalizovány pro tuto konkrétní aplikaci. Chla- dící agregáty jsou zapojeny do tří výkonových kaskád. Nová specializovaná výrobní linka vyžaduje nízkoteplotní chlazení o výkonu 35 kW, které zajišťují dva agregáty s plynule modulovaným výkonem typu AquaMaster 90 Inverter. Agre- gáty produkují ledovou směs o teplotě -2 °C. Okruh dalších výrobních technologií je napájen čtveřicí dvoukompresorových agregátů Aqua- Master 180 o celkovém výkonu 290 kW, který je regulovatelný v osmi krocích podle aktuálního požadavku. Teplotní spád je 15 na 18 °C. Zbylá kaskáda pěti agregátů je zapojena do vzducho- technické jednotky a slouží pro klimatizaci výrob- ních prostor v teplotním spádu 6 na 10 °C. Vzduchotechnická jednotka disponuje procesní a regenerační částí a obstarává přívod čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoceného vzduchu, smě- šování, úpravu vlhkosti, filtraci a dopravu vzduchu do příslušných zón. Jednotka je vybavena vodním lamelovým chladičem, ohřívačem a rekuperačním výměníkem. Vzduchotechnika zajišťuje výměnu vzduchu a přívod takového množství energie ve formě tepla a chladu, které je nezbytné pro vy- tvoření optimálních mikroklimatických podmínek jednotlivých pracovišť výrobního závodu. Videoreportáž z realizace ve společnosti The Candy Plus Sweet Factory v Rohatci.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=