4. 2018 | Magazín

12 Materiály a technologie Mechanická stabilita ETICS z minerální vlny Text: Ing. Jan Dvořák, foto: EJOT CZ, s.r.o. V poslední době se vyskytují častější případy poškození ETICS z minerální vlny. Tato poškození se projevují vodorovnými trhlinami vnějšího souvrství. Obvykle se tyto vodorovné trhliny objevují v okolí otvorových výplní, nad přechodem izolačních desek z MW a EPS nebo nad napojením vodorovné konstrukce. Tedy v místech, kde se mohou desky z MW opřít o pevnou konstrukci nebo pevnější překážku. Srovnáme-li použití izolantů z minerální vlny při kontaktním zateplení budov před deseti lety se současným stavem, zjistíme mnoho rozdílů. Díky nastavení tepelně- -technických parametrů první vlny dotační- M echanismus takových poruch se dá obtížně detekovat, ale lze usuzovat, že dochází ke deformaci povrchového souvrst- ví včetně izolantu pod základní vrstvou ve svislém směru. Pokud proti této deformaci působí pevnější izolant (EPS) nebo konstruk- ce, o kterou se může souvrství ETICS opřít, dojde nad tímto místem k tlaku na základní vrstvu. Namáhaná základní vrstva se potom může porušit a vytvoří se vodorovná trhlina. Podobná situace může nastat mezi dvěma sousedními otvorovými výplněmi, které tvoří oporu proti svislému posunu izolantu. Mezi nadpražími se ovšem izolant nemůže opřít. Posouvající se povrchové souvrství způso- buje napětí v základní vrstvě, které může opět způsobit vodorovnou trhlinu. Příklady popsaných vad jsou na obrázcích 1–5. ho titulu Zelená úsporám v letech 2009 až 2012 došlo ke skokovému zvětšení tlouštěk používaných izolantů včetně minerální vlny. Zvětšení tloušťky tepelných izolantů má na svědomí i novelizace zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií a navazující vyhláška o energetické náročnosti budov, které v pří- padě dodatečných zateplení vedou obvykle k uplatnění doporučených hodnot součinitele prostupu tepla. Z obvyklých 80–100 mm do roku 2010 se dnes běžně zatepluje tloušť- kami izolantů kolem 150 mm. V době růstu tlouštěk izolantů se objevily na trhu nové te- pelněizolační výrobky z minerální vlny. Zatím- co dříve tepelné izolanty z minerálních vláken měly deklarovanou pevnost TR15, v součas- né době se používají izolanty z minerální vlny o pevnosti TR 10. Hlavním argumentem pro použití ze strany výrobců je lepší hodnota te- pelné vodivosti. TR je značka pro deklarovanou úroveň pevnosti v tahu kolmo k rovině desky sta- novené podle EN 1607. Číslo za TR značí deklarovanou pevnost v kPa. Žádný výsle- dek ze zkoušky nesmí být menší než dekla- rovaná úroveň TR. Podle EAD-330196-01-0604 (evropský dokument pro posuzování hmoždinek pro ETICS) je hmoždinka určená pouze pro pře- nos zatížení v tahu vyvolaného účinky sáním větru.To není nic nového, stejně bylo uvažo- váno i v ETAG 004 jako původní směrnici pro evropské technické schválení ETICS. Hmotnost ETICS se přenáší adhezí mezi vrstvami ETICS do podkladu. To znamená, že se hmotnost vnějšího souvrství přenáší do izolantu, přes izolant do lepicí hmoty a přes něj do podkla- du pro lepení. K tomu je nutné připočítat ještě hmotnost samotného izolantu. Protože deska tepelného izolantu není tuhá a tloušťka izolantu vytváří rameno páky, na desku působí ohybo- vé zatížení způsobující posun povrchové části ETICS – viz obrázek 6. Obr. 1–5 Příklady vodorovných trhlin na ETICS z minerální vlny (archiv EJOT CZ)

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=