Magazín | Doprava | 2022

Konference XII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA – KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Zdroj: Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury z.s. Výstavba dálnice D49 Hulín – Fryšták zahájena Dopad inflace a energetické krize na přípravu a realizaci velkých dopravních projektů Letošní zahájení prací na dálnici D1 Přerov – Říkovice stále s otazníkem ústavní zákon, na jehož základě by strategické investice státu prostřednictvím nařízení povolovala přímo vláda ČR. Pořadatelem konference je Sdružení pro rozvoj do- pravní infrastruktury na Moravě. Akce se každoročně koná pod záštitou ministra dopravy ČR, ministra dopra- vy a výstavby SR, hejtmanů Olomouckého, Moravsko- slezského a Zlínského kraje, předsedů Trenčianského a Žilinského kraje, prezidenta Hospodářské komory ČR a předsedy Slovenské obchodní a průmyslové komory. „Stále opakujeme a opakovat budeme, že proces přípravy strategických projektů v ČR je nenormální, zdlouhavý a de facto neřiditelný. Tato situace je jedním z hlavních důvodů, proč pořádáme tato pravidelná od- borná setkání. Silně apelujeme na to, aby se stávající nepříznivý, málo účinný legislativní stav napravil. Je třeba konat, ne jen řečnit,“ ř íká předseda Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě Libor Lukáš , který konstatuje, že jsou strategické infrastrukturní projekty i přes přijaté úpravy zákonů stále v područí úředníků a mnohdy i soudů. V Luhačovicích se uskutečnil již dvanáctý ročník me- zinárodní konference „Střední Morava – křižovatka do- pravních a ekonomických zájmů“. Odborníci zde řešili klíčové otázky, související s řízením, povolováním a finan- cováním staveb. Zabývali se také tím, jak zrychlit přípravu prioritních infrastrukturních projektů a podrobně disku- tovali dopady současné energetické krize i vliv inflace na realizaci projektů v dopravní infrastruktuře. Účastníci konference se věnovali i tématu nedostatku stavebních materiálů, především pak stavebního kameni- va, a vedli diskuzi o dalších otázkách, souvisejících s pří- pravou a realizací prioritních dopravních projektů v ČR. Dosud přijatá legislativní opatření, kterými by se měl zvýšit vliv státu nad přípravou a realizací strategických investic, nejsou dle odborníků dostatečně účinná (např. novela zákona č. 416 i „zaparkovaný“ nový stavební zá- kon). Je proto nutné přijmout rázné legislativní změny, umožňující podstatné zkrácení doby, potřebné pro pří- pravu a realizaci státních investic v oblasti dopravy. Předseda sdružení Libor Lukáš v této souvislosti opětovně navrhl, aby byl připraven a schválen speciální 6 „Výraznou brzdou jsou především složitá byrokratická pravidla a obstrukční chování ekologických aktivistů – jednotlivců. Značná míra nejistoty vyplývá rovněž z rozdíl- ných pohledů střídajících se politických reprezentací na rekodifikaci stavebního práva, což plynulé přípravě stra- tegických dopravních projektů také neprospívá,“ uvedl dále Libor Lukáš , a dodává: „Bez společenského tlaku na další úpravu stavební legislativy problém nevyřešíme. Je- dině změnou špatných zákonů můžeme dosáhnout zkrácení lhůt při přípravě dopravních investic a stavebně-inženýrské procesy pak budeme moci systematicky řídit“. Je třeba, aby Česká republika v oblasti dopravy dispono- vala takovými zákony, které hájí především zájmy naprosté většiny občanů. „Současný stav, kdy doslova pár jednotlivců může svými smyšlenými obstrukcemi mařit strategické pro- jekty státu, však není stavemnormálním a je třeba jej změnit. Tento problém je o to důležitější v době očekávaných dopa- dů energetické krize, inflačních tlaků i nedostatku stavebních materiálů na realizaci projektů dopraní infrastruktury. Apelu- jeme také na všechny složky státu s nezbytností pokračování ve výstavbě dálnic D55 i D49 a zintenzívnění příprav napojení na silnici R6 na Slovensku. Dále považujeme za nezbytné urychlení zásadních oprav vlakových nádraží, a to jak v kraj- ském městě Zlín, tak i ve Valašském Meziříčí,“ uzavírá hejt- man Zlínského kraje Radim Holiš . Co na konferenci zaznělo: Ministr dopravy Martin Kupka zdůraznil, že rozvoj dopravní infrastruktury patří k prioritám vlády a nastínil program postupné realizace nejdůležitějších projektů. Konstatoval obtížnost řešení energetické krize a zvyšování cen stavebních prací, vyplývající z hospodářské situace a míry inflace. Zdůraznil potřebu udržení tempa rozvoje dopravní infrastruktury, jakožto jedno z klíčových opat- ření k překonání současné hospodářské krize. Apeloval i na nutnost urychlení přípravy staveb jako podmínku k realizaci tohoto programu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTc1ODM=